میدان راه آهن نیازمند بازنگری است

میدان راه آهن نیازمند بازنگری است

جورابی عضو کمیسیون شهرسازی، معماری وعمران در جلسه امروز کمیسیون با اشاره به ساماندهی ورودی های شهر گفت: علاوه بر مبادی ورودی از صدا وسیما و دروازه قرآن که شهرداری برنامه های خود را آغاز نموده، راه آهن و فرودگاه از دیگر ورودی هایی است که حجم زیادی از مسافران وارد شهر می شوند و نیازمند توجه جدی است. 
وی افزود: میدان فرودگاه و راه آهن وضعیت مناسبی ندارد و نارضایتی مردم را به همراه داشته و میدان راه آهن که به صورت عکس طراحی شده نیازمند بازنگری است.
الهه جورابی تاکید کرد: طرح ساماندهی میدان راه آهن در اولویت قرار گیرد و فضای سبز این میدان که در وضعیت نامناسب قرار دارد از سوی سازمان زیبا ومنظر اصلاح گردد.