معرفي اعضاي شورا

معرفي اعضاي شورا

 

آقای ناصر پارسائیان

نماينده شورا در كميسيون شماره 4 (تجديد نظر) ماده صد

توضیحات بیشتر

 

خانم سیده حمیده وزیری

 
نماينده شورا در سازمان بهسازي و نوسازي

توضیحات بیشتر

 

آقای محمد فقیه خراسانی

نماينده شورا در كميسيون شماره 7 (تجديد نظر) ماده صد

توضیحات بیشتر

 

عكس

آقاي سيدعلي محمد ميرحسيني

نماينده شورا در كميسيون ماده 77

 شهرداري شعبه دو

توضیحات بیشتر

 

عكس


آقاي محمدرضا كوچك زاده

نماينده شورا در كميسيون شماره 6 ماده صد

توضیحات بیشتر

 

عكس

آقاي حميدرضا مطهريان

نماينده شورا در كميسيون شماره يك ماده صد

توضیحات بیشتر

  

عكس

آقاي وحيدرضا خباز زاده

نماينده شورا در كميسيون شماره 2 ماده صد


توضیحات بیشترعكس

آقاي محمدمهدي حرزاده

نماينده شورا در كميسيون نامگذاري معابر و اماكن


توضیحات بیشتر

 

عكس

خانم زهرا حيدري

نماينده شورا در كميسيون شماره 3 ماده صد


توضیحات بیشتر