مصوبات یکصد و چهل و پنجمین جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات یکصد و چهل و پنجمین جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه 
یکصدوچهل وپنجمین جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت  7 صبح روز چهارشنبه مورخ  2/5/87 با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید :
 در ابتدا طبق دستور کار جلسه علیرغم برنامه ریزیهای انجام شده ، به علت عدم حضور آقای حرزاده رییس کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و زیست محیطی صورتجلسه آن کمیسیون قرائت نگردید.
* مصوبات :
1- صورتجلسات (68و67) کمیسیون عمران ، توسعه و ترافیک توسط رییس کمیسیون قرائت و بندهای ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
1-1- پیرو بند 3 صورتجلسه مورخ 17/11/86 شورا درخصوص پیشنهاد شماره 310/40328-4/11/86 شهرداری در رابطه با طرح مرمت و ساماندهی بازارهای خان و زرگری با همکاری مشاور شمسه مطرح ضمن تاکید کمیسیون بر اجرای طرح فوق بر اساس مصوبه شورا مقرر گردید شهرداری تا پایان ماه مبارک رمضان اقدامات لازم در این زمینه معمول نماید . ضمناً در جلسات آتی شورا شهردار محترم توضیحات لازم جهت عدم اجرای مصوبه شورا در سال گذشته ارائه نماید.
2-1- نامه شماره 4/25843-10/2/87 معاونت امور عمرانی استانداری درخصوص ارسال صورتجلسه مربوط به پارکینگ کناری مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهداء (ع) و همچنین حذف گذر پیش بینی شده در دانشگاه یزد بندهای یک و دو صورتجلسه فوق مطرح و تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید :
1)مفاد بند یک « در مورد پارکینگ جنب مجتمع آموزشی سیدالشهداء (ع) واقعدر کوچه رهبر که به موجب مصوبات کمیسیون ماده 5 شهرداری یزد ملزم و متعهد به اجرای آن گردیده است لذا مقرر گردید تا در قبال احداث پارکینگ توسط شهرداری یزد ، مجتمع سیدالشهداء نسبت به آزادسازی مسیر کوچه مشخص شده در طرح در کمیسیون ماده 5 و احداث مسیر در اراضی متعلق به مجتمع و با هماهنگی شهرداری اقدام نماید و از نظر مالی ، سطح زمین واقعدرمسیر احداثی و کوچه موجود (طبق سند مالکیت )داخل اراضی محصور شده مجتمع آموزشی محاسبه و تسویه حساب گردد وسندمالکیت مجتمع در مورد ملک مذکور ازطرف شهرداری با طی مراحل مربوطه اصلاح گردد». مطرح پس از بحث و تبادل نظر ضمن مخالفت با بند فوق تاکید این شورا بر اجرای مصوبات قبلی (طبق تصاویر پیوست) می باشد و هرگونه تغییری در این راستا پذیرفته نیست و همچنین مقرر گردید شهرداری پیشنهاد خود را طی لایحه ای در این خصوص به شورا جهت بررسی ارائه نماید.
2)مفاد بنددو « نظر به اینکه بر اساس طرح جامع یزد شبکه ارتباطی از جاده گازی به طرف خیابان فضیلت در داخل اراضی دانشگاه یزد عبور گردیده است لذا بر اساس درخواست دانشگاه یزد مقرر گردید تا شبکه ارتباطی مذکور که
باعث تفکیک کردن و تاثیر گذاشتن نامطلوب به طرح جامع تهیه شده دانشگاه یزد می گردد حذف شود و مراجع ذیربط نسبت به صدور سند مالکیت براساس محدوده واگذار شده و طرح جامع دانشگاه بصورت یک پارچه اقدام نمایند و دانشگاه یزد در قبال این اقدامات ،زمین مربوط به موسسه امام خمینی (ره) را آزاد و تحویل نماید. مراتب از نظر تعیین تکلیف حذف گذر نیاز به طرح موضوع در کمیسیون ماده 5 و طی مراحل بعدی آن خواهد داشت.»
 
مطرح پس از بحث و تبادل نظر با توجه به اینکه مصوبه فوق مسیر قانونی خود را طی ننموده ، مورد مخالفت قرار گرفت.
3-1- نامه شماره41-4/11732-11/2/87سرپرست دفترفنی استانداری ثبت دبیرخانه شورابشماره639-19/2/87 درخصوص ارسال صورتجلسه بابت ساماندهی خیابان قیام مطرح پس ازبحث وتبادل نظر وبررسی های بعمل آمده این شوراحمایت همه جانبه وکامل خودرا درزمینه مفادصورتجلسه ارسالی فوق اعلام نموده وشهرداری موظف است باتمامی توان وامکانات دررابطه بااجرایی نمودن صورتجلسه فوق اقدامات لازم معمول نماید،ضمناًبه نظر    می رسدبند3 صورتجلسه فوق طبق نظراستاندارمحترم بهره برداری ازاجرای این پروژه،دهه فجرتعیین گردیده است.
4-1- نامه شماره 1/2221-27/3/87 فرمانداری یزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره 1275-28/3/87 درخصوص ایراد آن فرمانداری نسبت به بند 1 صورتجلسه مورخ 8/3/87 شورا با توجه به اینکه پل روگذر چهارراه معلم مصوب دور دوم شورای اسلامی شهر بوده و تمامی اقدامات آن به انجام رسیده است احداث پل روگذر برابر مصوبه کمیسیون ماده 5 به قوت خود باقی می باشد و گزینه سه سطحی فعلاً از مصوبه شورا حذف میگردد.
5-1-رونوشت نامه شماره1913-22/4/87 سازمان بهسازی ونوسازی ثبت دبیرخانه شورابشماره 1760-23/4/87 دررابطه باعدم انعقادتفاهم نامه توسط شهرداری با سازمان بهسازی و نوسازی پیرامون تسریع در اجرای پروژه های عمرانی واگذاری به سازمان فوق مطرح پس از بحث و تبادل نظر موارد بشرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت :  
1-1- شهرداری قویاً از تعطیل نمودن پروژه های عمرانی در سطح شهر تحت هرگونه معاذیری خودداری نموده ، ضمناً مقرر گردید پیرامون عدم هماهنگی های ایجاد شده در اولین جلسه شورا ،شهردار محترم توضیحات لازم همراه با دستورات اصلاحی صادر نمایند.
2-1- درخصوص نافذ بودن و چگونگی اجرای ماده 19 آیین نامه معاملات شهرداری ، مقرر گردید شهرداری گزارش جامع و کامل و با استدلال حقوقی خود را تا تاریخ 15/5/87 به شورا ارسال دارند .
6-1- برنامه زمانبندی و عملیات اجرای پروژه های عمرانی در سال 87 که توسط شهردار محترم ارائه گردیده مطرح که پس از بررسی های بعمل آمده و بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف موارد بشرح ذیلمورد تصویب قرار گرفت:
1-6-1-احداث بلوار خاتم ، زمان اجرا به مدت 6 ماه از تاریخ 10/3/87 لغایت 10/9/87 با توجه به گذشت زمان آغاز عملیات مقرر گردید شهرداری گزارش فعالیت های انجام شده ،میزان هزینه کرد و پیشرفت فیزیکی شامل جدول گذاری و زیرسازی را تا تاریخ 15/5/87 به شورا ارسال نماید.
2-6-1- تکمیل میدان امام علی (ع) زمان اجرا چهارماه و نیم از تاریخ 25/10/86 لغایت 10/4/87 با توجه به اینکه تاریخ بهره برداری از پروژه 10/4/87 اعلام شده است از شهرداری خواسته شود دلیل تاخیر در تکمیل و بهره برداری از پروژه طبق برنامه زمانبندی را تا تاریخ 15/5/87 به شورا گزارش نماید.
3-6-1- احداث تقاطع غیر همسطح چهارراه معلم ، زمان اجرا 6 ماه از تاریخ 15/4/87 لغایت 15/10/87 ، با توجه به گذشت زمان شروع احداث پروژه 15/4/87 مقرر شد شهرداری دلیل تاخیر شروع عملیات اجرای پروژه را تا تاریخ 15/5/87 به شورا گزارش نماید.
4-6-1- احداث پل راه آهن خیابان آیت ا... کاشانی ، زمان اجرا 6 ماه از تاریخ 10/3/87 لغایت 10/9/87 با توجه به اهمیت پروژه در مسیر ترافیک خیابان کاشانی از شهرداری خواسته شود دلیل تاخیر در اجرای پروژه و همچنین دلیل تاخیر در تعریض نمودن حد فاصل پل راه آهن تا میدان ابوذر را تا تاریخ 15/5/87 به شورا گزارش نماید.
5-6- 1-احداث پل راه آهن ادامه پروفسورحسابی ،زمان اجرا 8 ماه ازتاریخ 10/3/87 لغایت 10/11/87 ، از شهرداری خواسته شود گزارش اقدامات انجام شده و پیشرفت فیزیکی پروژه را تا تاریخ 15/5/87 به شورا گزارش نماید.
 6-6- 1- احداث پارکینگ مجیبیان ، زمان اجرا 8 ماه از تاریخ1/5/87 لغایت 29/12/87 با توجه به برنامه زمانبندی ارائه شده ، اهمیت موضوع، کمیسیون عمران تاکید بر اجرای به موقع عملیات اجرای پروژه داشته مقرر گردید نتیجه اقدام را تا تاریخ 15/5/87 به شورا ارسال نماید.
7-6- 1- تکمیل پارکینگ باغ ملی و ساختمان اداری ، زمان اجرا 8 ماه از تاریخ 15/4/87 لغایت 15/12/87 با توجه به اینکه تاریخ شروع 15/4/87 اعلام شده باتوجه به تاخیر شروع عملیات اجرایی پروژه مقرر گردید شهرداری علل تاخیر را تا تاریخ 15/5/87 به شورا گزارش نماید.
8-6- 1- احداث تقاطع ورودی شهرک رزمندگان ، زمان اجرا 5 ماه از تاریخ 1/5/87 لغایت 1/10/87 با توجه به اهمیت موضوع و همچنین حضور اهالی شهرک رزمندگان و ولی عصر در صحن علنی شورا ، کمیسیون عمران تاکید بر اجرای به موقع عملیات اجرای پروژه طبق برنامه زمانبندی را دارد.
9-6-1- زیرسازی و آسفالت در منطقه ناحیه تاریخی ، زمان اجرا 12 ماه در طول سال جاری ، مقرر گردید شهرداری گزارش فعالیتهای انجام شده و پیشرفت کار در طول چهارماه نخست سال جاری را تا تاریخ 15/5/87 به شورا ارسال نماید.
10-6-1- روکش آسفالت سطح مناطق و ناحیه تاریخی ، درزگیری آسفالت سطح مناطق ، اجرای مسیر کارخانه کمپوست ، احداث پارکینگ در سطح ناحیه تاریخی ، کف سازی و پیاده رو سازی معابر ناحیه تاریخی ،کف سازی گذرهای اصلی و پیاده رو سازی ، زمان اجرا 12 ماه سال جاری ، مقرر گردید شهرداری گزارش فعالیتهای انجام شده پروژه های مذکور در طول چهارماه نخستین سال جاری را تا تاریخ 15/5/87 به شورا ارسال نماید.
11-6-1- مقرر گردید با توجه به وضعیت مالی شهرداری طبق ردیف بودجه تعیین شده از سوی شورا بابت این موضوع در حال حاضر ردیف بودجه فوق حذف و به سایر طرحهای عمرانی دیگر تخصیص داده شود.
12-6- 1- تکمیل کف سازی و بدنه سازی خیابان امام خمینی (ره) ، کف سازی و بدنه سازی خیابان قیام و میدان بعثت ، زمان اجرا 12 ماه سال جاری ، از شهرداری خواسته شود گزارش فعالیتهای انجام شده در طول چهارماه نخستین سال جاری را تا تاریخ 15/5/87 به شورا ارسال نماید.
13-6-1- تکمیل کتابخانه مجاهد (شهروند) زمان اجرا 6 ماه از تاریخ 1/5/87 لغایت 1/11/87 کمیسیون عمران تاکید بر اجرای پروژه طبق برنامه زمانبندی و ارسال گزارش پیشرفت کار توسط شهرداری به شورا را دارد.
14-6- 1- تکمیل پایانه مسافربری و تاسیسات مربوطه ، زمان اجرا 8 ماه از تاریخ 1/9/86 لغایت 1/5/87 با توجه به مصوبه اخیر شورا مبنی بر بهره برداری از این پروژه در هفته دولت ، کمیسیون عمران تاکید بر انجام عملیات تکمیلی جهت بهره برداری طبق مصوبه اشاره شده را دارد.
15-6- 1- هوشمند کردن چراغهای راهنمایی در سطح شهر ، زمان اجرا 5 ماه از تاریخ 15/5/87 لغایت 15/10/87 کمیسیون عمران تاکید بر اجرای پروژه طبق برنامه زمانبندی را دارد.
16-6- 1- اصلاح هندسی تقاطع ها در سطح شهر به ویژه چهارراه دولت آباد ، زمان اجرا 12 ماه سال جاری ،مقرر گردید شهرداری گزارش فعالیتهای انجام شده در این خصوص در طول چهارماه نخستین سال جاری را تا تاریخ 15/5/87 به شورا ارسال نماید.
  ضمناً مسئولیت هرگونه تاخیردر اجرای پروژه های عمرانی شهرکه موجب ضرر و زیان بر بدنه شهر و شهرداری گردد ، برعهده شهردار محترم خواهد بود.
2- صورتجلسات (8و7) کمیسیون اقتصادی ، حقوقی و اداری توسط رییس کمیسیون قرائت و بندهای ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
1-2- لایحه شماره 505/16314-8/4/87 شهرداری ثبت شماره 1446-8/4/87 دبیرخانه شورا :
« ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد: سلام علیکم ، به استحضار می رساند با توجه به درخواست اداره کل امور اقتصادی و دارایی خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمایید تا ساختمان قبلی بازیافت به منظور استقرار طرح جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده به مدت یک سال در اختیار سازمان فوق الذکر قرار گیرد. میروکیلی – شهردار یزد.».
مراتب در صحن علنی شورا مطرح و پس ازبحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف ، به دلیل نیاز شهرداری و شورا به ساختمان مذکور جهت کاربری های مختلف ، پیشنهاد فوق مورد مخالفت قرار گرفت .
2-2- طرح بررسی میزان سهام شهرداری در مشارکت با فروشگاههای زنجیره ای رفاه و سازمانهای عمران ، بهسازی ونوسازی ، بازیافت ، فناوری اطلاعات و آمار ، میوه وتره بار ، اتوبوسرانی ، تاکسیرانی ، پارکها ، آتش نشانی
، همیاریهای شهرداری و همچنین شرکتهای آب و فاضلاب ، مسکن سازان و فرآوری مواد پروتئینی ، مطرح با توجه به بررسی های بعمل آمده و بحث و تبادل نظر مقرر گردید  شهرداری (اداره درآمدهای عمومی ) به صورت تدریجی و با اولویت فروشگاههای زنجیره ای رفاه ، آمار و اطلاعات خود را در قالب گزارشی جامع و کامل تا تاریخ 20/6/87 به شورا ارسال نماید.
3-2-لایحه شماره 204/17572-13/4/87 شهرداری ثبت شماره1573-15/4/87 دبیرخانه شورا :
 « ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ با سلام، احتراماً باستناد بند 14 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، احتراماً همانگونه که مستحضرید شهرداری یزد در ارتباط با اجرای پروژه های مشارکتی طبق لیست پیوست اقدام به برگزاری دو مرحله فراخوان عمومی نموده است که لیست سرمایه گذاران و مشارکت کنندگان که اشخاص حقیقی و حقوقی طبق لیست پیوست نسبت به موضوع اعلام آمادگی نموده اند با توجه به اینکه این شهرداری به استناد مواد 4و5و13و14 آیین نامه مالی شهرداری قصد ایجاد موارد فوق الذکر را دارد خواهشمند است در صورت موافقت مراتب را به این شهرداری ابلاغ فرمایند . بدیهی است با توجه به موضوع مشارکت و مراحل انجام کار به استحضار خواهد رسید. میروکیلی – شهردار یزد.».
مراتب در صحن علنی شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف ،  با عنایت به بررسی های بعمل آمده کلیات لایحه فوق مورد موافقت قرار گرفت . مشروط به اینکه شهرداری لایحه هر پروژه را به صورت مجزا و با رعایت تشریفات قانونی جهت بررسی و تصویب به شورا ارسال نماید.
4-2-نامه شماره 4/34565-17/4/87 معاونت امور عمرانی استانداری یزد ثبت شماره 1648-17/4/87 دبیرخانه شورا :« رؤسای کلیه ادارات ، سازمانها ، موسسات دولتی ، نهادهای انقلابی ، سلام علیکم : به پیوست قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در تاریخ 17/11/86 به تائید شورای نگهبان رسیده ارسال می شود. با توجه به فعالیت گسترده بسیج سازندگی در عرصه های مختلف اجرایی – اداری و موفقیتهای حاصل شده در این زمینه ها مقتضی است دستور فرمایید اقدامات لازم جهت واگذاری پروژه های عمرانی به بسیج سازندگی صورت گیرد. سید محمد میرسعیدی – معاون امور عمرانی».
مراتب در صحن علنی شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف ، در راستای حمایت از بسیج سازندگی، مقرر گردید شهرداری مطالعات و بررسیهای لازم جهت استفاده مناسب از بسیج سازندگی در اجرای طرحها و پروژه ها بعمل بیاورد.
5-2- طرح انتخاب مشاورین اقتصادی و حقوقی کمیسیون مطرح و مقرر گردید کمیسیون در زمینه های مختلف به شکل موردی از نظر مشاورین متعدد (اعم از حقیقی و حقوقی )به صورت افتخاری و موردی استفاده نماید، ضمناً اعضای کمیسیون در صورت امکان نسبت به معرفی اینگونه مشاورین اقدام نمایند.
3- صورتجلسات (86و85) کمیسیون برنامه و بودجه توسط منشی کمیسیون قرائت و بندهای ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
1-3-پیرو بند5-1صورتجلسه26/3/87 شورادرخصوص موافقت باانعقادقراردادانجام امورحسابرسی سال86با موسسه حسابرسی دانشگرمحاسب برمبنای10% افزایش نسبت به سال85 ،قراردادتنظیمی ازطرف آن موسسه مطرح و پس ازبحث وتبادل نظرضمن تائیدقرارداد ، باانجام امورحسابرسی سازمان فرهنگی،تفریحی به مبلغ شش میلیون و سیصد هزار ریال نیز موافقت گردید.ضمناً مقرر گردید در سایر موارد حتی الامکان از حسابرسان بومی استفاده گردد.
2-3-لایحه شماره140/15388-2/4/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 1368-2/4/87 :
«ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛باسلام،احتراماً باستنادماده71 قانون تشکیلات وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375و اصلاحیه بعدی آن شهرداری یزد در نظردارد جهت تقدیر از معلمان عزیز در روزمعلم نسبت به تهیه1000عدد نرم افزار مهرمعلم از مرکز فرهنگی آسمان به مبلغ هفت  میلیون و پانصد هزار ریال از محل ماده17ردیف01-417-512(کمک به موسسات خصوصی واشخاص)به صورت ترک تشریفات اقدام نماید ، خواهشمنداست موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح، اجازه فرمائید اقدام  لازم بعمل آید.میروکیلی،شهرداریزد».
مراتب در صحن علنی شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.
3-3-  لایحه شماره 110/2875-26/1/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 193-26/1/87 :
« ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ با سلام، احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن به استحضار می رساند با توجه به تقاضای آقای موسی سیمری مبنی بر کارکرد نامبرده در سال 62 لغایت 1370 با بررسی انجام شده ازطرف شهرداری مشارالیه بصورت روزمزد مشغول بکار بوده که پس از ارسال سوابق به سازمان تامین اجتماعی طی نامه شماره 138363-26/12/86 اعلام گردیده در رابطه با پرداخت حق بیمه می بایست مبلغ پنجاه و نه میلیون و یکصد و نوزده هزار و نهصد و نود و پنج ریال به حساب سازمان واریز گردد که بر همین اساس در نظر است پس از
کسر حق بیمه سهم کارگر مبلغ چهل و پنج میلیون و سیصد و بیست و پنج هزار و سیصد و بیست و نه ریال از محل دیون جاری شهرداری تامین و پرداخت گردد علیهذا خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح در صورت موافقت اجازه فرمائید اقدامات لازم معمول گردد. میروکیلی – شهردار یزد».
مراتب در صحن علنی شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف ، و با توجه به نامه شماره 205/17335-12/4/87 شهرداری مقرر گردید50% حق بیمه سهم کارفرما ازطرف کارگر شهرداری (موسی سیمری) و50% باقی مانده از سوی شهرداری تامین و پرداخت گردد.
4-3-لایحه شماره 220/18618-18/4/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 1680-18/4/87 :
« ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ با سلام، احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، با توجه به ضرورت ساخت پیشخوان جهت ساختمان جدید شهرداری منطقه یک و عدم پیش بینی اعتبار در بودجه سال 87 ، خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح ، اجازه فرمائید مبلغ دویست میلیون ریال از محل کد 06-040-531 طرح مطالعاتی و اجرای ساماندهی بایگانی کسر و به کد 02-010-537 مرمت ساختمان منطقه یک شهرداری در بودجه 87 اضافه و در اصلاحیه بودجه سال 87 منظور گردد. جوکار– کفیل شهرداری یزد».
مراتب در صحن علنی شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.
5-3- لایحه شماره204/5384-11/2/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 492-11/2/87 :
« ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ با سلام، احتراماً باستحضار می رساند با توجه به ابلاغ شماره 250/4928-13/2/87 آقای محمدرضا ارشد علاوه بر انجام امور محوله قبلی مسئولیت پارک باغ دولت آباد را نیز به عهده دارند. که در این رابطه ازسال 85جهت جبران قسمتی از زحمات ایشان از محل ماده17 مبلغی به ایشان پرداخت گردیده که در نظر است برای سال 86 نیز ماهیانه سیصدهزار ریال از محل ردیف 4172 شهری پرداخت گردد ، خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح ، اجازه فرمائید اقدام لازم بعمل آید. میروکیلی – شهردار یزد».
مراتب در صحن علنی شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.
6- 3-لایحه شماره 505/15061-1/4/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 1329-1/4/87 :
« ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ با سلام، احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن شهرداری یزد در نظر دارد نسبت به تملک قسمتی از پلاک ثبتی شماره 623/33/6327 بخش 8 یزد که در طرح شبکه بهارآزادی قراردارد به وکالت آقای ناصر طامهری اقدام نماید که در این خصوص توافقنامه ای فیمابین تنظیم که در ازاء واگذاری ملک موصوف بر اساس ارزیابی انجام گرفته پس از کسر حق تشرف از غرامت ملک جمعاً مبلغ هفتاد و دو میلیون هشتصد هزار ریال بستانکاری مالک از شهرداری می باشد که مقرر گردید پس از انتقال رسمی سند ملک در وجه
ایشان پرداخت گردد. علیهذا با عنایت به مشروحه فوق ضمن ارسال یک نسخه از تصویر توافقنامه منضم به نمایی از برگ ارزیابی خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمائید از محل ردیف 09-020-531 پروژه 18 متری کوچه بیوک در بودجه 87 کسر و ردیف 22-020-531 تملک طرح بهار آزادی به بودجه 87 اضافه و در اصلاحیه بودجه 87 منظور گردد. میروکیلی – شهردار یزد».
 
مراتب در صحن علنی شورا مطرح و پس ازبحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.
7-3- لایحه شماره 505/15307-2/4/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 1369-2/4/87 :
«ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ باسلام، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن پیرو پیشنهاد شماره 505/11063-8/3/87 وبازگشت به مصوبه بند2صورتجلسه19/3/87 بدینوسیله به استحضار می رساندشهرداری یزد نسبت تملک قسمتی ازپلاک ثبتی شماره785 بخش 5 یزد واقعدرخیابان مسکن وشهرسازی متعلق به آقای حسین فلاح اقدام نموده است مالک به منظورسند اصلاحی باقیمانده ملک ازطریق ماده 45 قانون ثبت شهرداری مراجعه وطبق کروکی ارائه شده توسط اداره ثبت واسناد واملاک مساحت باقیمانده از62/472مترمربع برخیابان به مساحت 32/479مترمربع افزایش یافته است که متعاقب آن شهرداری جهت ارزیابی مساحت60/6 مترمربع مازادپلاک فوق موضوع را به هیات کارشناسان رسمی ارجاع وطبق نظریه هیات مذکوراز قرار هرمترمربع2.500.000 ریال بابت غرامت ملک جمعاًبه مبلغ16.500.000 ریال و از قرارهرمترمربع 10.000.000 ریال بابت حق تشرف جمعاً به مبلغ 13.200.000ریال که جمعاًبه مبلغ29.700.000 ریال بدهی مالک برآورد واعلام نظرگردیده است علیهذا باعنایت به مشروحه فوق ضمن ارسال یکنسخه ازتصویر برگ ارزیابی خواهشمنداست موضوع درشورای اسلامی شهرمطرح اجازه فرمائید از ردیف 6307 عوارض مصوبه سال 87 اقدامات لازم معمول گردد. میروکیلی – شهردار یزد».
 
مراتب در صحن علنی شورا مطرح و پس ازبحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.
8-3- لایحه شماره 110/15628-3/4/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره 1388-3/4/87
«ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ باسلام،احتراماً باستنادماده71 قانون تشکیلات وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375 واصلاحیه بعدی آن به پیوست تصویرنامه شماره923/25093-14/11/86 شهرداری منطقه3 جهت استحضار ارسال ،نظر به اینکه آقای محمدرضاعسکری مالک پلاک ثبتی شماره12347/1488 بخش4 یزد انصراف خود رااز اخذپروانه ساختمانی موضوع توافقنامه های شماره16981-15/8/84 و912-1525مورخ 25/2/86 اعلام نموده،خواهشمنداست موضوع درشورای اسلامی شهرمطرح اجازه فرمائیدشهرداری یزدنسبت به استردادوجوه دریافتی به مشارالیه جمعاًبه مبلغ شصت ویک میلیون وپانصدهزارریال از محل کد 008-01-311 کسر و مازاد انباشته سال 86 اقدام نماید. میروکیلی – شهردار یزد».
مراتب در صحن علنی شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.
9-3-  لایحه شماره 505/16260-8/4/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 1444 -8/4/87
« ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ با سلام، احتراماً پیرو پیشنهاد شماره 505/47208-19/12/86 و مصوبه شق 14-3 از بند 3 صورتجلسه مورخ 28/1/87 شورای محترم موضوع پلاک ثبتی باقیمانده 4554 بخش 4 یزد واقع در طرح شبکه 18 متری حدفاصل آذریزدی به دارو پخش متعلق به اقای محمود دهقان طزرجانی با توجه به اینکه در بودجه 87 اعتبار ندارد خواهشمنداست موضوع درشورای اسلامی شهرمطرح اجازه فرمائید از محل هزینه های پیش بینی نشده کد 01-030-539 در بودجه 87 کسر و به ردیف 17-020-531 تملک طرح گذر 12 متری داروپخش اضافه گردد بدیهی است اصلاحات لازم در متمم بودجه سال جاری انجام خواهد . میروکیلی – شهردار یزد».
مراتب در صحن علنی شورا مطرح و پس ازبحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف ، مقرر گردید بر اساس  مصوبه قبلی شورا اقدام گردد.
10-3- نامه شماره220/16810-10/4/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 1501-10/4/87 :
« ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ با سلام، احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، پیرو پیشنهاد 110/41361-11/11/86 و مصوبه بند 3-4 صورتجلسه 21/1/87 شورای اسلامی شهر با توجه به اینکه طی بند 1 نامه شماره
1/589-3/2/87 فرمانداری مورد اعتراض قرار گرفته است ، خواهشمند است موضوع مجدداً در شورای اسلامی شهر، مطرح اجازه فرمائید با توجه به مخالفت کمیسیون تغییر کاربری طرح های هادی و روستایی و نامه منطقه سه شهرداری نسبت به استرداد وجوه دریافتی به مالک آقای محمد رضا جوکار به مبلغ شصت و سه میلیون ریال از محل کد 008-01-311 کسر و مازاد انباشته سال 86 پرداخت گردد. میروکیلی – شهردار یزد».
مراتب در صحن علنی شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف ، مقرر گردید بر اساس مصوبه قبلی شورا اقدام گردد.
11-3- لایحه شماره 505/16970-10/4/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 1518-11/4/87 :
« ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ با سلام، احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، پیرو پیشنهاد شماره 505/43358-24/11/86 و بازگشت به بند 6-4صورتجلسه 21/1/87 (اعتراض فرمانداری) بدین وسیله باستحضار می رساند شهرداری نسبت به تملک قسمتی از پلاک ثبتی شماره 2986 بخش 4 یزد واقع در طرح شبکه 20 متری شهید عابدی (چاه قبله ) به وکالت آقای خاوریان (بصورت مشاع) اقدام نموده است که در این خصوص توافقنامه ای فیمابین تنظیم که در ازاء واگذاری ملک در طرح با توجه به میانگین نظریه هیات ارزیاب شهرداری و کارشناسان رسمی (مضبوط در پرونده) پس از کسر حق تشرف از غرامت جمعاً مبلغ یکصد و هشتاد وچهار میلیون
ریال بدهکاری نامبرده به شهرداری می باشد که مقرر گردید به شهرداری پرداخت نماید و نسبت به انتقال رسمی اسناد در طرح بنام شهرداری اقدام نمایند . علیهذا با عنایت به مشروحه فوق ضمن ارسال یک نسخه از تصویر توافقنامه منضم به نمایی از برگ ارزیابی و همچنین نظریه کارشناسان رسمی خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمایند از محل پروژه استاد چیتی کد 08-020-531 کسر و به خیابان شهید عابدی کد 25-020-531 اضافه و در اصلاحیه بودجه سال 87 اضافه و اعمال گردد. میروکیلی – شهردار یزد».
مراتب درصحن علنی شورا مطرح وپس از بحث و تبادل نظرو استماع نظرات موافق ومخالف ،ضمن مخالفت شورا بدلیل کسر ازردیف پروژه استادچیتی مقررگردیدشهرداری ردیف جایگزین دیگری را به شورا اعلام نماید.
   در ادامه جلسه پیرو هماهنگی های بعمل آمده و بر اساس دعوتنامه شماره 1872-1/5/87 با حضور میهمانان آقای مهندس میروکیلی (شهردار محترم) آقای ریسمانیان (مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریها) آقای آثاری (معاونت حمل و نقل ترافیک)آقای صلواتی (سرپرست سازمان پایانه های مسافربری) آقای عظیمی زاده( سرپرست اداره نظارت شهرداری) درخصوص بررسی وضعیت پایانه مسافربری و اقدامات انجام شده از سوی پیمانکار مربوطه طبق مصوبات 16/4/87 شورا و همچنین بررسی مشکلات از جمله پرداخت مطالبات به پیمانکار و انشعابات مربوط به تاسیسات پروژه شامل آب ، برق ، گاز ، مخابرات و خرید دستگاههای هواساز و امور ابنیه جهت تسریع و راه اندازی تا هفته دولت بحث و تبادل نظر گردید.  
 
جلسه باذکرصلوات درساعت 40/10خاتمه یافت. ضمناً جلسه بعد به روز یکشنبه مورخ 6/5/87 ساعت 19موکول گردید.