میرحسینی

میرحسینی
 
بیوگرافی:
 
     نام:  سید علی محمد
 
     نام خانوادگی:   میرحسینی
 
          
   
       
سمت:
 
نائب رئيس شورا و رئيس كميسيون نظارت و پيگيري 
عضو کمیسیون های:
 
       عمران و توسعه
  
       نظارت و پيگيري
      
      خدمات شهري
 
       تلفيق  
 
نماينده شورا در:
 
        شوراي ترافيك استان
 
        شهرداري منطقه يك
 
        كميسيون شماره يك ماده 77
 
         سازمان تاكسيراني
 
        اداره اجرائيات شهرداري
 
        شهرك مشاغل فني
 
        كميسيون مشاغل فني و غيربهداشتي بند 20 ماده 55 قانون شهرداري
                  
 
سوابق کاری:
  
       رئيس شهرباني استان كرمان
 
       مسئول راهنمايي ورانندگي استان يزد
 
      مسئول راهنمايي ورانندگي استان اصفهان
 
      موسس اولين پيست موتور سواري استان يزد 
 
      بازرس سازمان اتوبوسراني اصفهان 
        
    
     تماس  
          mirhoseini@yazdshora.ir