نشست طلایه داران گردشگری ایران 19 بهمن 1398

نشست طلایه داران گردشگری ایران 19 بهمن 1398

تفاهم نامه مدیران شهری اصفهان، شیراز و یزد، توسعه فرهنگی، اقتصادی و گردشگری را به دنبال دارد