مصوبات یکصد و نود و چهارمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات یکصد و نود و چهارمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 یکصدونودوچهارمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت 13روزدوشنبه مورخ23/10/87 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد :
 درابتدا براساس دستوركارجلسه آقاي كوچك زاده دررابطه با بررسيهاي انجام شده مجدد درخصوص قيميت منطقه اي (ارزش معاملاتي براي سال 88)جهت اطلاع اعضاي شورا توضيحات كامل وجامع ارائه نمودند. سپس آقاي پارسائيان درخصوص كارگروه تشكيل شده با حضورمسئولين مربوطه ،كارشناسان مناطق شهرداري ومشاورشورا بابت بررسي مجدد محاسبه عوارض حق مشرفيت توضيحات كامل ومبسوطي جهت اطلاع اعضاي شورا ارائه نمودند.
 درادامه جلسه با توجه به هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي با حضور آقاي دشتي (كارشناس درآمد)،                    آقاي شريفي(كارشناس درآمد منطقه يك)، آقاي برزگري (مسئول اداره حقوقي)بخش هايي از تعرفه عوارض پيشنهادي سال 88 شهرداري از جمله تعيين قيمت منطقه بندي (عددP)عوارض حق تشرف مورد بررسي وبحث وتبادل نظرقرارگرفت .    
  
جلسه باذكرصلوات در ساعت 16خاتمه يافت.