مصوبات یکصد و هشتاد و سومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات یکصد و هشتاد و سومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه
 یکصد وهشتاد وسومين جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت 19روزيكشنبه  مورخ1/10/87 با حضوركليه اعضاء تشكیل گردید :
درابتدا آقاي ميرحسيني ازاعضاي شورا بخاطر شركت در مراسم وابراز همدردي بمناسبت درگذشت مادرهمسرشان تقديروتشكرنمود ودرادامه با توجه به لايحه ارسالي از سوي شهرداري بابت تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 88 تأكيد نمود ، شوراي اسلامي شهر با يك برنامه ريزي هدفمند هرچه سريعتر نسبت به تشكيل كارگروههاي مختلف با حضور كارشناسان مربوطه جهت بررسي تعرفه عوارض وابلاغ قانوني آن رأس موعد مقرر وآگهي نمودن درروزنامه هاي محلي اقدامات لازم و اساسي صورت گيرد .
سپس   طبق دستوركارجلسه درسخنان پيش ازدستورآقاي مطهريان،ضمن عرض تبريك اعياد گذشته ،اعتراض خود را نسبت به يكسري از مطالب درج شده درخصوص اعضاي شورا دريكي از نشريات محلي اعلام نمود كه پس از بحث و تبادل نظر مقررگرديد در اين راستا سه نفر از اعضاءموضوع را بررسي و نتيجه را بصورت مكتوب به شورا جهت پيگيري اعلام نمايند. وي در ادامه از اعضاي شورا درخواست نمود تا با ايجاد وحدت و همدلي بيشتر ويكرنگي درجهت پيشبرد وتحقق اهداف شورا وهمچنين رفع مسائل ومشكلات شهر و شهروندان وخدمت رساني به مردم همچون گذشته تمام سعي وتلاش خود را در اين مسائل داشته باشند.  
درادامه جلسه آقاي فقيه خراساني وآقاي كوچك زاده مواردي رابشرح ذيل با حضور شهردارمحترم آقاي ميروكيلي مطرح وخواستار بررسي وپيگيري هرچه سريعتر شهرداري دراين زمينه ها شدند:
آقاي فقيه خراساني :
-  پيگيريهاي لازم از سوي شهرداريدرجهت باز نمودن بريدگي مسدود شده در بلواركوثر با توجه به اعتراضات ودرخواستهاي مردمي.
-    سامان بخشيدن به وضعيت ترافيكي ميدان حضرت امام علي(ع) با همكاري نيروي انتظامي.
-   تعريض نمودن خيابان مسجد جامع با توجه به ضرورت ترافيك زياد وحضور مهمانان خارجي جهت بازديد از مسجدجامع وهمچنين جهت خروجي وسايل نقليه ازمسيرهاي ديگر بنا به پيشنهاد  نماينده محترم مردم يزد و صدوق درمجلس شوراي اسلامي جلسه اي با حضور ايشان ونمايندگان شوراي شهر ،شهردار يزد و رياست سازمان ميراث فرهنگي تشكيل تا موضوع بررسي وپيگيري شود .
- همكاري ومساعدتهاي لازم از سوي شهرداري جهت آسفالت و فضاي سبز بيمارستان افشار با توجه به درخواست آقاي دكتر فروزان نيا .
-   تسريع دراجراي طرح 18متري كوچه بيوك توسط شهرداري.
-   تعيين تكليف وضعيت كارخانه سعادت نساجان.
- دعوت ازاعضاي شوراي اسلامي شهرشاهديه با عنايت به درخواست آنان مبني برحضوردرجلسات علني اين شورا جهت ارائه برنامه ها وفعاليتهاي مشترك.
آقاي كوچك زاده :
-  درخواست ارائه گزارش ازسوي شهرداري بابت عملكرد مالي و پيشرفت كار مربوط به مشاورين طرف قرارداد باشهرداري به شورا لااقل سالي دو نوبت.
-  با توجه به ضرورت واهميت آسفالت و روكش آسفالت كوچه ها دربافت تاريخي وروكش آسفالت هاي فرسوده كوچه وخيابانهادر سطح شهر شهرداري درهنگام تنظيم بودجه سال 88 مبلغ قابل توجهي را بدين منظور اختصاص دهد.
-  لزوم پيگيري شهرداري در رابطه با آزادسازي پلاكهاي مجاور چهارراه دولت آباد جهت تعريض آن با توجه به نياز محل و پيگيري مصرانه اهالي.  
- با توجه به راه اندازي وتشكيل كارگروه دربافت تاريخي ، شهرداري وسازمان ميراث فرهنگي وساير دستگاهها همكاري وتعامل لازم را با كارگروه جهت حل مسائل ومشكلات داشته باشد.
-  شهرداري درجهت سامان بخشيدن به ترافيك موجود در چهارراه مهديه لزوماً دربودجه سال 88 طراحي واجراي اين پروژه را در اولويت قراردهد.
سپس آقاي ميروكيلي شهردارمحترم ضمن ارائه گزارش ازوضعيت پروژه هاي عمراني درسطح شهر وهمچنين موارد مطرح شده توسط اعضاي شورا مطالبي را بشرح ذيل جهت استحضاراعضاي شورا ارائه نموند.
درخصوص اجراي طرح 18متري كوچه بيوك به امور مالي شهرداري دستور داده مي شود تا براساس بودجه مصوب دررديف اعتباري موجود عمل شود ودررابطه با تملك كارخانه سعادت نساجان صورتجلسه امضاء شده توسط اينجانب با نظريه مسئول اداره حقوقي به شورا جهت بررسي ارسال خواهد شد. وايشان در خصوص مسائل ومشكلات بافت تاريخي باتوجه به اينكه خودشان جزء كارگروه بافت تاريخي مي باشند قول مساعد جهت هرگونه همكاري وتعامل با سازمان ميراث فرهنگي وساير دستگاهها دادند.
درادامه جلسه باعنايت به هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي وبا دعوت ازآقاي عظيمي نيا (فرماندار يزد)،آقاي دكتر صادقي(پارك علم وفناوري)، آقاي دهقان (دبيرجشنواره خوارزمي)، درخصوص تجليل وارج نهادن به برگزيدگان پنجمين جشنواره ملي ايده هاي برتر با موضوعات مختلف ازجمله شهروشهرسازي ، فرهنگ شهروندي، ترافيك وهمچنين برگزيدگان نهمين جشنواره جوان خوارزمي كه حائز رتبه اول تا سوم كشوري را به خود اختصاص داده بودند طي مراسم با شكوهي درصحن علني شورا با اهداء جوايز و لوح سپاس به رسم يادبود ازآنها تقدير وتشكر بعمل آمد .
درادامه جلسه با عنايت به ارسال تعرفه پيشنهادي عوارض بهاء وخدمات سال 88 شهرداري به شورا ، هريك از اعضاي شورا و شهردار محترم ديدگاهها ونقطه نظرات خود پيرامون تعرفه پيشنهادي وارائه راهكارهاي مناسب وتشكيل كارگروه باحضوركارشناسان مربوطه جهت بررسي وهدفمند نمودن عوارض و ارسال آن به فرمانداري و اعلان عمومي از طريق روزنامه هاي محلي رأس موعد مقرر وقانوني مطالبي را عنوان نمودند.
 در ادامه جلسه تصميمي بشرح ذيل اتخاذ گرديد:
* مصوبه:
*نامگذاري ميدان جديدالاحداث واقع در بلوار جانباز بنام حضرت آيت ا... سيد جواد مدرسي
1-  با توجه به پيشنهاد شهردارمحترم مبني برتجليل ازمقام شامخ حضرت آيت ا.... سيدجواد مدرسي(ره) وبه پاس گراميداشت ياد وخاطره آن فقيد سعيد مقررگرديد ميدان جديدالاحداث واقع در بلوار جانباز ما بين ميدان حضرت امام علي (ع) و پل شهيدتقوي به نام آيت ا.... سيدجواد مدرسي نامگذاري شود.      
 
جلسه باذكرصلوات در ساعت 22 خاتمه يافت .