نحوه تقسیط اسناد دریافتنی تصویب شد

نحوه تقسیط اسناد دریافتنی تصویب شد

در ادامه بررسی اسناد دریافتنی در کمیته حسابرسی شورا و کمیسیون بودجه که روز چهارشنبه 26 تیرماه برگزار شد مقرر شد چک ها باید مربوط به استان یزد باشد و جهت اقدام چک خارج از استان، تصمیم با کمیته تقسیط و موارد خاص خواهد بود.
تاریخ اخذ چک ها در زمان دریافت باید از اول تا بیست و پنجم هر ماه باشد و مالک می بایست صاحب حساب چک های اقساطی باشد و اخذ چک به غیر از مالک به تشخیص کمیته تقسیط خواهد بود.
تعویض تاریخ چک در صورتی امکان پذیر است که با تصویب کمیته تقسیط صورت گیرد.
خانوادهای شهدا، تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و شهرداری با پرداخت 50 درصد نقدی مبالغ، می توانند مابقی عوارض خود را تقسیط کنند. برای سایر شهروندان تا 10 درصد نقد مابقی حداکثر یکسال پرداخت، تا 20 درصد نقد مابقی دوسال تقسیط و تا 30 درصد نقد مابقی حداکثر 3 سال تقسیط خواهد بود.