معضلات كوره هاي آجرپزي سطح شهر

در دستوركار شوراي شهر يزد قرارگرفت :

 

به گفته سخنگوي شوراي شهر يزد - در كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسلامي شهر يزد كه با حضور اعضاي كميسيون ، شهردار ، كارشناس دفتر فني استانداري ، معاون حفاظت محيط زيست ، معاون خدمات شهري شهرداري ، مدير منطقه دو شهرداري ، مديرعامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري و دكتر حلواني فوق تخصص ريه برگزار و معضلات كوره هاي آجرپزي سطح شهر بررسي شد.
پس از بحث و تبادل نظر موارد ذيل مقرر گرديد جلسه اي به صورت ماهيانه جهت پيگيري و رفع معضل كوره ها با محوريت كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا تشكيل شود و همچنين شورا نامه اي جهت دريافت ليست كوره هاي دستي به اداره محيط زيست ارسال نمايد.
سپس پيشنهاد گرديد شورا به عنوان نماينده مردم از استانداري ، محيط زيست ، صنعت و معدن و تجارت خواستار پيگيري و قطع سوخت كوره ها و ارائه گزارش آن به شورا شدند.
همچنين مقرر گرديد كارگروه انتقال كوره هاي آجرپزي مجدداً فعال شود.