نماینده محترم ولی فقیه به وضعیت حکم شهردار ورود کنند

نماینده محترم ولی فقیه به وضعیت حکم شهردار ورود کنند

مهدی کاشفی زاده در نطق پیش از دستور به وضعیت شهر اشاره و پیشنهاد کرد: اعضای شورا ضمن دیدار با نماینده محترم ولی فقیه از ایشان درخواست شود تا به طور جدی به موضوع حکم شهردار ورود کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از سرپرست شهرداری خواست به تغییرات و خرید تجهیزات اداری دقت بیشتری صورت گیرد و از هزینه های اضافی جلوگیری شود.