نظارت بر دفاتر كارگزاري در دستوركار شوراي اسلامي شهر يزد

نظارت بر دفاتر كارگزاري در دستوركار شوراي اسلامي شهر يزد

روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد- در جلسه كميسيون نظارت و پيگيري شوراي اسلامي شهر يزد كه با حضور نماينده شهردار در شورا، معاونت مالي و اداري ، معاونت معماري و شهرسازي و كارشناسان مربوطه در شهرداري و مسئولين دفاتر كارگزاري برگزار شد، ساماندهي دفاتر كارگزاري مورد بررسي قرار گرفت.

در اين جلسه در خصوص ساماندهي دفاتر كارگزاري بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مقرر گرديد كارگروهي متشكل از مسئولين و كارشناسان مربوطه تشكيل و مسائل و مشكلات موجود در اين دفاتر مورد بررسي قرار گيرد و نتايج آن به شورا اعلام شود.