نشست سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد با خانه مطبوعات

نشست سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد با خانه مطبوعات
به گزارش سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد - در راستای خبررسانی و اعلام مواضع شورا و تعامل بیشتر شورا با رسانه های مطبوعاتی جلسه ای با حضور سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد و خانه مطبوعات در مورخ 20 اردیبهشت سالجاری درمحل خانه مطبوعات تشکیل گردید.
در این جلسه در این جلسه پس از بحث وتبادل نظر در راستای بهبود وضعیت خبررسانی شورا به رسانه ها مقرر گردید روشهای مناسبی در این راستا اتخاذ گردد