مصوبات یکصد و پنجاه و سومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات یکصد و پنجاه و سومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد
­­       صورتجلسه
 
     یکصدوپنجاه وسومين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت7 صبح چهارشنبه مورخ    13/6/87 با حضور كليه اعضاء تشکیل گردید :
    درابتداي جلسه رياست شورا بولتن خبري مربوط به اخبار و وقايع تيرماه فرماندهي نيروي انتظامي استان يزدوهمچنين خلاصه اي ازمتن سخنراني آقاي مهندس چمران وآقاي رازيني رياست محترم ديوان عدالت اداري كشوركه دريازدهمين اجلاس شورايعالي استانهاايراد شده بودجهت استحضاراعضاي شورا قرائت نمودند.
*  مصوبات :
1- ادامه صورتجلسه(88)كميسيون برنامه وبودجه توسط رییس کمیسیون قرائت و بندهای ذیل مورد تصویب قرار گرفت:
1-1- لايحه شماره505/16889-10/4/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 1503-10/4/87 :
« ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ با سلام، احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، شهرداری یزد در نظر دارد نسبت به تملک پلاک ثبتی شماره 4869بخش4 یزد واقع در کوچه عیش آباد متعلق به خانم صغری باغشاهی بوکالت آقای حبیب ا... مولایی مظفری اقدام نماید که در این خصوص توافقنامه ای فی مابین تنظیم که در ازاء واگذاری ملک موصوف براساس ارزیابی انجام شده جمعاًمبلغ بیست وپنج میلیون وسیصدونودو سه هزار و پانصد ریال پس از تحویل ملک و انتقال رسمی سند بنام شهرداری در وجه نامبرده پرداخت گردد . علیهذا با عنایت به مشروحه فوق ضمن ارسال یکنسخه از تصویر توافقنامه منضم به نمایی از برگ ارزیابی خواهشمند است موضوع درشورای اسلامی شهرمطرح اجازه فرماییدازمحل پروژه30متری حدفاصل معراج به بلوارجانباز کد 12-20-531 کسر و تملک خیابان عیش آباد کد 29-20-531 اضافه و در اصلاحیه بودجه سال 87 اضافه و اعمال گردد. میروکیلی – شهردار یزد» مطرح پس از بحث و تبادل نظر باتفاق آراءمورد تصویب قرار گرفت.
مراتب درصحن علنی شورا مطرح، پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق ومخالف، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت.
2-1- لايحه شماره315/17152-11/4/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 1526-11/4/87:
« ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ با سلام، احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375و اصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد بابت تسطيح گودهاي خاك ونخاله روستاهاي شحنه، آهك شكوفه كشتارگاه و سلك باف از طريق مناقصه محدودنسبت به كرايه لدراقدام نمايد. با توجه به اينكه در بودجه 87 اعتباري براي مورد فوق پيش بيني نگرديده است خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 16-010-533 خاكبرداري زمينهاي اطراف بلوار مدرس در بودجه 87 مبلغ دویست میلیون کسر و به كد04-020-535 تسطيح گودهاي خاك و نخاله در سطح شهر اضافه گردد ودر اصلاحيه بودجه سال 87 منظور گردد. میروکیلی – شهردار یزد».
مراتب درصحن علنی شورامطرح، با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق ومخالف، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت.
3-1-لايحه شماره 505/16977-10/4/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 1529-11/4/87:
« ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ با سلام، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظردارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك شماره 2/8955 بخش 4 يزد كه در مسيرگذر 12متري پروفسور حسابي قراردارد متعلق به ورثه محمد خيراللهي اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه درازاء واگذاري ملك موصوف براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ یک میلیون و پنجاه هزار ریال بدهكاري مالكين به شهرداري مي باشدكه مقررگرديدمبلغ مذكورنقداً به شهرداري پرداخت گردد و مالكين موظف به انتقال اسناد درمسيرويا اصلاح حدباقيمانده پلاك مي باشند عليهذا باعنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه از تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد ازمحل پروژه30متري حدفاصل خيابان معراج به بلوارجانبازكد12-20-531 كسروبه تملك طرح12 متري پروفسورحسابي كد31-020-531 اضافه ودراصلاحيه بودجه87 اضافه و اعمال گردد. میروکیلی- شهردار یزد».
مراتب درصحن علنی شورا مطرح، پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق ومخالف، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت.
4-1- لايحه شماره 204/17577-13/4/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 1578-15/4/87:
« ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ با سلام، احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، به استحضار می رساند با توجه باینکه دربودجه87بابت پارکهای درون محله ای در سطح منطقه 3 شهرداری اعتباری پیش بینی نگردیده است لذا خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمایید از محل کد 25-010-533 مرمت و درزگیری آسفالت در سطح منطقه 3 مبلغ ششصد میلیون ریال و از محل کد 15-010-533 اجرای آبیاری تحت فشار مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و از محل کد 16-010-535 احداث شبکه آب فضای سبز مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال جمعاً مبلغ یک میلیارد ریال کسر و به کد 19-010-535 پارک های درون محله ای درسطح منطقه 3 اضافه و در اصلاحیه بودجه سال 87 منظور گردد. میروکیلی- شهردار یزد».
 مراتب درصحن علنی شورا مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات موافق ومخالف، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت.
2-صورتجلسه(60)كميسيون فرهنگي،اجتماعي وزيست محيطي توسط رییس کمیسیون قرائت و بندذیل موردتصویب قرار گرفت:
1- 2- طرح برنامه هاي فرهنگي قابل اجراء درماه مبارك رمضان دردوبخش :
بخش اول: برنامه هاي پيشنهادي شورا به شهرداري ( مجري سازمان فرهنگي وتفريحي)شامل:
1) فضاسازي شهرتوسط سازمان فرهنگي وتفريحي با نصب بنرهايي درسطح شهربا طراحي زيبا ومطالبي در خصوص شهر وشهروند با محوريت قرآن، معاد و مناجات.
2) تهيه بسته فرهنگي براي كارمندان شهرداري شامل: الف)CD يا نرم افزارقرآني كه به همراه ادعيه نيزباشد. ب) دعاي ماه مبارك رمضان. ج) دعاهاي روزهاي ماه مبارك رمضان با بسته بندي زيبا ومناسب با نام شورا و شهرداري. د) ارائه منشورخدمت رساني همراه با مسابقه.  
3) برگزاري همايش نماز زيبا درشهرزيبا براي كودكان سنين 11-5 سال با موضوع نمازوآموزش شهروندي و زمان برگزاري از اول ماه مبارك رمضان بمدت حداكثر2ماه .
بخش دوم: برنامه هاي پيشنهادي به شوراي اسلامي شهر در ماه مبارك رمضان شامل:
1) چهارسؤال درچهارهفته ماه مبارك رمضان درسايت شورا هرهفته3برنده درمجموع12برنده باهزينه جمعاً يك ميليون ودويست هزارريال(مشخص نمودن جايزه توسط كميسيون فرهنگي ،اجتماعي و زيست محيطي).
2) انتخاب9 مدرسه در مناطق محروم شهر توسط اعضاي محترم شورا و برگزاري مراسم افطاري درآن مدارس با هزينه هر مدرسه دوميليون ريال جمعاً هجده ميليون ريال.
مراتب درصحن علنی شورا مطرح، پس ازبحث وتبادل نظر، موارد فوق مورد تصويب قرارگرفت.
 
 جلسه باذکرصلوات درساعت10/10 خاتمه یافت.