مصوبات یکصد و نود و پنجمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات یکصد و نود و پنجمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 یکصدونودوپنجمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت 14روزسه شنبه مورخ24/10/87 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد :
 درابتدا براساس دستوركارجلسه وبررسي هاي بعمل آمده ازسوي آقاي پارسائيان وكارگروه تشكيل شده در رابطه با  عوارض حق تشرف كه ازسوي استانهاي اصفهان ، شيراز ، مشهد نيز استعلام گرديده توضيحات كامل وجامع ازنحوه محاسبه وپرداخت آن جهت اطلاع اعضاي شورا ارائه نمود. سپس پيرو هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي باحضور آقاي ميروكيلي (شهردار محترم)، آقاي خواجه منصوري (رئيس اداره املاك)، آقاي دشتي (كارشناس درآمد) بخش هاي ديگر تعرفه عوارض پيشنهادي سال 88 شهرداري ازجمله نحوه محاسبه عوارض حق تشرف ، عوارض صدور پروانه هاي ساختماني تك واحدي دربافت هاي قديم وفرسوده وهمچنين عوارض صدورپروانه مسكوني موقوفه مورد بررسي وبحث وتبادل نظر قرار گرفت .   
 
 جلسه باذكرصلوات در ساعت 16خاتمه يافت.