مصوبات یکصد و پنجاه و نهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات یکصد و پنجاه و نهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
     یکصدوپنجاه ونهمين جلسه شوراي اسلامي شهريزدبا تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت9 صبح چهارشنبه مورخ3/7/87 با حضور كليه اعضاء تشکیل وتصميماتي بشرح ذيل اتخاذگردید :
*  مصوبات :
1- صورتجلسه(17)كميسيون تلفيق توسط رئیس کمیسیون قرائت و بندهای ذیل مورد تصویب قرار گرفت :
 
 راه اندازي ايستگاه راديو شهر
1-1- مقررگرديد شوراي اسلامي شهر وشهرداري پيگيريهاي لازم درخصوص راه اندازي ايستگاه راديوشهر با همكاري صداوسيما معمول نمايد.
 
* ايراد فرمانداري به بند2-4صورتجلسه19/4/87شورابابت اجاره بهاي كيوسك ومغازه و غرفه هاي ترمينال
 
2-1-نامه شماره1/3565-10/5/87 فرمانداری ثبت دبیرخانه شورابشماره2060-12/5/87 درمورد اعتراض به بند2-4صورتجلسه19/4/87شورادرخصوص تعيين اجاره بهاي كيوسك، مغازه وغرفه هاي ترمينال مطرح پس ازبحث وتبادل نظرضمن وارددانستن ايرادمربوطه مقررگرديد شهرداري از طريق مزايده كتبي اقدامات لازم معمول نمايد.
 
* جابجايي رديف اعتباري بابت اعتراض فرمانداري درزمينه آپارتمان مسكوني شقايق ازسوي شهرداري
 
3-1- لايحه شماره204/6030-14/2/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره564-15/2/87 :
«رياست محترم شوراي اسلامي شهر،سلام عليكم؛ احتراماً به استناد ماده71قانون تشكيلات،وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375و اصلاحيه بعدي آن، پيرو پيشنهاد شماره 220/42119-15/11/86مصوبه13-5صورتجلسه8/12/86باتوجه باينكه طبق بند2نامه1/11246-22/12/86 فرمانداري مورد اعتراض قرارگرفته است؛ خواهشمند است مجدداًموضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيد ازمحل ديون جاري وظيفه خدمات شهرداري تأمين اعتبارو پرداخت گردد. ميروكيلي- شهرداريزد.» مطرح و پس ازبحث وتبادل نظر مورد تصويب قرارگرفت.
 
* موارد اعلام شده از سوي فرمانداري به بند1 صورتجلسه19/1/87شورا درخصوص بودجه شهرداري
 
4-1- نامه شماره1/590-10/2/87فرمانداری ثبت دبیرخانه شورابشماره 636-19/2/87 درخصوص بند يك صورتجلسه مورخ19/1/87مبني برتهيه وتنظيم بودجه مواردي مطرح كه پس ازبحث وتبادل نظرايرادات فرمانداري منطبق با موارد مندرج درماده80 قانون شوراها نيست.
 
 
2- صورتجلسه(91و93)كميسيون برنامه وبودجه توسط رئیس کمیسیون قرائت و بندهای ذیل مورد تصویب قرار گرفت :
 
* پرداخت غرامت به مبلغ يك ميلياردوپانصدوهفتادوچهارميليون وپانصدهزارريال
 
 
 
 
1-2- لايحه شماره230/13599-2/4/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 1379-3/4/87 :

 
 
 
 
« رياست محترم شورای اسلامی شهر؛موضوع:تهاترغرامت وعوارض مربوط به ملك آقاي علي اصغرپارسائيان، با سلام، احتراماًباستنادبند16ماده71 قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحیه بعدی آن،بپيوست تصويرنامه شماره923/8599-1/4/87منطقه سه وضمائم آن تقديم مي گردد،خواهشمند است دستورفرمائيددرصورت موافقت باپرداخت غرامت بمبلغ يك ميلياردوپانصدوهفتادوچهارميليون وپانصدهزار ريال وتهاترآن بابدهيهاي نامبرده،مراتب راامربه ابلاغ فرمايند.ضمناًاعتبارتملك پروژه موردنظردربودجه87كد12-020-531 تملك اراضي شبكه30 متري حدفاصل خيابان معراج به بلوارجانبازپيش بيني گرديده است.میروکیلی-شهردار یزد»

مراتب درصحن علنی شورامطرح،پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق ومخالف،برحسب خواسته وتوافق مالك باكسرده درصد ازآخرين قيمت كارشناسي ملك مذكوربراساس توافق مجدد مورد موافقت قرار گرفت.
 
* تملك پلاك ثبتي شماره9642بخش4واقع درطرح ميدان امام علي (ع)
 
2-2-لايحه شماره505/24362-20/5/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 2206-21/5/87 :

 
 
 
 
« رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادقانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،بدينوسيله باستحضارمي رساندشهرداري يزددرنظر داردنسبت به تملك تمامي ازپلاك ثبتي شماره9642بخش4يزدواقع درطرح ميدان امام علي متعلق  به آقاي مهدي فرهنگ نژاد اقدام نمايد كه دراين خصوص توافقنامه اي فيمابين تنظيم كه درازاء واگذاري ملك موصوف براساس  ارزيابي انجام شده توسط هيأت ارزيابي رسمي(سال85)جمعاً مبلغ يك ميلياردونهصدوپنجاه وهفت ميليون ونهصد وهشتادوپنج هزارريال بابت كل غرامت درطرح بستانكاري مالك ازشهرداري مي باشدكه حسب مفادتوافقنامه و براساس نظركارشناس رسمي برمبناي سال85، 4قطعه زمين معوض ازاراضي95هكتاري صفائيه از قرارهرمترمربع يك ميليون ونهصدهزارريال جمعاًبمبلغ دوميلياردويكصدوهجده ميليون ودويست وپانزده هزارريال بشماره قطعه3206 بمساحت45/257مترمربع وقطعه3207بمساحت5/257مترمربع وقطعه شماره3208بمساحت85/298مترمربع و قطعه3404بمساحت05/301مترمربع جمعاًبمساحت85/1114مترمربع به نامبرده واگذارومابه التفاوت آن يكصدو شصت ميليون وششصدوهشتادهزارريال بااحتساب هزينه كارشناسي مالك نقداًبه شهرداري پرداخت نمايدومالك موظف به انتقال رسمي ملك درمسيربنام شهرداري مي باشد.عليهذاباعنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يكنسخه از تصويرتوافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي مربوطه، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيد ازمحل پروژه امام علي كد 01-020-531 دربودجه سال87 اقدامات لازم معمول گردد. ضمناً در صورت نيازآقاي اهالي جهت اداي توضيحات بيشترمعرفي مي گردد.میروکیلی- شهردار یزد»

مراتب درصحن علنی شورا مطرح، پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق ومخالف، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت.
 
* طراحي واجراي شبكه برق اضطراري شهرداري
 
3-2-لايحه شماره204/25200- 24/5/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 2277-26/5/87 :

 
 
« ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛باسلام،احتراماًباستناد ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب  شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،شهرداري يزددرنظرداردجهت طراحي واجراي شبكه داخلي برق اضطراري تفاهم نامه اي باسازمان آماروفن آوري اطلاعات بمبلغ ششصد ونود وسه ميليون ريال منعقد نمايد.لذاباتوجه به عدم اعتبار،خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح،اجازه فرمائيدازمحل كد01-030-539 هزينه هاي پيش بيني نشده مبلغ ششصدونودوسه ميليون ريال كسر و به كد 08-040-531 طراحي واجراي شبكه داخلي وبرق اضطراري اضافه و در اصلاحيه بودجه سال87 منظور گردد. ضمناً آقاي فعالي مديرعامل سازمان آماروفن آوري اطلاعات بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد.میروکیلی- شهرداریزد».

مراتب درصحن علنی شورامطرح،پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق ومخالف،مقررگرديد شهرداري جزئيات طرح خودرابه همراه برآورد جهت تصميم گيري نهايي به شورا ارائه نمايد.
 
* تملك باقيمانده پلاك 18/4637 بخش4
 
4-2-لايحه شماره505/26794-4/6/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 2345-4/6/87 :

 
 
« ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛باسلام،بااحترام؛باستنادماده71 قانون تشكيلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،بدينوسيله باستحضار مي رساند با عنايت به بررسي ازسوابق پلاك شماره 15/4637بخش4يزدقسمتي ازپلاك طي توافقنامه شماره913/2132- 7/2/85 مضبوط درپرونده درطرح بلواركوثرقرارگرفته است ودردفترخانه شماره47بنام شهرداري منتقل گرديده است باتوجه به تغيير طرح بلوارفوق باقيمانده پلاك مجدددرطرح قرارگرفته است كه متعاقب آن شهرداري نسبت به تملك باقيمانده پلاك به متراژ5/49مترمربع وقسمتي ازپلاك شماره18/4637بخش4يزددرطرح همين بلوار متعلق به آقاي اورمزديار مژگاني بوكالت آقاي مهربان نجمي اقدام نموده است كه دراين خصوص توافقنامه اي فيمابين تنظيم كه درازاءواگذاري املاك در مسيربلواروبراساس نظريه كارشناسان رسمي جمعاًمبلغ ششصدوشصت وهشت ميليون و دويست و پنجاه هزار ريال بابت كل غرامت ملك درطرح پلاك شماره15/4637بخش4يزدبستانكاري مالك ازشهرداري مي باشدودرخصوص پلاك شماره18/4637بخش4يزدجمعاًمبلغ هشتادوچهارميليون وسيصدونودهزارريال بابت غرامت درطرح كه پس ازكسرحق تشرف بمبلغ دويست وپنجاه وپنج ميليون ونهصدوچهارهزارريال جمعاًمبلغ يكصدوهفتادويك ميليون وپانصدوچهارده هزارريال بدهكاري ايشان به شهرداري مي باشدكه حسب توافق انجام شده مقررگرديده بجاي بستانكاري نامبرده بابت غرامت دوپلاك بمبلغ چهارصدونودوشش ميليون وهفتصدوسي وشش هزارريال يك قطعه زمين معوض ازاراضي مهرآوران بشماره233وبمساحت200مترمربع طبق نظريه كارشناسان رسمي ازقرارهرمترمربع دوميليون وهفتصد هزارريال جمعاًبمبلغ پانصدوچهل ميليون ريال به نامبرده واگذارو با احتساب 2/1هزينه كارشناسي سه پلاك جمعاً مبلغ چهل وچهارميليون وچهارصدوشصت وچهارهزارريال مابه التفاوت وجه به شهرداري پرداخت گرددومالك موظف به انتقال رسمي اسناد درطرح بنام شهرداري مي باشد.عليهذا باعنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه از تصويرتوافقنامه منضم به نمايي ازبرگ ارزيابيهاي مربوطه،خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح، اجازه فرمائيد از محل پروژه بلوار كوثر كد 013-020-539 دربودجه87 اقدامات لازم معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي اهالي جهت اداي توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. میروکیلی- شهردار یزد».

مراتب درصحن علنی شورا مطرح، پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق ومخالف، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت.
 
3- صورتجلسه(64)كميسيون فرهنگي،اجتماعي وزيست محيطي توسط رئیس کمیسیون قرائت و بندهاي ذیل موردتصویب قرار گرفت:
 
* نامگذاري ميادين، معابر و...
 
1-3-لايحه شماره 110/21407-3/5/87 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 1935-3/5/87 :

 
 
 
 
 
« رياست محترم شورای اسلامی شهر؛ سلام عليكم ؛ احتراماًباستناد قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،به پيوست تصويرنامه شماره 2852-19/4/87 سازمان فرهنگي وتفريحي شهرداري منضم به يكنسخه ازصورتجلسه كميته نامگذاري جهت استحضارارسال،خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح،درصورت موافقت مراتب را امربه ابلاغ فرمائيد. میروکیلی- شهردار یزد».

مراتب درصحن علنی شورا مطرح، پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق ومخالف، موافق بند رديف هاي ذيل مورد تصويب قرار گرفت:
* صفحه يك:
* صفحه دو:
رديف يك:    ميدان جوادالائمه(ع)
رديف يك:     ميدان شهداي كسنويه
رديف دو:      بلوارجوادالائمه(ع)
رديف دو:     ميدان شهداي محمودآباد
رديف سه:      بلوار سردارشهيدمحمدرفيعيان
رديف سه:      بجاي ميدان حضرت علي اصغر(ع)، گل نرگس تصويبشد
رديف چهار:  بلوارامام جواد(ع)مخالفت شد
رديف چهار:  بجاي ميدان پهلوان يزدي، ميدان گندم تصويب شد
رديف پنج:     ميدان شهداي كارگرحذف گرديد.
رديف پنجم:   ميدان دارالعباده
__________
رديف شش:     باغ وزير
* صفحه سه:
* صفحه چهار:
رديف هفت:    سه راه آبنما
رديف سيزده:   كوچه اقاقيا
      رديف هشت:      بلوارصنعت
رديف چهارده: كوچه شبنم
رديف نهم:     بجاي ميدان بشارت ، ميدان آرمان تصويب شد
رديف پانزده:      كوچه زنبق
رديف ده:       كوچه شهيد علي اصغراصفهاني
رديف شانزده:     كوچه نارنجستان
رديف يازده:    كوچه لاله
رديف هفده:         بجاي كوچه كرياس يا جيوه ، جوي جيوه تصويب شد
رديف دوازده:   كوچه فرهنگ و شماره گذاري فرعي آن
رديف هجده:        بن بست كاج
* صفحه پنج:
* صفحه شش:
رديف نوزده :      كوچه حضرت ابوالفضل(ع) ، بن بست نيلوفر
رديف بيست وچهار:     بن بست صالح
رديف بيست:         بن بست يكتا
رديف بيست وپنج:        بن بست دوازدهم يادبودشهيدمهدي باقريان
رديف بيست ويك:  بن بست شهيدغلامعباس دشتـي
رديف بيست وشش:       خيابان حاج شيخ غلامرضا فقيه خراساني
رديف بيست ودو:    بن بست ياسين
رديف بيست وهفت:      بازنويسي تابلوكوچه پيرنيا
رديف بيست وسـه:    بن بست گل داودي
رديف بيست وهشت:      بازنويسي تابلو خيابان اصالت
____________
رديف بيست ونه:          بازنويسي تابلو كوچه شهيدمحمدعلي ملك ثابت
* صفحه هفت:
* صفحه هشت:
رديف سي:         شماره گذاري 1و3فروغ
رديف سي وشش:          بن بست فرعي اول وفرعي سوم
رديف سي و يك: بازنويسي كوچه سوم بنت الهدي
رديف سي وهفت:         شماره گذاري فرعي كوچه14
رديف سي و دو: بازنويسي وشماره گذاري  تعدادي ازكوچه هاي حسينيه سلسبيل
 
رديف سي وهشت:     بازنويسي تابلوشهيدياوري وشماره گذاري فرعي آن
رديف سي و سه:      شماره گذاري تعدادي ازفرعي كوچه قدس
رديف سي ونه:  بازنويسي تابلوكوچه ميثم يادبودشهيدنورالديني
رديف سي وچهار:         بن بست 7و5 سرو
رديف چهل:  كوچه 5 شهيدمفتح كوچه 6شهيدمحمدرضا طامهري
رديف سي وپنج:         بن بست 7و5 غدير
رديف چهل ويك:  كوچه شهيد محمدجواد حسني
 
* همچنين چهارراه خضرآباد بنام ميدان صنعت مشروط به تقبل هزينه ساخت آن ميدان توسط گروه صنعت و بنا به درخواست اهالي، بن بست واقع در بلوارجمهوري اسلامي كوچه رهبر جنب خيابان ولي عصر(عج) بنام حميد ومجيدمورد تصويب قرارگرفت.
 
جلسه باذکرصلوات درساعت45/11 خاتمه یافت.