مصوبا ت هيجدهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبا ت هيجدهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه
   پيرودستوركاراعلام شده  روزیکشنبه مورخ6/3/86 هجدهمین جلسه شوراياسلامي شهريزددرساعت7 صبح سه شنبه مورخ8/3/86 با حضور کلیه اعضاء با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید  درمحل تالارشورا تشكيل و تصمیمی بشرح ذیل اتخاذ گردید.
1- درخصوص بررسی توافقنامه منعقده فیمابین سازمان میادین میوه و تره بار با شرکت جهادنصر که طی نامه شماره 3/1072-16/2/86 بند (هـ)مورد اعتراض فرمانداری قرار گرفته است مقرر گردید موضوع طی جلسه ای با حضور رؤسای کمیسیونهای داخلی شورا آقای خباززاده ناظر سازمان ،نمایندگان شهرداری و مدیر عامل آن سازمان مورد بررسی قرار گیرد . در ضمن شهرداری تا اطلاع ثانوی از هرگونه اقدام در این زمینه خودداری نماید.  
2- درخصوص اسکان آقای مهندس میروکیلی شهردار یزد مقرر گردید شهرداری در اسرع وقت نسبت به تامین منزل مناسب بصورت رهن یا اجاره ایی اقدامات لازم معمول نماید.
3- جهت پرداخت حق الزحمه آقای بهجت مشاور مالی شورا مقرر گردید نامبرده منبعد زمان بررسی و پیگیری نامه ها را در پایان همان نامه ارجاعی مشخص و به شورا ارسال نماید.
4- مقرر گردید صورتجلسات کمیسیونهای داخلی شورا ،طبق روال سابق کلیات آن مطرح و قرائت گردد.
5-  درخصوص پرداخت حق الوکاله آقای نفیسی فرد مقرر گردید آقایان میرحسینی ،کوچک زاده ، حرزاده به نحو عادلانه موضوع را حل و فصل نمایند.
6- نامه شماره 111/86-22/2/86 موسسه فرهنگی – انتشاراتی حضرت عباس (ع) درخصوص چاپ جدید مجموعه کامل قوانین و مقررات شوراهای اسلامی (چاپ چهارم) شورای های اسلامی در آئینه قوانین و مقررات (چاپ اول) ، شوراهای اسلامی و شهرداریها از نظر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری ودیوان عالی کشور (چاپ اول)، مطرح مقرر گردید از هرکدام ده جلد جهت شورا خریداری گردد.
7- نمابر شماره 116-5/3/86 موسسه حسابرسی سپاهان تراز درخصوص گزارشات حسابرسی سنوات 83و84 سازمانهای وابسته به شهرداری مطرح مقرر گردید کمیسیون برنامه و بودجه ظرف مدت 20 روز موضوع را بررسی و نتیجه را به شورا گزارش نمایند.
8- نامه شماره110/8452-5/3/86 شهرداری درخصوص پرداخت مبلغ 5 میلیون ریال به سرپرستی روزنامه جمهوری اسلامی ایران مرکزیزد دررابطه با گزارشات چاپی عملکرد شهرداری مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
9- نامه شماره 110/8638-6/3/86 درخصوص پرداخت مبلغ دویست و شصت میلیون ریال در وجه پیمانکار پروژه بلوار شهید دهقان با توجه به صورت وضعیت قطعی رسیدگی شده توسط ناظر پروژه مربوطه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
10- نامه شماره 505/6105-18/2/86 شهرداری درخصوص تملک کارخانه سعادت نساجان توسط شهرداری با حضور آقایان حاجی محمدرضایی و مشتاقیون بحث و بررسی بعمل آمد.
 
 
11-  اولین صورتجلسه کمیسیون برنامه و بودجه  (جلسه مورخ24/2/86) توسط جناب آقای فقیه خراسانی قرائت و بندهای ذیل باتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت:  
اولین جلسه كميسيون برنامه وبودجه ساعت7 صبح روز دوشنبه مورخ24/2/86 با حضور اعضاء - امضاء كنندگان ذيل تشكيل و پس از قرائت آیاتی از کلام وحی و براساس توافق اعضاء ، آقای محمد فقیه خراسانی
 بعنوان رئیس کمیسیون و سرکارخانم حیدری نیز بعنوان نائب رئیس کمیسیون انتخاب شدند پس از آن موارد و نامه های ارجاعی به کميسيون مطرح و تصمیماتی بشرح ذيل اتخاذ گرديد :
الف- آقایان بهجت و اقبالی درحال حاضر بعنوان مشاورین مالی کمیسیون انتخاب تا حسب مورد زیر نظر کمیسیون فعالیت نمایند. ضمناً در جلسه 31/2/86 نیز شرکت نمایند.
ب-  با توجه به مباحث مطرح شده در ارتباط با تعاونی مسکن شهرداری مقرر گردید از مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت مذکور در جلسه مورخ 31/2/86 کمیسیون دعوت بعمل آید.
ج- نامه شماره 110/4914- 9/2/86شهرداری درخصوص استرداد اضافه پرداختی پروانه ساختمانی مالکین پلاک ثبتی شماره 6640بخش 8 به مبلغ سی و پنج میلیون و نهصد و هشتاد و چهار هزار ریال مطرح و با آن موافقت گردید .
د- نامه شماره110/6067- 17/2/86سرپرست شهرداري
« شورای محترم اسلامی شهر : سلام علیکم ؛ احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، پیرو مصوبه بند 7 صورتجلسه مورخ 3/11/85 شورای اسلامی شهر موضوع انعقاد قرارداد با آقای صادقی درنظر است علاوه بر ابلاغ 25% قرارداد حداکثر در حد بیست میلیون ریال دیگر نیز قرارداد بصورت واگذاری منعقد گردد خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی مطرح ، اجازه فرمائید اقدامات لازم معمول و هزینه های مربوطه از محل هزینه واگذاری خدمات شهری تامین و پرداخت گردد. حاجی محمد رضایی – سرپرست شهرداری یزد »مطرح و با آن موافقت گردید.
هـ- نامه شماره 110/6391-19/2/86 سرپرست شهرداری :
« شورای محترم اسلامی شهر : سلام علیکم ؛ احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، پیرو پیشنهاد شماره 230/4540-10/2/85 و مصوبه 10/2/85 شورای اسلامی شهر باستحضار میرساند درسالجاری با توجه به دستورالعمل بودجه شهرداری از محل ردیف ماده 16 اعتباری پیش بینی نگردیده از سوئی با توجه به مبالغ واریزی ازطرف اتباع افغانی غیر مجاز در سال 85 پیرو مصوبات قبلی بابت 30% از مبلغ مذکور جهت هزینه های مربوطه با نظر اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری از محل ماده 16 هزینه و پرداخت گردد، علیهذا با توجه به مبلغ واریزی معادل ششصد و نوزده میلیون و نهصد هزار ریال در سال 85 خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی مطرح ، اجازه فرمائید نسبت به پرداخت 30% از آن از محل ماده 16 پس از کسر پرداختهای قبلی اقدام و در اصلاحیه بودجه لحاظ گردد. حاجی محمد رضایی – سرپرست شهرداری یزد » مطرح و با توجه به مذاکرات انجام شده باحضور آقای روستائی مدیر امور مالی شهرداری مقرر گردید توسط شهرداری درخصوص سرفصل هزینه ها بررسی مجدد صورت گرفته و به شورا پیشنهاد گردد.
و- نامه شماره 110/5018-10/2/86 سرپرست شهرداری درخصوص اصلاحیه بودجه بجهت عدم اعتبار برای تملک پلاک ثبتی شماره 8684 بخش 4 یزد که متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) می باشد و در مسیر طرح فضای سبز میدان امام حسین (ع)قراردارد مطرح مقرر گردید برابر مصوبه قبلی شورا
 (بند4 صورتجلسه 30/8/85) از محل فروش زمین تقاطع پژوهش پرداخت گردد ،ضمناً شهرداری طی مدت ده روز از ابلاغ این صورتجلسه نتیجه اقدامات صورت گرفته را به شورا گزارش نماید.
ز- نامه شماره110/3280- 30/1/86 شهرداري درخصوص تملک پلاک 7/2103 بخش 4 یزد که در مسیر طرح پارکینگ گاراژ کنترل قرار دارد و متعلق به آقای جواد جعفریان می باشد مطرح و با توجه به بررسی اسناد مربوطه و توضیحات مسئول اداره املاک شهرداری آقای متین با آن موافقت گردید.
ح- نامه شماره 110/6216- 18/2/86سرپرست شهرداري نسبت به واگذاری 19 دستگاه اتومبیل و هفت مورد عرصه و اعیان ایستگاههای آتش نشانی و تعدادی وسایل طبق 8 برگ فهرست پیوست که توسط کارشناسان رسمی جمعاً به مبلغ بیست و نه میلیارد و یکصد و چهل و هفت میلیون و پانصد و چهل و شش هزار و سیصد ریال ارزیابی گردیده به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد مطرح و با آن موافقت گردید.
ط- نامه شماره 24/5/28 ق- 11/2/86رئیس جهاد دانشگاهی استان یزد درخصوص درخواست مبلغ 30.056.000 ریال بابت موضوع قرارداد شماره 987/50/27/ق-9/12/85 جهت بررسی عملکرد شورای اسلامی شهر یزد در چهار سال گذشته مطرح مقرر گردید مبلغ مذکور پس از انجام تعهدات مجری در بند 5 قرارداد و ارائه نتیجه کامل تحقیقات پرداخت گردد. و گزارش تحقیقات به کمیسیون فرهنگی ارجاع شود.
ی- باتوجه به نامه آقای احمد کاظمی فرد درخصوص اختصاص قطعه زمین در شهرک مهرآوران با کاربری مسجد جهت احداث مسجد و مباحث مطرح شده باحضور آقای روستائی مدیر مالی شهرداری دراین خصوص ، مقرر گردید در جلسه مورخ 31/2/ 86کمیسیون با حضور مدیرکل اوقاف ، آقای کاظمی فرد و مدیرمالی شهرداری موضوع پیگیری شود.
12-  دومین صورتجلسه کمیسیون برنامه و بودجه (جلسه مورخ31/2/86) توسط جناب آقای فقیه خراسانی قرائت و بندهای ذیل باتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت:  
    دومین جلسه كميسيون برنامه وبودجه ساعت7 صبح روز دوشنبه مورخ31/2/86 با حضور اعضاء - امضاء كنندگان ذيل و آقایان یگانه مدیرکل محترم اوقاف و امور خیریه استان ،مشتاقیون معاون مالی و اداری شهرداری ،متین رئیس اداره املاک شهرداری ،اکرامی از شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری و بهجت و اقبالی مشاورین کمیسیون برنامه و بودجه شورا تشکیل گردید . در ابتدا پس از تلاوت آیاتی از کلام وحی ، آقای محمد فقیه خراسانی برضرورت انجام حسابرسی دقیق ،رسیدگی وپیگیری بندها و ایرادات آمده در گزارشات حسابرسی و تلاش درجهت رفع این موارد تاکید نمودند .
پس از آن آقای اقبالی یکی از مشاورین کمیسیون ضمن تاکید بر نواقص موجود در سیستم مالی شهرداری در خصوص پرداختن به گزارشات حسابرسی جهت رفع تخلفات مطالبی را اظهار نمود .
آقای بهجت نیز یکی دیگر از مشاورین کمیسیون اظهار داشت تاکنون نسبت به پیگیری و بررسی گزارشات حسابرسی سنوات قبل (از سال69 الی80 )که توسط موسسات حسابرسی محلی صورت گرفته و سال 81 و 82 که توسط حسابرسان رسمی انجام شده اقدام کامل و جدی در جهت برطرف شدن اشکالات بعمل نیامده و امیدواریم حال که گزارشات حسابرسی سالهای 83و84 آماده می باشد در رابطه با بررسی نتایج این حسابرسی اقدام عملی بعمل آید.
   آقای یگانه مدیرکل اوقاف و امور خیریه یزد نیز که از مدعوین جلسه بودند طی سخنانی درخواست حل توافقات انجام شده با شهرداری درخصوص حسابهای فی مابین را داشتند که پس از بحث و مذاکره تکالیف ذیل مشخص گردید.
الف- باتوجه به اینکه مواردی در گزارشات حسابرسی وجوددارد که نیاز به رسیدگی و پیگیری و پاسخگوئی مسئولین مربوطه دارد و شورا لازم است در ارتباط با آنهاتصمیم گیری نموده و برای هر واحد تکالیفی تعیین نماید مقرر گردید جلساتی مخصوص رسیدگی به گزارشات حسابرسی شهرداری و سازمانهای ده گانه به تفکیک در صحن شورا با حضور اعضاء شورا برگزار و فرد یا گروهی جهت پیگیری اجرای تکالیف تعیین شده ، مشخص گردد.
ب- با توجه به اینکه مواردی در گزارشات حسابرسی وجود دارد که نیازمند اصلاح روش های حسابداری و اصلاح سیستم می باشد مقرر گردید کمیته بهبود روش ها و اصلاح حسابها که توسط شورا در سال گذشته تصویب شده هر چه سریعتر باهماهنگی کمیسیون برنامه و بودجه شورا کار خود را آغاز نماید.
ج- مقرر گردید موارد ذیل در کمیسیون برنامه و بودجه شورا مورد بحث و پیگیری واقع و در خصوص هریک تصمیم گیری گردد.
1) پیگیری ثبت اسناد دریافتنی سنوات قبل در دفاتر مالی که تا پایان سال 85 سررسید آنها نرسیده است.
2) پیگیری ثبت اسناد دریافتنی سال 86 در دفاتر مالی
3) تاکید بر رعایت آئین نامه ها و قوانین مالی شهرداریها و راههای ایجاد بستر لازم جهت رعایت مقررات
4)پیگیری درخصوص نحوه وصول مطالبات شهرداری (چکهای برگشتی،مطالبات ،اجاره بهاء معوق املاک و ..)
5)پیگیری تهیه لیست کامل سپرده ها و تامین واریز کسری سپرده ها به حساب بانکی سپرده ها.
6)پیگیری بازدید عینی و صورت برداری اموال و مطابقت و رفع مغایریت با املاک و دارائی های ثبت شده در دفاتر مالی
7)پیگیری و وصول اقلامی که ناشی از عدم رعایت تعرفه ها در محاسبه و اشتباه در محاسبه عوارض و ... می باشد.
8)پیگیری اخذ اسناد مالکیت زمین های تملیکی ،املاک و خودروها
9)پیگیری وضعیت سرمایه گذاری شهرداری در شرکت ها و سازمان ها به خصوص کشتارگاه صنعتی و اخذ اوراق سهام و ثبت در دفاتر مالی (توضیحاً اینکه بعد از مصوبه 22/5/85 شورا مبلغ 5/3میلیارد ریال به کشتارگاه صنعتی داده شده است.)
10)پیگیری تملک کارخانه سعادت که تا به حال چهار میلیارد ریال درخصوص آن پرداخت شده است
11)ساماندهی وضعیت املاک استیجاری شهرداری (شناسائی کامل املاک ،تعیین اجاره بها طبق نظر کارشناسی رسمی دادگستری و انعقاد قرارداد جدید با مستاجرین )
12)پیگیری اجرای مصوبات کمیسیون ماده 100 درخصوص آندسته از افرادی که تاکنون آراء صادره به مرحله اجرا در نیامده و هیچگونه پیگیری و کنترل در جهت اخذ این درآمدها به عمل نیامده است .
13)تصمیم گیری در رابطه با اجرای سیستم حسابداری تعهدی
د- مقرر گردید شهرداری گزارش عملکرد درآمد و هزینه ماهانه خود را بصورت مجزا در اسرع وقت و در زمان قانونی به شورا ارسال نماید.
هـ- باتوجه به حضور آقایان مشتاقیون معاون اداری مالی شهرداری و اکرامی مدیر عامل شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری در جلسه و شایعه واگذاری زمین به اعضاء دور دوم شورا که موارد اعتراض بعضی از اعضاء قرار گرفته بود مذاکره و مقرر گردید از سوی آقای اکرامی گزارشی شفاف و واضح در این مورد به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال گردد.
و- با توجه به حضور آقای یگانه مدیرکل محترم اوقاف و توضیحات ایشان و نیز توضیحات رئیس اداره املاک شهرداری مقرر گردید کلیه توافقات انجام شده در راستای وصول مطالبات اداره اوقاف جمع بندی و جهت تصمیم گیری به کمیسیون ارسال گردد.
ز- درخصوص زمینی که شهرداری در مهرآوران جهت ساخت مسجد اختصاص داده است مقرر شد زمین را شهرداری وقف نماید و بعد با تولیت آقای کاظمی توسط ایشان ساختمان سازی گردد در این مورد جلسه ای با آقایان حاج آقای حرزاده و حاج آقای کوچک زاده و فقیه خراسانی تشکیل می گردد.
ح- نامه شماره220/6373- 27/2/86سرپرست شهرداري درخصوص ارسال لیست حسابهای شهرداری که تاکنون افتتاح و مورد استفاده قرار می گیرد قرائت و مقرر گردید جهت بررسی و اعلام نظر به آقای بهجت مشاور کمیسیون ارجاع گردد.
ط- نامه شماره 3/802- 17/2/86فرمانداری درخصوص تجدید نظر در مصوبه شورا مبنی بر پرداخت وام یکصد و پنجاه میلیون ریالی به شرکت سیمان آزادگان بخاطر دریافت برق جهت کارخانه کمپوست بدلیل نداشتن ردیف اعتباری قرائت و مقرر گردید جهت بررسی و اعلام نظر به آقای اقبالی مشاور کمیسیون ارجاع گردد.
ی- نامه شماره 204/7326- 27/2/86 سرپرست شهرداری درخصوص اعلام بدهی سازمان همیاری شهرداری قرائت و جهت بررسی و اعلام نظر به آقای بهجت ارجاع گردید.
13-  سومین صورتجلسه کمیسیون برنامه و بودجه (جلسه مورخ7/3/86) توسط جناب آقای فقیه خراسانی قرائت و بندهای ذیل باتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت:  
    سومین جلسه كميسيون برنامه وبودجه ساعت7 صبح روز دوشنبه مورخ7/3/86 با حضور اعضاء - امضاء كنندگان ذيل و آقایان خباززاده عضو شورا ،توحیدفر معاون امور عمرانی شهرداری ، مشتاقیون معاون اداری و مالی شهرداری ،برزگری مسئول اداره حقوقی شهرداری ، صلواتی مدیرعامل سازمان میوه و تره بار، سلیمی مشاور حقوقی شهرداری ، روستائی مدیرمالی شهرداری ، بهجت مشاور کمیسیون تشکیل و موارد ذیل مطرح و بشرح آمده تصمیم گیری گردید.
الف- نامه سازمان بازرسی درخصوص قرارداد با شرکت مولدینگ و موضوع اختلاف قیمت زمین مهرآوران و واگذاری آن به شرکت مذکور مطرح و با توجه به حضور آقای برزگری مسئول اداره حقوقی شهرداری مقرر گردید در اسرع وقت گزارش کاملی در ارتباط با موارد ذکر شده در نامه توسط اداره حقوقی شهرداری جهت کمیسیون تهیه گردد.و با توضیح آقای توحیدفر تعدیل آن مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد اعتباری برای آن در نظر بگیرند.
ب- نامه آقای نفیسی فرد درخصوص عدم پرداخت حق الوکاله ایشان مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات حاضرین در جلسه مقرر گردید کلیه موارد اظهار شده در جلسه شورا جهت تصمیم گیری نهائی مطرح گردد.
ج- درخصوص قرارداد تنظیمی سازمان میادین میوه و تره بار با شرکت جهاد نصر پس از بحث و بررسی و استماع نظرات حاضرین در جلسه و نیز با توجه به اعتراض فرمانداری طی رونوشت 1 (شق هـ )نامه شماره 3/1072-16/2/86 نسبت به امر مذکور مقرر گردید مراتب عدم اجرای قرارداد از هم اکنون به آقای صلواتی مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار که در جلسه حضور دارند اعلام و بر توقف قرارداد مزبور بنا به مصوبه شورا تاکید گردید. ضمناً جلسه ای باحضور رؤسای کمیسیونهای شورا و نمایندگان شهرداری و مدیرعامل سازمان تشکیل شود.
د- نامه شماره 110/7637-30/2/86 سرپرست محترم شهرداری درخصوص تعدیل پروژه احداث پل میدان باهنر مطرح و با آن موافقت گردید.
 هـ- به منظور رسیدگی به نامه های ارجاعی به کمیسیون مقرر گردید جلسه فوق العاده کمیسیون برنامه و بودجه در ساعت 12 روز پنج شنبه مورخ 10/3/86 با حضور کلیه اعضاء برگزار گردد.
14-  اولین صورتجلسه کمیسیون عمران و توسعه (جلسه مورخ31/2/86) توسط جناب آقای کوچک زاده قرائت و بندهای ذیل باتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت:  
    اولین جلسه كميسيون عمران وتوسعه ساعت 7 صبح روز دوشنبه مورخ31/2/86 با حضور اعضاء - امضاء كنندگان ذيل تشكيل و تصمیماتی بشرح ذيل اتخاذ گرديد :
الف- در ابتدای جلسه پس از بحث و تبادل نظر جناب آقای مهندس کوچک زاده به عنوان ریاست کمیسیون و جناب آقای وحیدرضا خباززاده به عنوان منشی کمیسیون انتخاب شدند.
ب- در این جلسه مقرر گردید با انجام کار کارشناسی دقیق موضوعات کاری کمیسیون مشخص و دسته بندی شوند و برای هر موضوع تیمی متشکل از زبده ترین کارشناسان تشکیل شود.
ج- نامه شماره 10/01/م- 29/2/86 انجمن مهندسین عمران استان درخصوص پیشنهاد همکاری در کمیته های تخصصی و امور نظارت عالیه و ارائه مشاوره قرائت ومقرر گردید مشخصات کامل انجمن توسط دبیر کمیسیون اخذ شود تا در موقع لزوم مورد استفاده قرار گیرد.
د- نامه شماره79- 27/2/86 مدیریت آستانه حضرت امامزاده جعفر(ع) درخصوص موارد مربوط به جلوخان امامزاده مطرح و مقرر گردید به جناب آقای خباززاده ارجاع تا پیگیری لازم صورت گیرد.
و- نامه شماره380/5717- 16/2/86 مدیر امور برق یک یزد درخصوص برق رسانی به آپارتمانهای مسکونی کوثر که نیاز به احداث شبکه فشار از بلوار شهید پاکنژاد تا محل آپارتمانها را دارند مطرح ومقرر گردید به شهرداری منطقه یک ارجاع تا بر اساس ضوابط و مقررات اقدام لازم صورت گیرد.
ز- نامه شماره230/4656- 8/2/86 شهرداری درخصوص اعمال تخفیف در صدور پروانه ساختمان در بافت فرسوده و با توجه به مشخص شدن محدوده بافت فرسوده شهر و ابلاغ آن به دستگاه ها و مصوبه هیات محترم وزیران درخصوص 50 درصد تخفیف درخصوص کلیه موارد در این بافت مطرح ومقرر گردید از ریاست محترم سازمان مسکن و شهرسازی ،مدیرعامل شرکت مسکن سازان ،سرپرستی بانک مسکن ،شهردار محترم ، سرپرست شهرداری ناحیه تاریخی و ریاست محترم سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی برای حضور در جلسه یکشنبه مورخ 6/3/86 ساعت 12 الی 14 دعوت به عمل آید تا درخصوص تشکیل کار گروه و تدوین آئین نامه ای برای اجرای مصوبه مذکور بحث و تبادل نظر گردد.
 
 
جلسه باذکرصلوات درساعت 10/10خاتمه یافت وجلسه بعد به روزیک شنبه مورخ13/3/86 ساعت20موکول گردید.