مصوبات یکصد و پنجاه وهفتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات یکصد و پنجاه وهفتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه
     یکصدوپنجاه وهفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت7 صبح چهارشنبه     مورخ27/6/87 با حضور كليه اعضاء تشکیل گردید :
*  مصوبات :
1- با توجه به مصوبه شورا درخصوص راه اندازي نشريه بنام شهر و شورا پس از بحث وتبادل نظرمقرر گرديد در حال حاضر به جهت صرفه جويي و جلوگيري ازدوگانگي شوراي اسلامي شهر و شهرداري متفقاً تا تعيين تكليف، نسبت به انتشار نشريه يزدآوا اقدام نموده تا دراولين جلسه نسبت به تعيين و انتخاب هيأت تحريريه ، سردبير، مديرمسئول و غيره اقدام تا سريعاً نسبت به انتشار نشريه فعلاً بصورت ماهيانه اقدام گردد.
2- نامه شماره43-4/23503 مورخ8/4/87 شوراي اسلامي استان يزد منضم به نامه شماره9270/87ش/ع/الف- 5/3/87 شورايعالي استانها درخصوص تشكيل كميسيون امورايثارگران درشوراهاي اسلامي سراسركشور، موضوع در صحن علني شورا مطرح و پس از بحث وتبادل نظر تشكيل كميسيون فوق موردتصويب قرارگرفت. ضمناً آقاي فقيه خراساني، حجت الاسلام مطهريان،حجت الاسلام حرزاده ، آقاي كوچك زاده و آقاي پارسائيان بعنوان اعضاي اين كميسيون تعيين و انتخاب شدند.
3- مقررگرديد منبعد شهرداري درتنظيم لوايح خود جهت اخذ مصوبه از شورا نسبت به تعيين كد بودجه (بجاي استفاده ازكدينگ حسابداري) وهمچنين شرح كد مربوطه اقدامات لازم معمول نمايد.
4- صورتجلسه(92)كميسيون برنامه وبودجه توسط رئیس کمیسیون قرائت و بندهای ذیل مورد تصویب قرار گرفت :
1-4- لايحه شماره110/24831-23/5/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 2251-24/5/87 :
« رياست محترم شورای اسلامی شهر؛ سلام عليكم ؛ احتراماً باستناد قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور وانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن، با عنايت به نامه 3313- 8/5/87 سازمان فرهنگي وتفريحي درخصوص پرداخت بدهي هاي معوق باشگاه ورزشي شهرداري براساس صورتجلسه پيوست هيأت مديره باشگاه ورزشي درتاريخ 23/12/86باستحضار مي رساند باتوجه باينكه هزينه هاي فوق مربوط به سال 86 مي باشد، خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيد از محل كد01-420-512 مبلغ يك ميلياردويكصدوهشتادوهشت ميليون وسيصدوپنجاه دوهزاروچهارصدوشصت ونه ريال كسروبه كد07-416-512 كمك به سايرمؤسسات وابسته اضافه ودرقالب كمك به سازمان فرهنگي وتفريحي پرداخت گردد. ضمناً تغييرات دراصلاحيه بودجه سال87منظورخواهدشد. ضمناً آقاي پيله ورمديرعامل سازمان فرهنگي وتفريحي بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. میروکیلی- شهردار یزد».
مراتب درصحن علنی شورا مطرح، پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق ومخالف،پرداخت پنجاه درصداز مبلغ پيشنهاد فوق موردتصويب قرار گرفت . ضمناً شوراي اسلامي شهر با انتقاد از بلاتكليفي و وضعيت نابسامان باشگاه ورزشي جهت پرداخت بدهي به طلبكاران غيرشاغل در شهرداري مقرر گرديد شورا ظرف مدت 10 روز با احضار مسئولين مربوطه موضوع فوق بررسي وحل وفصل نمايد.
2-4-لايحه شماره 505/22324-8/5/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 2041-8/5/87 :
«ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ با سلام، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،بدينوسيله باستحضار مي رساند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي ازپلاك ثبتي شماره 8و9/1465بخش8 يزدواقع درطرح بلوار مدرس متعلق به آقاي محمدحسين صادقيان و غيرو اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي فيمابين تنظيم كه در ازاءواگذاري ملك موصوف براساس ارزيابي انجام شده توسط هيأت ارزياب(كارشناسان رسمي)جمعاً مبلغ  سه ميليارد و سيصدوبيست وهفت ميليون و ششصدهزارريال بابت كل غرامت ملك درطرح تعيين كه پس از كسرحق تشرف به مبلغ سه ميلياردوپانصدوپنجاه ميليون وهفتصدو هفتادوشش هزارودويست وپنجاه ريال جمعاً مبلغ دويست و بيست وسه ميليون ويكصدوهفتادوشش هزار و دويست وپنجاه ريال بدهكاري مالكين به شهرداري مي باشدكه حسب توافق انجام شده مقررگرديد مبلغ مذكور نقداً به شهرداري پرداخت گردد و مالكين موظف به انتقال رسمي سند ملك در طرح مي باشند . عليهذا با عنايت به مشروحه فوق و عدم اعتبار ضمن ارسال يك نسخه از تصويرتوافقنامه منضم به نمايي ازبرگ ارزيابي مربوطه خوهشمنداست موضوع در شوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيد از محل پروژه هاي30متري صحرا وتملك فضاي سبز امام حسين به ترتيب كد03-020-531 مبلغ يك ميلياردوچهارصد ونود وشش ميليون ريال وكد 05-020-531مبلغ يك ميليارد و هشتصدوسي ويك ميليون وششصدهزارريال كسر و به تملك اراضي بلوارمدرس كد26-020-531 اضافه و در اصلاحيه بودجه87 اعمال گردد. ضمناً درصورت نياز آقاي اقبالي جهت اداي توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . میروکیلی- شهرداریزد»
مراتب درصحن علنی شورا مطرح، پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق ومخالف، ضمن موافقت با پيشنهادفوق مقررگرديدشهرداري درخصوص جابجايي اعتباراين پيشنهادگزارشات لازم را به شورا ارائه نمايد.
3-4-لايحه شماره110/23523- 16/5/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 2210-21/5/87 :

« ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ با سلام، احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، بدينوسيله به استحضارمي رساند با عنايت به اينكه پلاك ثبتي شماره1/951بخش5يزدمتعلق به خانم فاطمه زابلي در طرح شبكه 24متري حدفاصل 30متري خاتم وبلوارمدرس قرارگرفته وتوسط كارشناسان منتخب دادگستري جمعاً به مبلغ ششصدودوميليون وپانصدهزارريال ارزيابي و به مالك ابلاغ ونامبرده ازمراجعه ودريافت ثمن معامله و انتقال سند پلاك بنام شهرداري امتناع نموده است. لذا با عنايت به ضرورت اجراي طرح شهرداري درنظر دارد به استناد مواد4 و8 لايحه قانوني نحوه خريد وتملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي دولت مصوب سال58 نسبت به تملك پلاك مذكوراقدام نمايد. عليهذا با توجه به مشروحه فوق وبا عنايت به اينكه مبلغ يكصدميليون ريال ازكل مبلغ غرامت ذكرشده براساس صورتجلسه مورخ8/3/87 (تصويرپيوست) توسط آقاي بيك مالك مجاور پلاك مذكوربه شهرداري اهداءخواهدشد،ضمن اينكه يكنسخه از تصوير نظريه كارشناسان رسمي خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح، اجازه فرمائيد ازمحل پروژه 30 متري صحرا كد03-020-531 كسر و به تملك شبكه24متري حدفاصل30متري خاتم وبلوارمدرس به كد32-020-531 اضافه و دراصلاحيه بودجه87 اعمال گردد. ضمناً از طرف منطقه دوشهرداري نامه اي به شماره 80/24985-1/7/85 به شوراي اسلامي شهر ارسال و طي شق (ط) ازبند 35صورتجلسه مورخ29/11/85مورد موافقت قرار گرفته است .درضمن جهت اداي توضيحات بيشتر آقاي آدمي زاده معرفي مي گردد. میروکیلی- شهردار یزد»

مراتب درصحن علنی شورا مطرح، پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق ومخالف، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت.
4-4-لايحه شماره204/22737-12/5/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 2118-14/5/87 :
« ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛باسلام،بااحترام؛باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن، احتراماً با توجه به نامه شماره780/10324-31/4/87منطقه يك شهرداري تصويرپيوست، شهرداري يزددرنظرداردساختمان منطقه يك شهرداري را مجهز به سيستم گرمايشي وسرمايشي نمايد،لذاخواهشمنداست با توجه به عدم پيش بيني اعتبار موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح،اجازه فرمائيدازمحل كد01-030-539هزينه هاي پيش بيني نشده مبلغ يكصدميليون ريال كسر و به كد02-010-537مرمت ساختمان منطقه يك شهرداري اضافه ودراصلاحيه بودجه سال87اعمال گردد.ضمناًآقاي احمد قانع مديرمنطقه يك شهرداري بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد. میروکیلی- شهردار یزد»
مراتب درصحن علنی شورا مطرح،پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق و مخالف،پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت. 
 
5-4-لايحه شماره 110/23096-14/5/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره2119-14/5/87 :
«ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ با سلام، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب  شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن ، با توجه به عدم پيش بيني اعتباربابت هزينه جابجايي تأسيسات پلهاي عابرپياده و همچنين تتمه قرارداد سال86 شركت خاتم شرق ايساتيس پيمانكارپلهاي عابرپياده، خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيد از محل كد09-100-533 طراحي تقاطع هاي غيرهمسطح مبلغ چهارصدميليون ريال كسر و به كد01-030-533 احداث پلهاي عابر پياده اضافه ودراصلاحيه بودجه سال87 منظورگردد. ضمناً آقاي آثاري معاونت حمل ونقل و ترافيك به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. میروکیلی- شهردار یزد»
مراتب درصحن علنی شورا مطرح،پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق و مخالف،پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت.
6-4-لايحه شماره204/23188-14/5/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 2150-16/5/87 :
«ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ با سلام، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن ، شهرداري يزد در نظر دارد جهت پروژه اجراي طرح فضاي سبزساماندهي بلوارفقيه خراساني باتوجه به برآورداداره نظارت فني (تصويرپيوست) به مبلغ دوميلياردوهشتصدوهفتادوهشت ميليون وچهل وشش هزاروهفتصدوبيست ويك ريال اقدام به برگزاري مناقصه محدود نمايد، لذا خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيد پروژه مربوطه از طريق مناقصه محدود اقدام گردد . ضمناً اعتبار پروژه مربوط از محل كد22-010-535 در بودجه87 و به مبلغ دو ميلياردريال وجزءپروژه هاي مشروط مي باشد. ضمناً آقاي مهندس عظيمي زاده رئيس اداره نظارت فني به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. میروکیلی- شهردار یزد» مراتب درصحن علنی شورا مطرح،پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق و مخالف،پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت ضمناً مقررگرديد شهرداري ازمبتكر اين طرح آقاي علي كريمي زارچي مشاورجوان شورا بنحو مناسب و شايسته تقديروتشكرنمايد.
7-4-لايحه شماره204/22825-13/5/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 2164-17/5/87 :
«ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ با سلام، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن ، با توجه به نظر آن شوراي محترم وتسريع درافتتاح پروژه كارخانه كمپوست، سازمان عمران اقدام به آسفالت سطح كارخانه كمپوست نموده
 
است كه صورت وضعيت آن ضميمه مي باشد ، لذا خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيد ضمن عقد قراردادباسازمان عمران و عدم پيش بيني اعتبار، ازمحل كد18-010-533 اجراي مسيركارخانه كمپوست مبلغ سه ميلياردويكصدوهفت ميليون ونهصدوده هزارريال كسر و به كد06-020-535 تكميل وتجهيزكارخانه كمپوست اضافه ودراصلاحيه بودجه سال87منظورگردد.ضمناً آقاي مهندس عظيمي زاده رئيس اداره نظارت فني بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. میروکیلی- شهردار یزد»
مراتب درصحن علنی شورا مطرح،پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق و مخالف،پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت.
8-4-لايحه شماره505/24358-20/5/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 2205-21/5/87 :
«ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ با سلام، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن ، شهرداري درنظرداردنسبت به تملك قسمتي ازپلاك ثبتي شماره4576بخش4يزدمتعلق به داريوش بهمردي و شركاء به وكالت آقاي غلامرضانيك اختر واقع درطرح گذرهاي12متري و8متري داروپخش اقدام نمايدكه دراين خصوص توافقنامه اي فيمابين تنظيم كه درازاء واگذاري ملك موصوف براساس ارزيابي انجام گرفته جمعاً مبلغ دويست و هفتادو پنج ميليون وهفتصدوهشتادوپنج هزارريال بابت كل غرامت ملك درطرح تعيين كه پس ازكسرحق تشرف به مبلغ يك ميلياردوهفتادوپنج ميليون وچهارصدوده هزارريال جمعاً مبلغ هفتصدونودونه ميليون و ششصدو بيست وپنج هزار ريال بدهكاري مالكين به شهرداري مي باشد كه حسب توافق انجام شده مقررگرديدمبلغ بدهكاري ايشان هشتصدميليون ريال تعيين و تا پايان ماه جاري دروجه شهرداري پرداخت ونسبت به انتقال رسمي قسمت در طرح بنام شهرداري اقدام نمايند. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق و عدم اعتبار ضمن ارسال يكنسخه از تصوير توافقنامه منضم به نمايي ازبرگ ارزيابي مربوطه خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيدازمحل پروژه30متري حدفاصل معراج به بلوار جانبازكد12-20-531 كسر و به تملك گذرهاي داروپخش كد17-20-531 اضافه ودراصلاحيه بودجه سال87 اعمال گردد.ضمناً در صورت نياز آقاي اهالي جهت اداي توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. میروکیلی- شهردار یزد»
مراتب درصحن علنی شورا مطرح،پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق و مخالف،اصل توافقنامه فوق مورد تصويب قرارگرفت ولي كسرازمحل پروژه30متري حدفاصل معراج به بلوارجانباز مورد مخالفت قرار گرفت ومقررگرديدشهرداري ازمحل ديگري لايحه خودرادراين خصوص به شورا ارائه نمايد. 
 
9-4-لايحه شماره 505/25050-24/5/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 2265-24/5/87 :
«ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ با سلام، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور وانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن، شهرداري يزددرنظرداردنسبت به تملك قسمتي ازپلاك ثبتي شماره46/1428 بخش3 يزد متعلق به آقاي اصغر همايوني بوكالت آقاي فرشادماوندادي واقع درطرح 18متري جنب كميته امداد اقدام نمايد كه دراين خصوص توافقنامه اي فيمابين تنظيم كه درازاء واگذاري ملك موصوف براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ دويست وشش ميليون و ششصد و پنجاه هزارريال بابت كل غرامت ملك در طرح تعيين كه پس ازكسرحق تشرف به مبلغ بيست ميليون و ششصدوسي وهفت هزاروپانصدريال جمعاً مبلغ يكصدوهشتادوشش ميليون ودوازده هزاروپانصدريال بستانكاري ايشان از شهرداري مي باشد كه حسب توافق انجام شده مقررگرديد مبلغ مذكورنقداً پس از انتقال رسمي ملك درطرح دروجه مالك پرداخت گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه از تصوير توافقنامه منضم به نمايي ازبرگ ارزيابي،خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيدازمحل هزينه هاي پيش بيني نشده كد01-030-539 كسر و به تملك اراضي طرح18متري جنب كميته امداد كد33-020-531 اضافه و در اصلاحيه بودجه87 اعمال گردد. ضمناً درصورت نياز آقاي آدمي زاده جهت اداي توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . میروکیلی- شهرداریزد»
مراتب درصحن علنی شورا مطرح،پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق و مخالف،پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت.
10-4-لايحه شماره505/27114-5/6/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره2361-5/6/87 :
«ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ با سلام، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،بدينوسيله باستحضارمي رساند شهرداري يزددرنظر دارد نسبت به تملك تمامي از پلاك ثبتي شماره3973بخش2يزد واقع در طرح پاركينگ درون محله اي كوچه حاجي يوسفي متعلق به غلامحسين سميعي وغيرواقدام نمايدكه در اين خصوص توافقنامه اي فيمابين تنظيم كه درازاء واگذاري ملك موصوف براساس ارزيابي انجام گرفته جمعاً مبلغ چهارصد و شصت و شش ميليون ونهصدوهشتادهزارريال بابت كل غرامت ملك درطرح بستانكاري ايشان از شهرداري مي باشد. با توجه به مفاد توافقنامه مقررگرديد درازاي اين بستانكاري پس ازانتقال رسمي سند بنام شهرداري و تحويل ملك اقساط مالكين پرداخت گردد ودرخصوص امتيازآب وبرق براساس تعرفه واعلام نظر اداره هاي مربوطه اقدام خواهد شد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق و عدم اعتبار ضمن ارسال يكنسخه از تصوير توافقنامه  منضم به
 
نمايي ازبرگ ارزيابي مربوطه خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيدازمحل پروژه فضاي سبز ميدان امام حسين(ع) كد05-020-531 كسر و به تملك پاركينگ مذكور كد 035-020-531 اضافه و دراصلاحيه بودجه سال87 اعمال گردد . ضمناً در صورت نياز آقاي ترابي جهت اداي توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. میروکیلی- شهردار یزد»
مراتب درصحن علنی شورا مطرح،پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق و مخالف،پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت.
11-4-لايحه شماره240/18221-17/4/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 1655-17/4/87 :

« رياست محترم شورای اسلامی شهر؛ سلام عليكم ؛ احتراماً باستناد قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375 و اصلاحیه بعدی آن ، شهرداري در نظر دارد دو باب غرفه جديد در پايانه اتوبوسراني را از طريق مزايده كتبي بصورت استيجاري براي مدت يكسال جهت دفتر فروش بليط به اشخاص حقيقي وحقوقي طبق نقشه پيوست(شماره3و4) واگذار نمايد. ضمناً اجاره بهاء ماهيانه طبق نظريه كارشناس رسمي(تصويرپيوست) بمبلغ سه ميليون وهشتصدهزارريال قيمت پايه مشخص گرديده ، خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح درصورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ نمائيد. میروکیلی- شهردار یزد»

مراتب درصحن علنی شورا مطرح،پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق و مخالف، غرفه هاي فوق ازطريق مزايده كتبي تا زمان جابجايي پايانه اتوبوسراني مورد موافقت قرارگرفت.
5- صورتجلسه(74)كميسيون عمران،توسعه وترافيك توسط رئیس کمیسیون قرائت و بندهاي ذیل موردتصویب قرار گرفت:
1-5- درخواست شماره505/18769-19/4/87 اداره حقوقي شهرداري يزدثبت دبيرخانه شورابشماره1717-22/4/87 :
« رياست محترم شوراي اسلامي شهريزد،سلام عليكم؛احتراماً عطف بنامه شماره1479-9/4/87 موضوع درخواست خانم سميه دهقان منشادي مبني برامتناع شهرداري از ارائه مجوزمسكوني بر روي باقيمانده پلاك شماره1314 بخش8يزد واقع درمريم آباد به مساحت40/148 مترمربع همچنين حصاركشي پلاك فوق بدون اخذ وجهي به ازاي واگذاري60/62 مترمربع عرصه واعيان از پلاك اخيرالذكر به شهرداري طبق توافقنامه شماره 813/7741-12/4/79 كه براساس بند يك صورتجلسه مورخ5/10/78 آن شوراي محترم ميان شهرداري ومشاراليه صورت گرفته باستحضار مي رساند به جهت قرارگرفتن60/62مترمربع ازپلاك فوق الذكر در طرح تعريض خيابان مربوطه، حسب سندمالكيت پلاك مذكورمساحت باقيمانده پلاك40/144مترمربع مي باشد. فلذا با عنايت به اينكه مساحت باقيمانده پلاك زيرحدنصاب لازم جهت صدور پروانه مي باشد معذلك با توجه به مساحت اوليه و توافق به عمل آمده و وجود شكستگيهاي زياددرابعادملك و اينكه اگركسرمساحتي هم پيش آمده ناشي ازفعل مالك نبوده ، بنظرمي رسد شهرداري مي تواندنسبت به مفادتوافقنامه اقدام نمايد.برزگري-رئيس اداره حقوقي واملاك».
مراتب درصحن علنی شورا مطرح،پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق و مخالف،مقررگرديد شهرداري مطابق با توافقنامه نسبت به صدورپروانه ساختماني وحصاركشي مسير بدون اخذوجه اقدامات لازم معمول نمايد.
2-5-لایحه شماره110/28505-16/4/87 شهرداری يزد ثبت دبيرخانه شورابشماره2487-17/6/87 :
«رياست محترم شوراي اسلامي شهريزد، سلام عليكم؛ احتراماً باستنادماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور وانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 واصلاحيه بعدي آن، با توجه به نامه340/3503-31/4/87 سازمان عمران (تصويرپيوست) شهرداري يزددرنظردارد با توجه به گراني قيمت قير دراسفندماه 86 و سال 87 قيمت هاي ذيل را درقراردادها و صورت وضعيتها اعمال نمايد لذا خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد برابرپيشنهادذيل اقدامات لازم معمول گردد:
1- لكه گيري معابر،كوچه به ازاي هرتن هشتصدوده هزارريال درناحيه تاريخي شامل(تهيه-حمل وپخش- MC2)
2-آسفالت كوچه هاي زيرشش مترجهت مناطق1و2و3ازقرارهرسانت مترمربع20250ريال شامل(تهيه-حمل وپخش-MC).
3-آسفالت كوچه هاي زيرشش مترجهت ناحيه تاريخي ازقرارهرسانت مترمربع22880ريال شامل(تهيه-حمل وپخش-MC).
ضمناً تفاوت قيمت قيربراساس بخشنامه 21861/100-8/3/87 معاونت رئيس جمهوري برمبناي هرتن سه ميليون ريال وفرمول14/1×v×(A-B)=F محاسبه مي گردد. ضمناً آقاي عظيمي زاده سرپرست حوزه معاونت عمراني بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهرداريزد».
مراتب درصحن علنی شورا مطرح،پس ازبررسيهاي بعمل آمده و بحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق و مخالف، با رعايت ضوابط ومقررات و همچنين دستورالعملها پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت. ضمناً مقررگرديد مصوبه فوق درهيچ زمينه اي به عنوان ترك تشريفات قلمداد نگردد.
3-5-طرح شماره310/15781-4/4/87 شهرداري يزدثبت دبيرخانه شورا به شماره1400-4/4/87 :
« رياست محترم شوراي اسلامي شهريزد،سلام عليكم؛ احتراماً،باستحضارمي رساند پيوست چهارسري طرح اجرايي شبكه12متري منشعب ازگذر18متري ارغوان كه منشعب ازكوچه صحرامي باشدبانضمام كپي طرح تفضيلي وگزارش توجيهي ارسال مي گردد.خواهشمنداست پس ازبررسي نتيجه را به شهرداري اعلام فرمائيد. ميروكيلي- شهرداريزد».
مراتب درصحن علنی شورا مطرح،پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق و مخالف،پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت.
4-5- با عنايت به درخواست اهالي كسبه و ساكنين ميدان شهداي محراب مبني بر بهبود وضعيت عبور و مرور آن ميدان، با توجه به بررسيهاي بعمل آمده موضوع درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر مقرر گرديد شهرداري با توجه به مصوبات قبلي شورا تاتاريخ 10/8/87 در راستاي بهبود وضعيت عبورومرور و جلوگيري ازمشكلاتي كه درآينده متصور است نسبت به ارائه طرح اصلاحي اقدامات لازم معمول نمايد.
6- صورتجلسه(12)كميسيون اقتصادي،اداري وحقوقي توسط رئیس کمیسیون قرائت و بند ذیل موردتصویب قرار گرفت:
1-6-   درخصوص بهينه سازي پل‌هاي عابر پياده غيرمكانيزه به پل‌هاي عابرپياده مكانيزه موضوع درصحن علني شورامطرح پس ازبررسي هاي بعمل آمده وبحث وتبادل نظر با توجه به عدم رغبت مردم جهت استفاده از پل هاي غيرمكانيزه و همچنين وجود اشكالات درنحوه قراردادهاي منعقد شده مقرر گرديد شهرداري ضمن خودداري از انعقادقراردادهاي جديد، بررسيهاي لازم ازطريق اداره حقوقي جهت ارائه راهكارهاي اجرايي وحقوقي بابت جلوگيري از نصب هرگونه پل معمولي قراردادهايي را كه تاكنون اجرا نشده است اقدام و همچنين درقراردادها مدت زمان را مورد بازنگري قرارداده و نتيجه را تا تاريخ20/7/87 جهت بررسي به شورا اعلام نمايند.
 
جلسه باذکرصلوات درساعت30/10 خاتمه یافت.