مصوبات یکصد و هشتاد و ششمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات یکصد و هشتاد و ششمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
 
صورتجلسه
 یکصدوهشتادوششمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت 19روزيكشنبه مورخ8/10/87 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد :
در ابتدا رياست شورا فرارسيدن ايام محرم ، ماه پيروزي خون بر شمشير وماه عزاداري سرور و سالار شهيدان حضرت ابا عبدا.. الحسين (ع) را تسليت عرض نمودند و ازخداوند متعال آرزوي توفيق عزاداري خالصانه وبهره گيري هرچه بيشترازآن مكتب دراين ماه مسئلت نمودند.سپس ضمن ابرازهمدردي وحمايت از مردم مظلوم و بي دفاع غزه ، حمله وحشيانه وجنايات اخير رژيم غاصب صهيونيستي را محكوم نمودند . درادامه حضورخبرنگاران را به صحن شوراي اسلامي شهرخيرمقدم عرض نمودند و از آنان خواستند تا با رعايت وجدان كاري وامانت داري درجهت انعكاس مطالب با سعي ودقت خود احساس مسئوليت بيشتري دركار داشته باشند .
سپس براساس دستوركارجلسه،دررابطه با برگزاري هفتمين اجلاس رؤساي كميسيونهاي فرهنگي، اجتماعي شوراهاي اسلامي كلان شهرها ومراكزاستانها كه درروز پنجشنبه مورخ 14/9/87 به ميزباني شوراي اسلامي شهر يزد برگزارشده بودحجت الاسلام حرزاده رياست كميسيون فرهنگي ،اجتماعي شورا توضيحات لازم وكامل ازنحوه برگزاري اين اجلاس،هزينه هاي انجام شده وفعاليت هاي صورت گرفته ،جهت هرچه بهتربرگزارشدن اين اجلاس كه با همكاري ومساعدت شهردارمحترم وپرسنل زحمت كش شهرداري انجام شده بود ارائه نمودندكه درپايان به پاس زحمات وتلاشهاي بي دريغ حجت الاسلام مطهريان نائب رئيس كميسيون فرهنگي اين شورا كه دربرگزاري اين اجلاس نقش بسزايي داشتندازسوي شورا ضمن تقديروتشكر از ايشان،لوح سپاس به رسم يادبود به نامبرده اهداء گرديد.
در ادامه جلسه با توجه به مصاحبه آقاي ميروكيلي شهردار محترم و مطالب درج شده در روزنامه محلي خاتم يزد چاپ روز شنبه مورخ 7 ديماه 87 ، در رابطه با نامگذاري ميدان تقاطع بلوار آزادگان و بلوار خضرآباد با نام خليج فارس از سوي شهرداري ،موضوع قبلاً براساس بند يك صورتجلسه مورخ 3/7/87 مكان ياد شده بعنوان ميدان صنعت ازسوي شوراي اسلامي شهر نامگذاري شده بود.كه با عنايت به   بررسي هاي بعمل آمده وتكذيب نمودن مطالب درج شده درآن روزنامه بابت نامگذاري ميدان توسط شهردارمحترم ،مقررگرديد موضوع طي نامه اي به مسئول روزنامه اعلام تا اصلاحات لازم صورت گيرد. درادامه جلسه با عنايت به هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي وبا حضورآقاي جوكار(معاونت اداري مالي وكفيل شهرداري)،آقاي مجيدي (مديرمالي) ، آقاي پيرنيا (مديردرآمدهاي عمومي)، آقاي دشتي(كارشناس درآمد) درخصوص تعرفه پيشنهادي عوارض و بهاي خدمات سال 88 شهرداري با توجه به نقطه نظرات وديدگاهها و پيشنهادات ارائه شده ازسوي كارشناسان مربوطه درجلسه كارگروه در رابطه با تعيين ومشخص نمودن قيمت منطقه اي عدد «p» براي منظور نمودن درسال 88 ،بحث و تبادل نظر بعمل آمد .
در ادامه جلسه تصميمي بشرح ذيل اتخاذ گريد:    
* مصوبه:
* تأمين بودجه هفتمين اجلاس مجمع مشورتي رؤساي كميسيونهاي فرهنگي ، اجتماعي و زيست محيطي    
1- لايحه شماره505/43979 – 16/9/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره4045-17/9/87 :

«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن، با عنايت به برگزاري هفتمين اجلاس مجمع مشورتي رؤساي كميسيونهاي فرهنگي ،اجتماعي و زيست محيطي شوراي اسلامي كلان شهرها ومراكز استانها در تاريخ 14/9/87 درشهر يزد و عدم پيش بيني اعتبار در بودجه 87 خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح ، اجازه فرمائيد مبلغ شصت ميليون ريال (60.000.000 ريال) از محل كد 06-205-511 هزينه آموزشي كاركنان كسر وبه كد 05-205-512 هزينه جشن و پذيرايي اضافه گردد ودر اصلاحيه بودجه سال 87 منظور گردد. ضمناًآقاي مجيدي بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي- شهرداريزد.»

مراتب درصحن علني شورامطرح ،با عنايت به توضيحات آقايان حرزاده و مطهريان  وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.  
 
جلسه باذكرصلوات در ساعت 22 خاتمه يافت.