نهمین جلسه پنجمین دوره شورای اسلامی شهریزد


صورتجلسه

نهمین جلسه شورای اسلامی شهریزد با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید درساعت 8 صبح روزدوشنبه مورخ 13/6/96 با حضور تمامی اعضاء تشکیل گردید:  

   درابتدا ریاست شورا باسلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند و با گرامیداشت دهه امامت و ولایت، پیشاپیش فرارسیدن عیدسعیدغدیرخم را بر همگان تبریک وتهنیت عرض نمود و از خداوند متعال خواست ما را جزء پیروان راستین ومحبّین اهل بیت عصمت وطهارت (ع) قراردهد.

    درادامه جلسه لوایح شهرداری درخصوص نامگذاری میدان تازه تأسیس دربلوارولایت بنام میدان مالیات و همچنین تغییرنام خیابان یاس واقع در بلوار دانشگاه حدفاصل خیابان های اطلسی و ملاصدرا بنام یاس برین مطرح که پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق، در نهایت مقررگردید موارد فوق طی نامه ای به کمیته نامگذاری ارجاع تا ضمن بررسی های مجدد شهرداری پیشنهادهای جدید خود را در این زمینه طی لایحه ای برای هرگونه تصمیم گیری به شورا ارسال نماید.

مصوبات :

 

  طرح پیشنهادی

1- طرح پیشنهادی دوفوریتی تنی چندازاعضای شورا (آقایان سفید، نیکنام ، کاشفی زاده ، عباسی ، آزادی و سرکار خانم عامری) ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961001480- 13/6/96 بشرح زیر:

(( بدین وسیله امضاء کنندگان طرح دوفوریتی ذیل پیشنهاد دارند تا نسبت به اصلاح و تغییرنام و یا ایجاد و تشکیل کمیسیونهای ترکیبی جدید تخصصی شورای اسلامی شهر یزد بشرح زیر اقدام گردد :

الف- کمیسیون بودجه ، درآمد پایدار وسرمایه گذاری.

ب- کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران.

ج- کمیسیون خدمات شهری.

د- کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی وورزشی.

هـ- کمیسیون میراث فرهنگی، گردشگری و روابط بین الملل.

و- کمیسیون تلفیق و هماهنگی دستگاهها.

ز- کمیسیون حقوقی ونظارت.

ح- کمیسیون شهرهوشمند ومهندسی مجدد.))

موضوع درصحن علنی شورامطرح وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف،موافق  طرح پیشنهادی فوق ردیفهای الف تا هـ مورد تصویب قرارگرفت. ضمناً مقررگردید درجلسات آتی بقیه موارد نیز مورد بررسی وتصمیم گیری قرارگیرد.

 

  انتخاب اعضاء جهت  عضویت درکمیسیونهای داخلی شورا  

 

2- باعنایت به بند یک ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات وانتخابات داخلی شورای اسلامی شهر درخصوص  انتخاب و تعیین اعضا جهت عضویت در کمیسیونهای داخلی شورا مراتب درصحن علنی  مطرح وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات و رأی گیری بعمل آمده موارد به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت :

 

الف- کمیسیون بودجه ، درآمد پایدار وسرمایه گذاری :  آقایان سفید ، آزادی ، قمی، نیکنام و سرکارخانم عامری .

ب- کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران:  آقایان شایق ، سفید ، آزادی ، عباسی و سرکارخانم جورابی .

ج- کمیسیون خدمات شهری:  آقایان کاشفی زاده ، قمی ، ابوترابی، نیکنام و سرکارخانم جورابی .

د- کمیسیون فرهنگی  و اجتماعی و ورزشی: آقایان سفید، قمی، کاشفی زاده، پاک نژاد، ابوترابی، عباسی و سرکارخانم عامری.

هـ-کمیسیون  میراث فرهنگی،گردشگری    و روابط بین الملل: آقایان آزادی ، ابوترابی، عباسی، نیکنام و سرکارخانم عامری.

 

جلسه با ذكرصلوات درساعت30/10 خاتمه يافت.