شوراي اسلامي شهر يزد

نظارت و پيگيري


وظايف و اختيارات كميسيون بدين شرح عنوان شده است :
·       بررسي و اعمال نظارت دقيق بر حسن اجراي مصوبات و كليه اموري كه نظارت بر آنها وفق قوانين و مقررات موضوعه باشد.
·       بررسي دقيق گزارشات واصله با استفاده از روش هاي مشاهده وبررسي حضوري وميداني ، كسب اطلاع از شهود و افراد حقيقي و حقوقي ذيربط
·        مطالعه و بررسي سوابق وپرونده هاي موجود ، كسب نظرات از مسئولين و كاركنان دستگاه هاي مشمول ، كسب نظرات از كارشناسان ذيربط و مطلع حسب مورد و ضرورت .
·       تهيه گزارش جامع و مانع براساس مستندات بررسي عملكرد اجرايي و انطباق آن با حسن اجراي مصوبه ، اقدامات اجرايي جهت حسن اجراي مصوبه و تعيين ضعف و قوت اين اقدامات ، تشخيص و تعيين مواد اختلاف و انحراف بين وضعيت موجود و مطلوب .
·       نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي هاي نقدي ، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري
·       نظارت بر حساب درآمد و هزينه شهرداري .
·       نظارت بر برنامه و بودجه سالانه شهرداري و موسسات ، سازمان ها و شركت هاي وابسته به شهرداري
·       نظارت بر معاملات اعم از خريد يا فروش ، مقاطعه اجاره و استيجاره با رعايت قوانين و مقررات موضوعه.
·       نظارت بر حسن جريان دعاوي له يا عليه شهرداري .
·       نظارت بر عملكرد شهرداري در خصوص طرح هاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر.
·       كميسيون نظارت موظف است در هر يك از موارد فوق الذكر برگه هاي ارزيابي لازم را تهيه و پس از تصويب ، تكميل و گزارشات نظارتي را بر اساس آنها تهيه و تدوين و ارائه نمايد.