مصوبات یکصد و پنجاه و ششمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات یکصد و پنجاه و ششمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه 
     یکصدوپنجاه وششمين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت30/20 روز يكشنبه مورخ 24/6/87 با حضور كليه اعضاء تشکیل گردید :
    طبق دستوركارجلسه و باعنايت به هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي و با دعوت ازآقاي ابراهيمي مديركل امور مالياتي استان و آقاي ميروكيلي شهرداريزد موضوع ماليات برارزش افزوده مورد بحث وتبادل نظر و بررسي قرارگرفت.
    درابتدا آقاي ابراهيمي مديركل امورمالياتي استان ضمن آرزوي قبولي طاعات وعبادات ازرئيس واعضاي شوراي اسلامي شهربخاطر برپايي اين جلسه و همچنين اقدامات تحويل آفرين ايجاد شده ازسوي شورا و شهرداري بابت راه اندازي سيستم اتوماسيون اداري كه درواقع يك گام اساسي درجهت جلب رضايت   ارباب رجوع وسرعت بيشتر كاردرسيستم شهرداري است تقدير وتشكر نمود.
   سپس ايشان درمورد ماليات بر ارزش افزوده اظهارداشت با توجه به اينكه هزينه هاي جاري مملكت كه  از محل ماليات تأمين مي شود درهمين راستا وزارت اموراقتصادي و دارايي كشور تلاشها و فعاليت هايي را در اين زمينه درجهت ماليات بر ارزش افزوده كه مي تواند هرچه بيشتر و بهتر مبادلات و كارهاي اقتصادي را شفاف سازي نمايند اقداماتي را انجام دهد تا از همه افراد و اشخاصي كه درزمينه اقتصادي به نوعي فعاليت دارند نسبت به ارزش افزوده كار آنها ماليات گرفته شود كه اين موضوع قرار است ازاول مهرماه سال جاري به مرحله اجرا درآيد .
     وي درادامه افزود: خوشبختانه براساس ماده 12قانون ماليات چندقلم ازكالاهاي اقتصادي هستند كه ارزش افزوده شامل حال آنها نمي شود و دراين زمينه معاف هستند و معافيت هاي اين نظام مالياتي عموماً اقلام سبد كالاي مصرفي خانواده هاي كم درآمد را شامل مي شود كه درحال حاضر نظام ماليات بر مصرف درچارچوب قانون تجميع عوارض هم درحال اجرامي باشدكه اكثركالاهامشمول ماليات 5/1درصدوهمچنين عوارض5/1درصدجمعاً به نرخ3درصدمي باشد كه خوشبختانه اين امر نمي تواند موجب افزايش در سطح قيمت كالا و خدمات شود . سپس ايشان درخصوص ثبت نام مرحله اي اظهارداشت سازمان امورمالياتي كشور به صورت مرحله اي اقدام به ثبت نام فعالان اقتصادي كه داشتن حداقل يكي ازشرايط زير مي باشند
در مرحله اول مي باشد:
 
1- كليه واردكنندگان
2- كليه صادركنندگان
3- كليه فعالان اقتصادي با فروش بالاتر سه ميليارد ريال
كه ثبت نام موضوع فوق هم ازطريق سايت اينترنتي امكان پذير مي باشد. وي درادامه گفت: بحث ارزش افزوده تااجرانشود مسائل ومشكلات آن ناشناخته است که درحال حاضر استخدام چندين نفر در اين زمينه انجام شده است ولي بدليل عدم فضاي كاري مناسب وامكانات ، درحال حاضرشروع بكارآنهامقدورنمي باشد وماازشهرداري وشوراي اسلامي شهرانتظارداريم تانسبت به اطلاع رساني جامع وكامل در سطح شهراز طريق بيلبوردهاي موجودوهمچنين تأمين فضاي اداري وتجهيزات آن جهت شروع بكار ما را همراهی و ياري نمايند.
   سپس اعضاي شورا در خصوص بحث ماليات برارزش افزوده سؤالاتي را مطرح نمودند كه آقاي ابراهيمي توضيحات كامل وپاسخ هاي لازم را ارائه نمودند.
   سپس در ادامه  جلسه با حضورآقايان برزگري (اداره حقوقي شهرداري) عظيمي زاده (سرپرست حوزه معاونت عمراني) ومجيدي(مديرمالي)درخصوص بحث تغييركاربري وارزش افزوده وهمچنين پرداخت حق تشرف بحث وتبادل نظربعمل آمد كه مقررگرديد با تشكيل كارگروهي با حضور اعضاي شورا آقايان مهندس كوچك زاده، پارسائيان،خباززاده وكارشناسان مربوطه درشهرداري مورد بررسي قرارگيردو شهرداري دراسرع وقت نسبت به تنظيم لايحه پيشنهادي خوددراين خصوص جهت بررسي وتصميم نهايي به شوراي اسلامي شهرارائه نمايد.
   درپايان آقاي ميروكيلي شهرداريزد درخصوص نحوه مشاركت و همچنين جلب مشاركت جهت احداث بازارچه هاي محلي وغيره و همچنين بحث اراضي قولنامه اي جهت صدورپروانه توضيحاتي ارائه نمود.   
 
جلسه باذکرصلوات درساعت40/23 خاتمه یافت.