معرفی کمیسیون ها

معرفی کمیسیون ها

 شوراي اسلامي شهر يزد به استناد ماده 14 آيين نامه اجرايي قانون شوراها مصوب هيئت دولت و براساس آيين نامه داخلي خود اقدام به تشكيل پنج كميسيون نمود. كميسيون‌هاي شوراي شهر به تناسب وظايف مندرج در ماده 71 قانون شوراها شكل گرفت.

 فلسفه انتخاب اين كميسيون‌ها بررسي دقيق‌تر و كارشناسي مسائل و ارائه نظر به شوراي شهر است. هر طرح يا لايحه پس از ورود به شورا و اعلام وصول توسط هيئت رئيسه به كميسيون مربوط به آن ارسال مي‌شود. به تناسب وظايف كميسيون‌ها، يك كميسيون اصلي و كميسيون‌هاي ديگر فرعي تشخيص داده مي‌شود.

 گزارش كميسيون‌ها ظرف مدت يك ماه در خصوص طرح‌هاي عادي و ظرف مدت يك هفته در مورد طرح‌هاي يك فوريتي به هيئت رئيسه ارجاع مي‌شود تا در جلسه رسمي شوراي شهر مطرح گردد. در جلسات رسمي پس از بررسي اصل طرح يا لايحه و همچنين گزارش كميسيون‌ها، در خصوص مصوبات شورا تصميم‌گيري مي‌شود.

 هر يك از كميسيون‌هاي شورا پنج عضو دارد.