نشست اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد با اهالي باغ گندم

نشست اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد با اهالي باغ گندم
نشست صميمانه تني چند از شوراي اسلامي شهر يزد با اهالي كوي باغ گندم در مسجد چهارده معصوم آن محله برگزار و پيرامون مشكلات موجود درآن محل بحث و تبادل نظرشد.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد - در راستاي تعامل و همكاري بيشتر بين شورا و مردم ، نشستي با حضور آقايان مطهريان ، فقيه خراساني وتعدادي از اهالي كوي باغ گندم برگزارو مردم پيشنهادات ومشكلات محل خود را عنوان نمودند.
در اين نشست سئوالات و درخواستهاي اهالي مطرح و اعضاي شورا ضمن پاسخگويي به آنها ، آمادگي شوراي شهر را براي رسيدگي به تقاضا اهالي با توجه به امكانات و قوانين اعلام نمودند و مقرر شد درخواست هاي اهالي در شورا بررسي و اجرايي شود.