مصوبات یکصد و هشتاد وهشتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات یکصد و هشتاد وهشتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 یکصدوهشتادوهشتمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت 7صبح روزچهارشنبه مورخ11/10/87 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل وتصميماتي بشرح ذيل اتخاذ گرديد :
* مصوبات:
* راه اندازي سيستم جامع اداري و مالي ،پورتال شوراي اسلامي شهر ، شهرداري مركز ، شهرسازي منطقه يك     
1- لايحه شماره204/25199 – 24/5/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره2276-26/5/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن، باتوجه به قرارداد شماره 221/49113مورخ 28/12/86 في مابين شهرداري يزد وسازمان آماروفن آوري اطلاعات ،موضوع ايجاد بستر مناسب جهت راه اندازي سيستم جامع اداري ومالي ، پورتال شوراي اسلامي شهر ، شهرداري مركزو شهرسازي منطقه يك درپايان سال 86 وعدم پيش بيني اعتبار دربودجه 87 ،خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح ،اجازه فرمائيد ازمحل كد03-040-531 سيستم جامع شهرسازي ونوسازي مبلغ يك ميلياردو پانصد ميليون ريال(1.500.000.000 ريال) كسروبه كد 04-040-531 ايجاد بسترمناسب جهت راه اندازي سيستم جامع اداري ومالي اضافه ودراصلاحيه بودجه سال 87 اعمال گردد. ضمناًآقاي فعالي مديرعامل سازمان جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد .ميروكيلي- شهرداريزد.»

مراتب درصحن علني شورامطرح ،با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده ازسوي كارشناسان مربوطه   پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
* محوطه سازي ساختمان دفتر شوراي سياست گذاري ائمه جمعه استان يزد      
2- لايحه شماره204/39974 – 26/8/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره3717- 28/8/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن، با عنايت به دستور استاندارمحترم درهامش نامه شماره 2278 مورخ 2/6/87 دفتر شوراي سياست گذاري ائمه جمعه استان يزد (تصويرپيوست) درخصوص محوطه سازي ساختمان دفتر فوق الذكر توسط شهرداري ،با توجه به اينكه طرح مذكور تهيه وهمراه با برآورد مربوطه به مبلغ سي وهفت ميليون وسيصدو پنجاه و هفت هزاروهشتصدوشش ريال (37.357.806 ريال) به شهرداري ارسال گرديده است ،خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح، ودرصورت موافقت به امرفوق ابلاغ نمائيد.ضمناً محل تأمين اعتبار كد 09-010-533 زيرسازي و آسفالت در سطح منطقه دو شهرداري مي باشد. ضمناًآقاي فتاحي بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي- شهرداريزد.»

مراتب درصحن علني شورامطرح ،پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
* تملك پلاك ثبتي درمسير طرح شهداي محراب متعلق به آقاي محمد حسين ياوري و شركاء      
3- لايحه شماره502/42924 – 10/9/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره3933-10/9/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن، شهرداري يزد درنظر دارد نسبت به تملك تمامي ازپلاك ثبتي شماره 15/13421 بخش 5 يزد كه در مسيرطرح شهداي محراب ومتعلق به آقاي محمد حسين ياوري وشركاء مي باشد اقدام نمايدكه دراين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه درازاء واگذاري ملك موصوف وبراساس ارزيابي انجام شده جمعاً بمبلغ دو ميلياردودويست وهفتادو نه ميليون و چهارصدوهفتادو پنج هزار ريال(2.279.475.000 ريال) بابت غرامت ملك درطرح تعيين ومقررگرديد بجاي اين بستانكاري قطعات 2269و2270 از اراضي مهرآوران وپلاك 15/8738 تجاري واقع دربلوار طالقاني وبراساس نظريه هيأت كارشناسي رسمي به ايشان واگذارو مابه التفاوت آن پس ازكسرهزينه كارشناسي بمبلغ پنجاه وپنج ميليون وبيست وپنج هزار ريال(55.025.000 ريال)وپس از انتقال رسمي ملك در طرح به مالكين بصورت نقد پرداخت گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه از تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگهاي ارزيابي مربوطه خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح ،اجازه فرمائيد از محل اعتبار پروژه مذكوركد 02-030-531 دربودجه سال 87 اقدامات لازم معمول گردد.ضمناًآقاي مهندس خواجه منصوري بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي- شهرداريزد.»

مراتب درصحن علني شورامطرح ،پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
* اجاره4 باب كيوسك درترمينال مسافربري تا پايان سال جاري    
4- لايحه شماره110/42360 – 7/9/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره3878- 7/9/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن، عطف به رونوشت شق 4-1 از بند1صورتجلسه مورخ 1/8/87 ضمن ارسال تصويركارشناسي مورخ 26/8/87 به استحضارمي رساند تعداد 4 باب كيوسك جهت جايگزين كيوسكهاي قبلي درسال 86 ازطريق مزايده درترمينال مسافربري به رسم اجاره براي مدت يكسال واگذار شده ومهلت انقضاي قرارداد با مستأجرين آقاي سيديحيي دهقان 25/2/87 وآقاي محمد خبري 25/2/87 و آقاي مجيد شمسي نياء 24/4/87 وآقاي حسن وحداني 15/9/87 مي باشد با توجه به اينكه مهلت انقضاي قراردادها متفاوت مي باشد، خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح، اجازه فرمائيد نسبت به وصول اجاره بهاء تا پايان سال 87 طبق نظريه كارشناسي اقدام شود . ضمناًآقاي هدايت كريمي مسئول اموال بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي- شهرداريزد.»

مراتب درصحن علني شورامطرح ،پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق ،پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
* طرح پيشنهادي اعضاي شورا درخصوص غيرمجاز بودن اخذعوارض كسرپاركينگ
5- طرح پيشنهادي تني چند از اعضاي شورا ثبت دبيرخانه بشماره 3747- 29/8/87 درخصوص غيرمجاز بودن اخذ عوارض كسرپاركينگ توسط شهرداري وتأكيد بر رعايت يا تأمين پاركينگ درمحل احداث بنا با توجه به مشكلات ومعضلات كمبود پاركينگ درسطح شهر ،موضوع در صحن علني شورا مطرح ،پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق، مقررگرديد شهرداري درمحلهاي مناسبي درسطح شهر زمينهاي نسبتاً بزرگي رابراي اجراء پاركينگهاي گروهي پيش بيني وتأمين نمايد. تاهم پاركينگ مورد نياز درسطح شهر تأمين شود وهم پاركينگ ذخيره موجود باشد.تابتوان آنرا بصورت مشاع براي تأمين پاركينگ مورد نياز متقاضيان پروانه ساختمان اعم ازتجاري وغير تجاري به آنها واگذار نمود. بديهي است شهرداري بايد جهت تأمين اعتبارات كافي پيش بيني هاي لازم رادر اصلاح بودجه سال جاري وبودجه سالهاي آينده اقدام نمايد.    
                                         
* بررسي مسائل ومشكلات حسينيه مصباح الهدي و سفينه النجاه 
6- رونوشت نامه شماره 130- 7/6/87 هيأت امناي حسينيه مصباح الهدي وسفينه النجاه ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2420- 10/6/87 درخصوص مسائل ومشكلات آن مجموعه،موضوع درصحن علني مطرح ،با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده ومصوبات قبلي شورا وپس ازبحث وتبادل نظرموارد بشرح ذيل مورد تصويب قرارگرفت.
1-6 طي جلسه اي با حضور فرماندار محترم ،مدير كل اوقاف وامورخيريه ورئيس كميسيون فرهنگي، اجتماعي موضوع مورد بحث وبررسي قرار گيرد.
2-6 شهرداري نسبت به معرفي هيأت امناي جوي هرهر وكساني كه دست اندركار آن مجموعه هستند به اداره اوقاف وامورخيريه استان اعلام تا نسبت به صدوراحكام آنان اقدام گردد.بديهي است مجموعه اي كه تاكنون تحت عنوان هيأت امناء فعاليت مي كنند درصورت واجدشرايط بودن اولويت دارند.
3-6 شهرداري مراحل طراحي وساخت را طبق برنامه انجام دهد ودرصورتي كه نيازبه اصلاحيه بودجه دارد طي پيشنهادي به شورا اعلام نمايد.
 
* بررسي مسائل ومشكلات پارك شهداء 
7- با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوي كميسيون فرهنگي ، اجتماعي شورا دررابطه با مسائل ومشكلات پارك شهداء واقع درانتهاي خيابان امام چهارراه فضاي سبز وبا توجه به عدم استقبال مردم از آن پارك موضوع درصحن علني شورا مطرح ،پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات موافق ومخالف، موارد بشرح ذيل جهت رونق بخشيدن به پارك وتشويق وترغيب مردم جهت حضوردر آن مجموعه مورد تصويب قرار گرفت:
1-7 شهرداري جهت اجراي برنامه ها ، مراسم ها وبرپايي نمايشگاههاي مختلف سازمانهاي وابسته به شهرداري ودرخواست هاي سايرنهادها وارگانها كه برگزاري آن درفضاي باز وعمومي امكان پذير مي باشد را به اين پارك هدايت نمايد.
2-7 شهرداري نسبت به تجهيز نمودن پارك مذكور به وسايل جديد بازي (استخر توپ ، زمين اسكيت ، قلعه بازي وغيره...)با مشاركت بخش خصوصي طبق ضوابط ومقررات اقدامات لازم معمول نمايد. ضمناً محروم بودن منطقه مدنظر قرارداشته باشد.
3-7 شهرداري (سازمان فرهنگي ،تفريحي)با نصب تعدادي پايه ايستاده درپارك شهداء جهت درج پيامهاي فرهنگي ،اجتماعي اقدام نمايد.
4-7 شهرداري با ساماندهي مكاني درپارك شهداء جهت ايجاد نمازخانه موقت اقدامات لازم معمول نمايد.
5-7 شهرداري جهت اجراي فاز دوم روشنايي ،بهسازي سرويسهاي بهداشتي وتجهيز نمودن سيستم صوتي پارك شهداء درتنظيم بودجه سال 88 شهرداري پيش بيني اعتبار نمايد.
 
 * درخواست هيأت منتظرالمهدي سبزدشتي هاي مقيم يزد   
8- نامه شماره 104/م – 23/6/87 هيأت منتظرالمهدي سبزدشتي هاي مقيم يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2720- 3/7/87 درخصوص ساخت حسينيه حضرت ابوالفضل(ع)منطقه حسن آبادكوچه شهيد احمدحسيني ، موضوع درصحن علني شورا مطرح ،با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات موافق ومخالف مقررگرديد شهرداري درتنظيم بودجه سال 88 ،پيش بيني هاي لازم درجهت تأمين اعتباربراي ساخت سرويسهاي بهداشتي حسينيه مذكور وآسفالت كوچه منتهي به حسينيه اقدامات                     لازم  معمول نمايد. ضمناً با توجه به ضرورت بايد احداث سرويس مشرف به معبرعمومي وبا تعهد نگهداري آن توسط متوليان آن حسينيه باشد.
 
* طرح پيشنهادي مؤسسه جنان دررابطه با درخواست همكاري جهت برگزاري همايش معنوي انقلاب جوانان   
9- طرح پيشنهادي مؤسسه جنان يزد بشماره 18/87 / دم – 26/8/87 ثبت دبيرخانه شورا بشماره                3724- 28/8/87دررابطه بادرخواست همكاري جهت برگزاري همايش معنوي انقلاب جوانان درقالب هشت برنامه، موضوع درصحن علني شورا مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق طرح پيشنهادي مؤسسه فوق ،مورد مخالفت قرار گرفت .       
 
جلسه باذكرصلوات در ساعت 10 خاتمه يافت.