نمایندگان شورا در واحدهای شهرداری یزد و ادارات مشخص شدند

نمایندگان شورا در واحدهای شهرداری یزد و ادارات مشخص شدند

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد

در جلسه علنی شنبه 11 شهریور، نمایندگان شورای شهر یزد در چند واحد شهرداری و ادارات مشخص شدند.

کمیته اصلاح و بهبود روش های مالی:  سیدحسین آزادی، حمیدرضا قمی، ونوس عامری

کمیسیون درآمدی:  الهه جورابی، ونوس عامری، سپنتا نیکنام

شرکت فرآوری مواد پروتئینی (کشتارگاه):  غلامعلی سفید، سیدحسین آزادی

شورای آموزش و پرورش استان: غلامعلی سفید

شورای آموزش و پروش شهرستان:  ونوس عامری

شورای بهداشت استان:  مهدی کاشفی زاده

شورای بهداشت شهرستان:  سپنتا نیکنام

کمیسیون شماره هفت قطع درخت:  محسن ابوترابی

بند 20 ماده 55 قانون شهرداری: الهه جورابی