نظارت بر خدمات شهرداري و سازمانهاي تابعه آن در ايام نوروز

در دستوركار شوراي اسلامي شهر يزد قرار گرفت:

 

در كميسيون نظارت و پيگيري شوراي اسلامي شهر يزد مسائل و خدمات شهرداري در ايام نوروز و نظارت بر عملكرد آنها و سازمانها مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت.
پس از بحث و تبادل نظر ، ضمن انجام وظايف محوله به شهرداري در ايام نوروز ، بر پاسخگويي 24 ساعته سامانه 137 در ايام نوروز به شهروندان ، شناسايي پاركينگهاي سطح شهر و سرويسهاي بهداشتي و نصب تابلو در معابر سطح شهر تاكيد شد.
سپس اين كميسيون از سامانه 137 و سامانه هوشمند ترافيك شهرداري بازديد و مسائل و موارد مربوط به آنها مورد بررسي قرار گرفت .
شايان ذكر است اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد از تاريخ 28اسفند92 تا 16 فروردين 93 به صورت روزانه از سطح شهر بازديد و گزارشات نظارتي خود را مكتوب به شورا ارائه خواهند نمود.