معرفی اعضا _فقیه خراسانی

معرفی اعضا _فقیه خراسانی
  

  

  >>  نماينده شورا در كميسيون شماره 7 (تجديد نظر ) ماده صد

  >>  نماينده شورا در كميسيون ماده 77 شهرداري شعبه يك

  >>  نماينده شورا در سازمان بازيافت

  >>  نماينده شورا در كميسيون توافقات و آزادسازي حوزه‌هاي 

استحفاظي                                                                                                 توضیحات بیشتر