مصوبات یکصد و چهل و چهارمین جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات یکصد و چهل و چهارمین جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه
یکصدوچهل و چهارمین جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت 30/19روز دوشنبه مورخ  31/4/87 با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید :
 در ابتدا طبق دستور کار جلسه و دعوت قبلی با حضور آقای مهندس میروکیلی شهردار یزد ، آقای جوکار معاونت اداری و مالی ، آقای صالحیان مدیر کارخانه کمپوست و آقای مجیدی مدیر مالی درخصوص پیشرفت کار کارخانه کمپوست و انجام تعهدات شهرداری و پیمانکار مربوطه طبق مفاد قرارداد منعقده و پرداخت مطالبات بر اساس صورتجلسه مورخ 6/4/87 شورا نتایج اقدامات انجام شده و مشکلات پیش آمده از جمله برق کارخانه مورد بحث و  تبادل نظر قرار گرفت و مقرر گردید تا تاریخ 10/5/87 تمام دستگاهها بصورت آزمایشی راه اندازی گردد.
 درادامه جلسه باحضور آقای اقبالی مشاور محترم مالی شورا نامه شماره17704-15/4/87 شهرداری درخصوص ارسال یکنسخه از صورت جامع درآمد– هزینه مربوط به عملکرد سه ماهه اول سال 87 شهرداری ، باتوجه به بررسی های بعمل آمده و ارائه گزارش تحلیلی وجامع مشاور مالی ثبت دبیرخانه شورا بشماره 1858-31/4/87 درخصوص اینکه سه ماهه اول سال87 معادل 9/48 درصد درآمدهای پیش بینی شده برای سه ماهه مذکور محقق گردیده و ازنظر سرجمع ارقام وصولی سه ماهه اول سال جاری نسبت به سه ماهه اول سال قبل معادل 7/4 درصد افزایش داشته است و با توجه به بودجه مصوب شهرداری ، در سه ماهه اول سال 87 مبلغ هشتاد و پنج میلیون و پانصد و دو هزار و هشتصد و نود و دو ریال (85.502.892 ریال) وصول شده است در حالیکه می بایست شهرداری تا پایان سه ماهه اول مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال (175.000.000 ریال) وصول نماید که با این اوصاف میزان هشتاد و نه میلیون و چهارصد و نود و هفت هزارو یکصد وهشت ریال(89.497.108 ریال) کاهش وصولی وجودداشته است و این به آن معناست که شهرداری با این روند قادرنخواهد بود منابع پیش بینی شده را محقق سازد و ضروری است شهرداری توجه ویژه و اساسی بر وصول درآمدها داشته باشد.
 در پايان مقررگرديد تحليل مشاور شورا كه به تاييد اعضاي شورا نيزرسيده است به شهرداري ارجاع تاشهرداري ضمن آسيب شناسي عملكرد سه ماهه اول در زمينه كسري درآمد محقق و سايرموارد ، نتيجه را تاپايان مرداد به شورا ارائه نمايد.
 
جلسه باذکرصلوات درساعت 30/22 خاتمه یافت. ضمناً جلسه بعد به روز چهارشنبه مورخ 2/5/87 ساعت 7 صبح موکول گردید.