نامگذاری میدان کتاب به تصویب رسید

نامگذاری میدان کتاب به تصویب رسید

در جلسه شنبه 29 تیرماه شورای اسلامی شهر یزد؛ به مناسبت انتخاب یزد به عنوان پایتخت کتاب ایران، نامگذاری یکی از میادین شهر یزد به عنوان کتاب به تصویب رسید.
میدان تازه تاسیس حدفاصل چهارراه پژوهش به چهارراه مالیات به نام کتاب نامگذاری شد.