نشست اعضای شورای شهر یزد و شهردار با نمایندگان شرکت ایکاربوس یکی از بزرگترین تولید کنندگان اتوبوس در جهان

نشست اعضای شورای شهر یزد و شهردار با نمایندگان شرکت ایکاربوس یکی از بزرگترین تولید کنندگان اتوبوس در جهان

نشست اعضای شورای شهر یزد و شهردار با نمایندگان شرکت ایکاربوس یکی از بزرگترین تولید کنندگان اتوبوس در جهان برگزار گردید.