مصوبات یکصد و پنجاه و دومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات یکصد و پنجاه و دومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه 
     یکصدوپنجاه ودومين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت30/20 يكشنبه  مورخ         10/6/87 باحضور كليه اعضاء تشکیل گردید :
    درابتدا رياست شورا فرارسيدن ماه مبارك رمضان، ماه عبادت و بندگي خدا را تبريك عرض نمود و پيشنهاد نمود كه اعضاي شورا در ماه مبارك رمضان ضمن بازديد از شهرداريهاي مناطق وسازمانهاي وابسته نشستي دوستانه جهت رفع مسائل و مشكلات با كاركنان آن مجموعه داشته باشند.
   سپس طبق دستوركارجلسه موضوعات طرح شده توسط كميسيون عمران بشرح ذيل مطرح و شهردار محترم اقدامات انجام شده و همچنين پاسخ هاي لازم را ارائه نمود.
-                طرح مسير دسترسي ورودي پارك كوهستان و روان سازي ترافيك.
-                شروع بكارمجددساخت پاركينگ طبقاتي جنب پارك باغ ملي.
-                نصب سيستم GPSجهت خودروهاي تاكسي و راه اندازي سيستم كنترل هوشمند.
-                تسريع درپروژه پل كاشاني و همچنين تعريض آن مسيربا همكاري نيروي انتظامي.
سپس با توجه به هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي با حضور آقاي دهستاني (سرپرست سازمان بازيافت)آقاي صالحيان (مديركارخانه كمپوست) و مشاورين مربوطه و درخصوص اقدامات صورت گرفته و بررسيهاي انجام شده بابت راه اندازي آزمايشي كارخانه كمپوست و همچنين ارائه برنامه هاي شركت رهجويان و طرح پيشنهادي آن شركت كه درحال حاضردرشهرداري اصفهان مورداستفاده قرارگرفته است توسط مديرعامل شركت مربوطه جهت استحضار و اطلاع اعضاي شورا توضيحات لازم ارائه نمود.
   درادامه جلسه باعنايت به هماهنگي هاي قبلي باحضورآقاي صلواتي(سرپرست سازمان پايانه هاي مسافربري) آقاي عظيمي زاده(سرپرست حوزه معاونت عمراني وناظرپروژه )درخصوص وضعيت وپيشرفت كار و اقدامات صورت گرفته درپايانه مسافربري و همچنين بررسي مسائل ومشكلات آن پروژه از جمله آب ، برق و گاز بحث و تبادل نظر بعمل آمدكه درپايان مقررگرديد شورا طي جلسه مشترك مشكلات مربوط به پايانه را با حضور مسئولين ادارات مذكورجهت تسريع دربهره برداري حل وفصل نمايد.
     درادامه جلسه باتوجه به درخواست شورا و با دعوت از عظيمي نيا ، فرماندار محترم يزد درجلسه حضوريافتند كه درابتدا رياست شورا ضمن عرض تبريك فرارسيدن ماه مبارك رمضان و خيرمقدم و خوشامدگويي به ايشان كه در جمع نمايندگان مردم حضوريافتند اظهارداشت اميدواريم حضور جنابعالي درجلسات شورا مستمر ومداومت داشته باشدتا درجمع منتخبين مردم شاهدعملكرد و مصوبات اين شورا باشيد وهمانطوركه در جريان هستيد مصوبات شورا از دوطريق مي تواند مورداعتراض وايرادآن فرمانداري قرار گيرد1- مصوبات برخلاف قوانين ومقررات باشد. 2- مصوبات خارج از اختيارات شورا باشد . ضمناً رياست شورا بابت همكاري و حمايت آن فرمانداري درخصوص مكاتبه نمودن با ساير ادارات استان جهت ارسال اعتبارات آنان تقديروتشكر نمود.
     سپس آقاي عظيمي نيا فرماندارمحترم يزد با عرض تبريك ماه مبارك رمضان ضمن اعلام آمادگي همه جانبه جهت هرگونه همكاري و حمايت شورا اظهارداشت يكي از وظايف فرمانداري اين است كه درسايه تعامل و هماهنگي سايردستگاههاي استان ضمن نظارت ، درجهت خدمت رساني صادقانه به مردم تلاش و همت نمايد تا بهتربتواند نسبت به رفع نمودن مشكلات مردم اقدام نمايد و فرمانداري براساس وظايفي كه در قانون براي آنها پيش بيني گرديده بايستي نظارت كامل بر مصوبات شورا داشته باشد تا هركدام از مصوبات از لحاظ قانوني ايرادداشته باشد اعتراض تا مجدداً موضوع مورد بررسي قرار گيرد.
   ايشان درادامه درخصوص بررسي مصوبات شورا پيشنهاد نمود جلسه اي با حضور مسئولين وكارشناسان فرمانداري و اعضاي شوراي اسلامي شهر بصورت جداگانه تشكيل گردد تا نسبت به مسائل ومشكلات و همچنين ايرادات آن فرمانداري نسبت به مصوبات درهمان جلسه اقدام گردد يا نماينده اين فرمانداري در جلسات علني شورا بصورت مستمر حضور داشته تا مسائل درهمان جا مرتفع گردد.
   درپايان هريك ازاعضاي شورا سؤالاتي را مطرح نمودندكه فرماندارمحترم توضيحات و پاسخ هاي لازم را ارائه نمودند.
*  مصوبات :
1- لایحه شماره505/25501-28/5/87 شهرداری ثبت بشماره2290-28/5/87 دبیرخانه شورا :
« شورای محترم اسلامی شهر؛ سلام علیکم: احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375 واصلاحيه بعدي آن، و با عنايت به دادنامه شماره 000564 مورخ25/4/87 شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي يزد شهرداري يزد درنظر دارد نسبت به تملك ششدانگ پلاك شماره3562 بخش چهاريزد به مساحت4050مترمربع متعلق به آقاي سيروس هخامنشي واقع درطرح ميدان امام حسين(ع) اقدام نمايد كه دراين خصوص درمورخ8/5/87 توافقنامه اي فيمابين تنظيم ومقررگرديد كه شهرداري نسبت به تملك ششدانگ پلاك مذكور اقدام وبهاي غرامت60% پلاك را كه توسط كارشناسان رسمي دادگستري كارشناسي گرديده زمين معوض واگذارشودكه 60%غرامت پلاك فوق الذكر مبلغ هفت ميلياردوچهل وهفت ميليون ريال مي باشد مجدداً در اين خصوص توافقنامه اي فيمابين تنظيم ومقررگرديد كه درازاء واگذاري ملك موصوف 12قطعه ازاراضي مهرآوران به شماره قطعات2318الي2323 و2352الي2357طبق كارشناسي مضبوط درپروانه به مبلغ شش ميلياردونهصدو هشتادوهفت ميليون وهشتصدوبيست هزارريال به مالك واگذارگرددومابه التفاوت آن كه مبلغ پنجاه ونه ميليون ويكصدوهشتادهزاررريال بستانكاري مالكين ازشهرداري مي باشد پس از انتقال اسناد بنام شهرداري دروجه ايشان پرداخت گردد. عليهذا باعنايت به مشروحه فوق وعدم اعتبارضمن ارسال يكنسخه از تصاوير توافقنامه ها ودادنامه فوق الذكرونمايي ازبرگ كارشناسي ها خواهشمنداست موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح واجازه فرمائيدازمحل پروژه تملك فضاي سبز ميدان امام حسين(ع) كد05-02-531 كسر و به تملك اراضي ميدان امام حسين(ع)كد34-020-531 اضافه ودراصلاحيه بودجه سال87 اعمال گردد . ضمناً در صورت لزوم آقاي محمد برزگري رئيس اداره حقوقي واملاك جهت اداي توضيحات معرفي مي گردد. میروکیلی- شهردار یزد» .
 
مراتب درصحن علنی شورا مطرح، پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق ومخالف، پيشنهاد فوق مورد مخالفت قرارگرفت.
2-با توجه به پيشنهاد وتوضيحات آقاي پارسائيان مبني بر راه اندازي سالن ورزشي وحدت واقع درخيابان سيدگلسرخ (باغ كاج) پس از بحث وتبادل نظر مقررگرديد سالن فوق روز سه شنبه مورخ26/6/87 مصادف با ولادت حضرت امام حسن مجتبي(ع) با حضور مسئولين واعضاي شورا راه اندازي گردد.
 
 
جلسه باذکرصلوات درساعت45/23 خاتمه یافت.