ناصر پارسائیان

ناصر پارسائیان

                    

                  

بیوگرافی:

   نام: ناصر

       نام خانوادگی:  پارسائيان            

 

سمت:  

>> نماينده شورا در كميسيون شماره 4 (تجديد نظر) ماده صد

>> نماينده شورا در كميسيون توافقات و آزادسازي منطقه دو

>> نماينده شورا در كميسيون عالي معاملات شهرداري

            >> نماينده شورا در سازمان آمار و فناوري اطلاعات شهرداري يزد و
                
                 شهرداري منطقه دو

 

       تماس  
parsaeian@yazdshora.ir