مصوبات یکصد و پنجاه و هشتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات یکصد و پنجاه و هشتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه
     یکصدوپنجاه وهشتمين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت15يكشنبه مورخ31/6/87 با حضور كليه اعضاء تشکیل گردید :
    درابتدا طبق دستوركارجلسه ودرسخنان پيش ازدستورآقايان پارسائيان و فقيه خراساني مطالبي را با حضور شهرداري محترم آقاي ميروكيلي جهت ارائه توضيحات و بررسي بشرح ذيل مطرح نمودند :
* آقاي پارسائيان
1- باتوجه به اقدامات انجام شده بابت تملك باسكول بلوار جانباز متعلق به آقاي دهقان علل عدم آزادسازي مسير گزارش شود.
2- پيگيري و رسيدگي بابت تأخير درهزينه كرد خيابان معراج بخصوص اجراي راستگردآن به بلوار آزادگان.
3- پرداخت بدهي هاي شركت مولدينگ پيمانكار پروژه روگذرپل ميدان باهنر.
4- علل عدم آغاز بكار احداث پاركينگ طبقاتي مجيبيان(خيابان كاشاني).
5- بازنگري و ارسال كليه قراردادهاي پل عابرپياده و واگذاري تلويزيون شهري ونظارت كامل برانعقاد قراردادها در اين زمينه.
6- تأمين نيروي لازم وكافي درحوزه معاونت عمراني شهرداري با توجه به پايان قراردادآنها(ترجيحاً ليسانس- فوق ليسانس مرتبط).
7- ارائه گزارش پيشرفت كار بابت احداث بازارچه هاي ميوه وتره باردرمحلات باتوجه به اختصاص اعتبارلازم در بودجه.
8- خريد چاه آب كشاورزي خيابان فضيلت جهت بهره برداري سازمان پاركها وفضاي سبز.
* آقاي فقيه خراساني
1- بررسي پيرامون وضعيت شركت گردباف بابت تغييركاربري آن.
2- پيگيري تشكيل جلسات كميسيون درآمدي شهرداري.
3- برنامه ريزي شهرداري جهت شروع پروژه هاي جديد عمراني.
4- دعوت اعضاي شورا جهت شركت درجلسات معاونين و همچنين هيأت مديريه سازمانهاي وابسته به شهرداري .
5- ارائه راهكارهاي مناسب جهت يكسان عمل نمودن محاسبه عوارض درمناطق سه گانه .
 
    سپس آقاي ميروكيلي شهردار محترم توضيحات كامل و جامع درخصوص موارد فوق جهت اطلاع و استفاده اعضاي شورا ارائه نمودند.
   درادامه جلسه تصميمي بشرح ذيل اتخاذگرديد :
1- با عنايت به طرح پيشنهادي اعضاي شورا آقايان فقيه خراساني، مطهريان و كوچك زاده ثبت دبيرخانه شورا به شماره 2689-31/6/87 مبني بر احياء مجددكميسيون خدمات شهري مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر طرح پيشنهادي فوق موردتصويب قرارگرفت. ضمناً آقاي ميرحسيني ، سركارخانم حيدري، آقاي كوچك زاده، حجت الاسلام مطهريان و حجت الاسلام حرزاده بعنوان اعضاي اين كميسيون تعيين و انتخاب شدند.
 
 
جلسه باذکرصلوات درساعت45/17 خاتمه یافت.