مصوبات یکصد و پنجاه و پنجمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات یکصد و پنجاه و پنجمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد
­­       صورتجلسه 
     یکصدوپنجاه وپنجمين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت7 صبح چهارشنبه مورخ    20/6/87 با حضور كليه اعضاء تشکیل گردید :
*  مصوبات :
1- با توجه به نزديك شدن بازگشايي مدارس مقررگرديد شهرداري از هرگونه حفاري توسط شركتهاي مرتبط، اداره برق، شركت گاز، سازمان آب وفاضلاب و شركت مخابرات تا نيمه مهرماه جلوگيري نمايد.
2- با توجه به اينكه پارك باغ ملي واقع درميدان آزادي و درجوار شوراي اسلامي شهر وشهرداري يزد محل بيتوته و تجمع افرادخلافكار و به محلي براي پخش و استعمال مواد مخدر بدل گشته و در حال حاضرافراد بزهكار و متخلّف يادشده فضا را براي كساني كه قصد تفرّج و قدم زدن در اين پارك را دارند تنگ نموده و به نوعي اين پارك در حال حاضر يكي ازپاركهاي به نام شهر درزمينه توزيع وپخش واستعمال موادمخدرمي باشد از نيروي انتظامي استان و شهرستان يزد درخواست مي گردد نسبت به پاكسازي اين پارك اصيل وقديمي و ريشه دار يزد را كه مي توان مادر همه پاركهاي يزد از آن نام برد اقدام نمايد تا در مركزشهر دارالعباده يزد مردم شاهد اينگونه مسائل نباشند.
3- مقررگرديد شهرداري در راستاي وظايف خود و درجهت برقراري تأمين امنيت دانش آموزان نسبت به تشكيل پليس مدرسه با هماهنگي راهنمايي ورانندگي اقدامات لازم معمول نمايد.
4- باتوجه به اينكه تعدادزيادي ازلوايح شهرداري مربوط به جابجايي اعتبارات مي باشدلازم است قبل ازارسال لوايح مذكور دلائل توجيهي خودراكه منجر به حذف و با كسر مبلغ تخصيصي بعضي ازپروژه ها مي گردد را به شورا ارسال نمايد.
5- لايحه شماره204/29032-18/6/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 2513-19/6/87 :
« ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛باسلام،احتراماً باستناد ماده71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،شهرداری یزد درنظرداردجهت كمك به مراسم بزرگداشت آيت ا...صدوقي چهارمين شهيدمحراب مبلغ پنجاه ميليون ريال مساعدت نمايد، لذا خواهشمنداست موضوع درشورای اسلامی شهرمطرح اجازه فرماییدازمحل50%سهم شهرداري و50% سهم شورا كد 03-417-512كمك به مستمندان مبلغ پنجاه ميليون ريال كسروبه كد01-417-512كمك به مؤسسات خصوصي و اشخاص اضافه و امر فوق اقدام شود. ضمناً تغييرات مربوطه دراصلاحيه بودجه سال87 اعمال خواهد گرديد. ضمناً آقاي مجيدي مديرمالي بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد.میروکیلی-شهرداریزد».
مراتب درصحن علنی شورا مطرح، پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق ومخالف، پرداخت وجه فوق از محل 100% سهم شهرداري مورد تصويب قرارگرفت.
 
 
6- صورتجلسات(88،90،91)كميسيون برنامه وبودجه توسط رییس کمیسیون قرائت و بندهای ذیل مورد تصویب قرار گرفت:
1-6- لايحه شماره 204/17575-13/4/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 1579-15/4/87:
« ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ با سلام، احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، عطف به بند 1 صورتجلسه مورخ 16/12/86 با توجه به پیگیری انجام شده از سوی منطقه 3 شهرداری و محدودیت زمانی در پایان سال86 بخشی ازاجرای پروژه رنگ آمیزی سنگ جداول درسال جاری انجام شده است ودرسال87دربودجه اعتبارندارد لذا خواهشمند است موضوع مجدداً در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمایید مبلغ یکصد و ده میلیون ریال از محل پروژه احداث پارک کوثر کد 20-010-535 در بودجه 87 کسر و به پروژه رنگ آمیزی سنگ جدول کد01-090-536 اضافه گردد و در اصلاحیه بودجه سال 87 منظور گردد.میروکیلی-شهردار یزد».
مراتب درصحن علنی شورامطرح،پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق ومخالف، باعنايت به بررسيهاي بعمل آمده ونامه شماره900/16953-23/6/87شهرداري منطقه سه،پيشنهادفوق موردتصويب قرارگرفت .
2-6-لايحه شماره 505/17695-15/4/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 1582-15/4/87:
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدينوسيله به استحضار مي رساند با عنايت به اينكه قسمتي از پلاك ثبتي شماره باقيمانده 2081 بخش 3 يزد متعلق به ورثه مرحوم حفار درطرح مصوب شبكه 20 متري استادچيتي قرار گرفته وتوسط كارشناسان منتخب دادگستري جمعا به مبلغ 000/415/136 ريال ارزيابي وبه مالكين ابلاغ گرديده و ورثه مرحوم حفار از مراجعه ودريافت ثمن معامله و انتقال سند درمسير پلاك بنام شهرداري امتناع نموده اند لذا با توجه به ضرورت اجراي طرح شهرداري يزد درنظر دارد به استناد مواد 4و8 لايحه قانوني نحوه خريدوتملك اراضي واملاك براي اجراي برنامه هاي عمومي دولت مصوب سال 58 نسبت به تملك پلاك مذكور اقدام نمايد.عليهذاباعنايت به مشروحه فوق خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد ازمحل پروژه استاد چيتي كد 08-020-531 دربودجه 87 اقدامات لازم معمول گردد..میروکیلی- شهردار یزد».
مراتب درصحن علنی شورا مطرح،پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق و مخالف،پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت.
3-6-لايحه شماره 505/17738-15/4/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 1587-15/4/87:
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدينوسيله به استحضار مي رساند شهرداری یزد در نظر دارد نسبت به تملک تمامی پلاک ثبتی شماره باقیمانده 2/14528 بخش 8 یزد واقع در طرح چهارراه معلم متعلق به آقای محمد مهدی محرابی و به وکالت آقای حمید دهقان اقدام نماید در این خصوص توافقنامه ای فیما بین تنظیم که در ازاء واگذاری ملک موصوف براساس ارزیابی انجام شده جمعاً مبلغ پنج میلیارد وسیصد و پنج میلیون و سیصد و بیست هزار و پانصد ریال بستانکاری ایشان از شهرداری می باشد با عنایت به مفاد توافقنامه مقرر گردید در ازاء
 
 
این بستانکاری بعنوان معوض 8 قطعه از اراضی مهرآوران جمعاً به مساحت 40/1577 مترمربع و براساس نظریه کارشناسان رسمی جمعاً به مبلغ پنج میلیارد و دویست و هشتاد و هفت میلیون و هشتصد و شصت هزار و ریال به ایشان واگذار گردد و مابه التفاوت ان مبلغ هفده میلیون و چهارصد و شصت هزار و پانصد ریال بستانکاری مالک پس از انتقال رسمی اسناد ملک در طرح و تحویل ان به شهرداری در وجه نامبرده پرداخت شود علیهذا با عنایت به مشروحه فوق ضمن ارسال یک نسخه از تصویر توافقنامه منضم به نمایی از برگ ارزیابی های مربوطه خواهشمنداست موضوع درشورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمائید از محل پروژه چهارراه معلم کد06-020-531 در بودجه سال 87 اقدامات لازم بعمل آید. میروکیلی- شهردار یزد».
مراتب درصحن علنی شورا مطرح، پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت.
4-6-لايحه شماره 505/16210-6/4/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 1887-1/5/87
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدينوسيله باستحضارمي رساند باعنایت به بررسی ازسوابق پلاک شماره 1/4634 بخش4یزدواقع دربلوار آیت ا... خامنه ای قسمتی از پلاک نامبرده در طرح مذکور قرار گرفته که در ازاء واگذاری ملک موصوف براساس ارزیابی انجام شده پس از کسر غرامت از حق تشرف جمعاً مبلغ چهارده میلیون و یکصد وپنجاه وچهارهزارریال بدهکاری مالک به شهرداری اعلام نظر گردیده بود با عنایت به مفاد توافقنامه فیمابین بدهکاری مالک مبلغ هفت میلیون ریال تعیین و مقرر گردید مبلغ مذکور به شهرداری پرداخت گردد مالک مبلغ فوق را طی رسیدشماره 757 (مضبوط در پرونده) بطور اقساط تعهد پرداخت نموده است. علیهذا با عنایت به مشروحه فوق ضمن ارسال یک نسخه از تصویر توافقنامه منضم به نمایی از برگ ارزیابی مربوطه و با عنایت به اینکه مالک درخواست انتقال اسناد را بنام شهرداری دارد خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمایند از محل پروژه 30 متری حدفاصل خیابان معراج به بلوار جانباز کد 12-20-531- کسر و کد 26-20-531 تملک طرح بلوار آیت ا... خامنه ای در بودجه 87 اضافه گردد. میروکیلی- شهرداریزد».
مراتب درصحن علنی شورامطرح،پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق و مخالف، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت.
5-6-لايحه شماره204/22853-13/5/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 2091-13/5/87 :

« رياست محترم شورای اسلامی شهر؛ با سلام، احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، به استحضارمي رساند طبق درخواست آقاي حسين حداد مستأجر گاراژ كنترل به پيوست، باتوجه به اينکه نامبرده همكاري لازم در توافق وآزادسازي رابا شهرداري نموده، خواهشمنداست موضوع درشورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمائید مبلغ پانزده ميليون وچهارصدوچهل ونه هزاروشصت وسه ريال مربوط به مابه التفاوت زمين معوض با مغازه گاراژ كنترل ازمحل كد 03-417-512 كمك به مستمندان به آقاي حسين حدادپرداخت گردد.ضمناً آقاي برزگري

 
 
رئيس اداره حقوقي واملاك بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد.میروکیلی- شهردار یزد» .مراتب درصحن علنی شورا مطرح، پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت.

6-6-لايحه شماره110/28725-17/6/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره2480-17/6/87 :

« ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛باسلام واحترام ، باستناد بند8و9ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد درنظر دارد نسبت به پرداخت كمك رفاهي به افراد شاغل درپستها و وظايف محوله ذيل علاوه بر حقوق و مزاياي مستمراقدام نمايد.
- پرداخت كمك رفاهي به معاونين ماهيانه از5تا8 ميليون ريال.
-       =          =         = مديران مناطق از3تا5 ميليون ريال.
-       =          =         =  مديران ستادي از2تا4 ميليون ريال.
-       =          =         = دبيركميسيون ماده100و77 از5/1تا3ميليون ريال.
-       =          =         = رؤساي واحدها از1تا5/2ميليون ريال.
- پرداخت كمك رفاهي به اعضاي كميسيونهاي توافقات،آزادسازي، قدمت،كارشناس ، ناظرين شوراوكميسيون ماده 5 و ... در صورتيكه جزء رده هاي فوق باشند ماهيانه مبلغ دوميليون ريال ودرصورتيكه درمورد فوق نباشند ماهيانه سه ميليون ريال .
- پرداخت كمك رفاهي به پرسنل شهرداري كه دركميسيونهاي ماده100و77 و ماده 5 مي باشند و خارج از ساعات اداري فعاليت دارند ماهيانه ازپانصدهزارريال تا سه ميليون ريال .
- پرداخت كمك رفاهي به پرسنل املاك كه درجهت شناسايي املاك فعاليت مي نمايند.ماهيانه از يك ميليون ريال تا پنج ميليون ريال.
   موارد فوق باپيشنهاد معاون اداري ومالي وتأييد شهردارخواهدبود. خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح و پس از تصويب مراتب جهت امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً اجازه فرمائيد مبلغ دو ميليارد ريال از محل كد10-205-512 حق الزحمه كسر و به سايرخدمات رفاهي كد 16-205-512 جهت پرداخت مبالغ فوق اضافه و در اصلاحيه بودجه سال87 لحاظ گردد. ضمناً آقاي مجيدي مديرمالي بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروکیلی- شهردار یزد».
مراتب درصحن علنی شورا مطرح، پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف، مقررگرديدتا بررسي بيشترلايحه فوق ازسوي شورا،شهرداري درحال حاضر ازرديف كمكهاي رفاهي حسب تشخيص شهردار محترم دررابطه با كميسيونهاي ماده 100و77 كما في السابق طبق ضوابط مقررات اقدام لازم معمول نمايند.
7-6-لايحه شماره 505/21731-5/5/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 1953-5/5/87 :
« ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ با سلام، احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، بدينوسيله به استحضار
 
می رساند شهرداري يزد نسبت به تملك قسمتي ازپلاك ثبتي1042/1/4634بخش4يزد واقع دربلوار آيت ا... خامنه اي متعلق به آقاي رفوگرزاده به وكالت آقاي محمدرضا خضري اقدام نموده است و قسمت در مسير پلاك به شهرداري منتقل گرديده است. مالك به منظورصدورسنداصلاحي باقيمانده ملك ازطريق اجراي ماده 45 قانون ثبت به شهرداري مراجعه وطبق كروكي ارائه شده توسط اداره ثبت اسنادواملاك مساحت باقيمانده از 94/128مترمربع برخيابان به مساحت54/157مترمربع افزايش يافته است كه متعاقب آن شهرداري جهت ارزيابي مساحت60/28مترمربع مازاد پلاك فوق موضوع را به كارشناس رسمي ارجاع و طبق نظريه مذكور مبلغ يكصدوبيست ونه ميليون وهشتصدوچهل وچهارهزارريال بابت واگذاري ملك ومبلغ هفده ميليون وصد و شصت هزارريال بابت حق تشرف ملك جمعاً به مبلغ يكصدوچهل وهفت ميليون وچهارهزارريال (بدهي مالك) برآورد و اعلام نظر گرديده است.عليهذاباعنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يكنسخه ازتصويربرگ ارزيابي مربوطه خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهرمطرح اجازه فرمائید از رديف کد درآمدي حق تشرف از كد6307-3-416 اقدامات لازم معمول گردد. ضمناً آقاي محمدعلي اقبالي درصورت لزوم به عنوان نماينده جهت اداي توضيحات معرفي مي گردد.میروکیلی- شهردار یزد».
مراتب درصحن علنی شورا مطرح، پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت.
8-6-لايحه شماره 204/22217-8/5/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 2030-8/5/87 :
«ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛با سلام، احتراماًباستنادتبصره سه قانون يك بند و سه تبصره به ماده 99 قانون شهرداريها،شهرداري يزد درنظرداردباتوجه به نامه1/3733-6/5/87فرمانداري به پيوست ونامه شماره1587 -5/5/87شركت تعاوني همياري دهياريهاي شهرستان يزدمبني برساماندهي پاركهاوفضاي سبز،خاكبرداري و تسطيح وساماندهي معابرروستاهاي بخش مركزي درشش ماهه دوم سال86 باتوجه به كارهاي انجام شده و صرفه و صلاح وهمچنين تجربه كاري و در راستاي اهداف دهياريها واقدامات شهرداري درحريم حوزه استحفاظي قراردادي بصورت واگذاري با شركت تعاوني همياري دهياريهاي شهرستان يزدمنعقد نمايد، لذا خواهشمنداست موضوع در شوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيداقدام لازم به عمل آيد.ضمناً اعتبار مربوطه ازمحل كد01-030-539 هزينه هاي پيش بيني نشده مبلغ سيصدوبيست ميليون ريال كسروبه كد01-20-539 ديون حاصل از پروژه هاي اجرايي اضافه و دراصلاحيه بودجه سال87 اعمال گردد. ضمناً آقاي سيدعليرضا هوشمند بعنوان نماينده مالي جهت توضيحات معرفي مي گردد.میروکیلی- شهردار یزد».
مراتب درصحن علنی شورا مطرح، پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت.

9-6- لايحه شماره110/22299-8/5/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 2031-8/5/87 :

 
 
« ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ با سلام، احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، بدينوسيله به استحضار مي رساند شهرداري يزد درنظر دارد نسبت به تملک تمامي از28سهم مشاع به متراژ60/579مترمربع از65 سهم

 
ششدانگ پلاك496بخش5 یزد واقع درطرح شبكه30متري خاتم به وكالت آقاي سيدمهدي سجادي اقدام نمايد كه دراين خصوص توافقنامه اي فيمابين تنظيم كه درازاء واگذاري ملك موصوف براساس ارزيابي انجام گرفته توسط هيأت كارشناسان رسمي جمعاً مبلغ پانصدوهفتادونه ميليون وششصدهزارريال بابت كل غرامت ملك درطرح تعيين ومقررگرديد درازاء اين بستانكاري يك قطعه زمين معوض به نامبرده واگذارگردد متعاقب آن شهرداري نسبت به تعيين زمين معوض ازاراضي مسكوني95هكتاري بشماره1989به متراژ200متر مربع وطبق نظريه هيأت كارشناسان رسمي ازقرارهرمترمربع دوميليون وهشتصدوپنجاه هزارريال وجمعاً مبلغ پانصدوهفتادميليون ريال اقدام و مابه التفاوت آن مبلغ نه ميليون وششصدهزارريال پس از انتقال رسمي ملك درطرح بنام شهرداري در وجه ايشان پرداخت گردد.عليهذا با عنايت به مشروحه فوق وعدم اعتبار ضمن ارسال يكنسخه ازتصويرتوافقنامه منضم به نمايي از برگهاي ارزيابي خواهشمنداست موضوع درشورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمائید ازمحل پروژه تملك فضاي ميدان امام حسين كد05-020-531 كسر و به تملك اراضي30متري خاتم كد01-020-531 اضافه ودراصلاحيه بودجه سال87 اعمال گردد. ضمناً درصورت لزوم آقاي آدمي زاده جهت اداي توضيحات معرفي مي گردد. میروکیلی -شهردار یزد».
مراتب درصحن علنی شورا مطرح، پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت.
10-6-لايحه شماره204/22822-13/5/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره2093-13/5/87:

 
 
«ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ با سلام، با احترام؛ باستناد ماده 71قانون تشكيلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال1375 واصلاحیه بعدی آن ، با توجه به كسري و عدم پيش بيني اعتبارتعدادي ازپروژه هاي عمراني شهرداري دربودجه87، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيد با توجه به اعلام حوزه معاونت عمراني وشهرسازي موارد زير دربودجه87 اضافه گردد.

1)           ساختمان آتش نشاني امامشهرپانصدميليون ريال كد01-010-534
2)           تكميل برج عملياتي آتش نشاني چهارصدميليون ريال كد02-010-534
3)           تكميل پارك شهدايكصدميليون ريال كد21-010-535
ضمناً اعتبارمواردفوق ازمحل07-010-535 پارك كوهستان به مبلغ يك ميليارد ريال كسر و در اصلاحيه بودجه سال87 منظورخواهدگرديد. ضمناً آقاي مهندس عظيمي زاده رئيس اداره نظارت فني به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد. میروکیلی- شهردار یزد»
مراتب درصحن علنی شورا مطرح، پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت. ضمناً مقررگرديدشهرداري گزارش مبسوطي درخصوص نحوه جذب اعتبارات كشوري دررابطه با احداث برج عملياتي آتش نشاني به شورا ارائه نمايد.(حداكثريكماه پس ازابلاغ مصوبه).
11-6-لايحه شماره 110/24138-19/5/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 2180-19/5/87 :
«ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ با سلام، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظایف و انتخابات
 
 
شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال1375 واصلاحیه بعدی آن ، با عنايت به درخواست مالك پلاك شماره ثبتي 349 فرعي الي6514 الي 6516 وغيرو وبخش4 يزد ثبت دبيرخانه شهرداري به شماره23060-14/5/87 واقع درشهرك دانشگاه(قاسم آباد)و باتوجه به بررسي از سوابق موجود ازپلاك فوق متراژ03/1 مترمربع ازپخي متعلق به شهرداري درپلاك مذكورادغام گرديده است لذا موضوع جهت ارزيابي به كارشناس رسمي ارجاع و با توجه به نظريه فوق ازقرار هرمترمربع سه ميليون ريال جمعاً مبلغ سه ميليون و نود
هزارريال مي بايست توسط مالك به شهرداري پرداخت گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق و ضمن ارسال يكنسخه ازتصويربرگ ارزيابي ودرخواست مربوطه خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيد ازمحل كددرآمدي فروش زمين كد7201-02-417 اقدامات لازم انجام گردد. ضمناً آقاي اهالي جهت اداي توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. میروکیلی- شهردار یزد».
مراتب درصحن علنی شورا مطرح، پس از بحث وتبادل نظر و با عنايت به اينكه لايحه فوق جزء وظايف اختيارات آقاي شهرداربوده است شهرداري علت وانگيزه ارجاع نامه به اين شورا بصورت مكتوب گزارش نمايد.
12-6-لايحه شماره505/27506-9/6/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره2408-9/6/87 :
«ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ با سلام، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،پيرو پيشنهاد شماره 110/45356-6/12/86 و بازگشت به مصوبه2-2 ازبند2صورتجلسه مورخ12/5/87 درخصوص بررسي مجدد بند 11-4صورتجلسه21/1/87آن شوراي محترم، بدينوسيله باستحضارمي رساند مجدداً توافقنامه اي فيمابين شهرداري وآقاي غلامحسين نعمت اللهي وخانم فاطمه قطب الديني درخصوص پلاكهاي ثبتي شماره4807 بخش8يزد و 4804بخش8يزد واقع درشبكه 30متري مشيرتنظيم كه درازاءواگذاري املاك در مسير و بر اساس كارشناسي سال82 به ترتيب پلاك شماره 4807جمعاً به مبلغ بيست ودوميليون ودويست هزارريال بابت كل غرامت درطرح تعيين كه پس از كسرحق تشرف باقيمانده ملك به مبلغ چهل وشش ميليون و هفتصدوهشتاد و چهارهزارريال جمعاً مبلغ بيست و چهارميليون و پانصدوهشتادوچهارهزارريال بدهكاري آقاي نعمت اللهي به شهرداري مي باشد و درخصوص پلاك ثبتي شماره 4804جمعاً مبلغ بيست و هشت ميليون و يكصدوهفتاد و چهارهزارريال بابت كل غرامت درطرح تعيين كه پس از كسر حق تشرف باقيمانده ملك به مبلغ پنجاه وهشت ميليون وبيست و پنج هزاروششصدريال جمعاً مبلغ بيست و نه ميليون و هشتصدوپنجاه و يك هزاروششصدريال بدهكاري خانم قطب الديني به شهرداري مي باشد كه حسب توافق انجام شده مقرر گرديد مالكين نسبت به پرداخت وجه هاي فوق الذكر به شهرداري اقدام و سپس نسبت به اصلاح حد باقيمانده پلاكها اقدام لازم به عمل آيد.عليهذاباعنايت به مشروحه فوق وعدم اعتبارضمن ارسال يكنسخه ازتصويرتوافقنامه هاي مربوطه خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيد ازمحل پروژه18متري كوچه بيوك كد09-020-531 كسر و به تملك اراضي شبكه 30 متري مشير كد 30-020-531 اضافه و در اصلاحيه بودجه سال87 اضافه واعمال گردد . ضمناً در صورت نياز آقاي برزگري جهت اداي توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. میروکیلی- شهردار یزد».
مراتب درصحن علنی شورا مطرح، پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت.
13-6- با عنايت به بررسي هاي به عمل آمده درخصوص ارزيابي املاك مورد خريد و فروش توسط شهرداري مقرر گرديد ارزيابي املاك مورد نظرتوسط هيأت ارزياب شهرداري كه متشكل از سه نفر ازكارشناسان با انتخاب آقاي شهردارمي باشد صورت گيرد . ضمناً درصورت عدم توافق مالك پس از ارزيابي هيأت شهرداري موضوع به كارشناسان رسمي دادگستري ارجاع گردد.
7- صورتجلسه(66)كميسيون فرهنگي،اجتماعي وزيست محيطي توسط نائب رئیس کمیسیون قرائت و بندذیل موردتصویب قرار گرفت:
1- 7- نامه شماره 82/12/87/ش/ع/الف-25/4/87 شوراي عالي استانها بشماره ثبت 2056-12/5/87 در دبيرخانه شورا درخصوص تشكيل ستادي تحت عنوان ستاد سيمرغ (سي امين يادمان مردانگي وغيرت) جهت پاسداشت  سي امين سالگرد پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران مطرح پس از بحث وتبادل نظر مقرر گرديد شهرداري (سازمان فرهنگي وتفريحي) با طراحي، ساخت و نصب يك نمونه تابلوي عكس مربوط به صحنه اي از قيام مردم يزد در محل وقوع قيام تا تاريخ25/9/87 اقدامات لازم معمول نمايد.
8- صورتجلسات(71،72)كميسيون عمران،توسعه وترافيك توسط رئیس کمیسیون قرائت و بندهاي ذیل موردتصویب قرار گرفت:
1- 8- لایحه شماره310/12353-16/3/87 شهرداری ثبت بشماره 1116-19/3/87 دبیرخانه شورا :
 «شورای محترم اسلامی شهر؛ باسلام، احتراماً به پيوست 4 نسخه طرح اجرايي شبكه 12 متري الميزان بانضمام كپي طرح تفضيلي و مصوبه كميسيون ماده پنج درخصوص جابجايي گذر جهت بررسي و تصويب ارسال مي گردد خواهشمند است پس از تصويب نتيجه را به شهرداري اعلام فرماييد .ميروكيلي-شهردار يزد.».
مراتب درصحن علنی شورا مطرح، پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت.
2- 8- پيرو بند6-1صورتجلسه مورخ2/5/87 شورا درخصوص برنامه زمانبندي وعمليات اجرايي پروژه هاي عمراني شهرداري سال 87واعلام پاسخ شهرداري بشماره300/29195-14/5/87 دررابطه با بند11-6-1بابت تقاطع ورودي پارك كوهستان كه مناقصه آن درحال برگزاري است موضوع درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق ومخالف مقررگرديد باتوجه به مصوبه اخير شورا دراين خصوص برگزاري مناقصه درحال حاضرلغو و تا تعيين اراضي در طرح عمليات عمراني آن توسط شهرداري تعطيل گردد. 
 
3-8-رونوشت نامه شماره4/47356-29/5/87 استانداری يزدثبت دبيرخانه شورابشماره 2323-30/5/87 :
« مديرعامل محترم سازمان اتوبوسراني يزدوحومه،سلام عليكم ، موضوع: واريزوجه 5/17%خريداتوبوس ؛ تصوير نامه شماره01/1/23930-23/5/87 جناب آقاي  مهندس  هاشمي رياست  محترم  سازمان  شهرداريها و دهياريهاي كشوردر خصوص سياست دولت محترم درارتباط باتوسعه ومديريت حمل ونقل ومصرف سوخت واستفاده هموطنان ازناوگان حمل ونقل عمومي وواريز5/17%سهم اتوبوسراني براي هردستگاه اتوبوس به پيوست ارسال مي گردد.مقتضي است نسبت به واريزوجه42دستگاه اتوبوس باقيمانده90دستگاه اختصاصي،مصوبه دوراول سفررياست محترم جمهوري به استان ظرف
مدت يكماه اقدام لازم معمول نتيجه رابه اين حوزه اعلام نمائيد.سيدمحمدميرسعيدي-معاون امورعمراني استانداري».
مراتب درصحن علنی شورامطرح، پس از بحث و تبادل نظرمقررگرديدسازمان اتوبوسراني پيگيري لازم را جهت واريزوجه وتحويل مابقي90دستگاه اتوبوس اختصاصي درمدت زمان مقرراقدام ودرصورت كمبود اعتبار لازم، شهرداري بامساعدت مالي به سازمان اتوبوسراني  نسبت به خريدآن اقدام ودراختيارناوگان حمل ونقل شهري قرار دهد.
9- صورتجلسه(11)كميسيون اقتصادي،حقوقي واداري توسط رئیس کمیسیون قرائت و بندهاي ذیل موردتصویب قرار گرفت:
1-9-لايحه شماره110/24825-23/5/87 شهرداري يزدثبت بشماره2252-24/5/87 دبيرخانه شورا:
« رياست محترم شوراي اسلامي شهر، سلام عليكم؛ احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، به پيوست تصوير بند2 صورتجلسه مورخ5/5/87 كميسيون اصلاح و بهبودروشها جهت استحضار ارسال، خواهشمند است با توجه به گزارش هيأت ويژه بازرسي ازوضعيت كميسيونهاي ماده صدومشكلات موجودموضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد نسبت به بازگشت كميسيونهاي ماده صد(تجديدنظرو بدوي) به حالت اوليه اقدام گردد. ضمناً آقاي مجيدي بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهرداريزد.» مطرح پس از بحث وتبادل نظرمقرر گرديدپيشنهاد فوق درحال حاضر تا بررسي وتحقيق ومطالعه بيشترمسكوت بماند. ضمناً در اين خصوص لازم است با برگزاري نشست هاي مختلف بمنظور رسيدگي به وضعيت كميسيونهاي ماده100جهت جلوگيري ازتخلفات ساختماني اقدامات لازم ازطريق شهرداري وشورا با محوريت كميسيون عمران صورت پذيرد.
2-9- طرح پيشنهادي بررسي راهكارهاي مشاركت شورا وشهرداري با مؤسسه كوثريزد با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده و توضيحات آقاي مهندس نبوي زاده مديرعامل مؤسسه كوثردررابطه با پروژة بزرگ 2هزار هكتاري باغ شهر موضوع درصحن علني شورا مطرح مقررگرديد شهرداري راهكارهاي مشاركت اقتصادي با مؤسسه كوثر در رابطه با پروژة باغ شهر بررسي و نتيجه را جهت تصميم نهايي به شورا ارسال نمايد.
 
 
3-9- طرح پيشنهادي كميسيون دررابطه با بيمة تمام خطر پروژه هاي عمراني شهرداري ، موضوع درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظرمقررگرديد با توجه به بند(ج) ماده 21شرايط عمومي پيمان و همچنين درراستاي حمايت از طرح آبرساني به يزد توسط مؤسسه كوثر يزد و با نظرموافق، شهرداري برابر ضوابط و مقررات نسبت به عقدقرارداد بيمة دي يا نمايندگي مؤسسه كوثريزداقدامات لازم معمول نمايد.
4-9-درخصوص معرفي و انتخاب مشاور شورا دراموراقتصادي، حقوقي واداري پس ازبررسي هاي بعمل آمده و بحث وتبادل نظرآقاي محمدرضا شهوازيان بعنوان مشاور شوراي اسلامي شهر يزد دراموراقتصادي، حقوقي و اداري براي مدت يكسال تعيين و انتخاب شدند.
 
جلسه باذکرصلوات درساعت10 خاتمه یافت.