مصوبات یکصد و نود و يكمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات یکصد و نود و يكمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 یکصد و نود و يكمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت 30/12روز پنجشنبه مورخ19/10/87 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد :
 درابتدارياست شورا ضمن آرزوي قبولي عزاداريها درايام محرم بخصوص تاسوعا وعاشوراي حسيني، فرارسيدن سالروز شهادت حضرت زين العابدين(ع)  را تسليت عرض نمود. سپس ضمن تأكيد مجدد ايشان مبني برحضور بموقع اعضاي شورا درجلسات از آنان خواست تا با برنامه ريزي بهتر وبا حضور بموقع خود در جلسات،شورا را درجهت رسيدن به اهداف خودياري نمايند.
* مصوبات:
* طرح اجرايي قسمتي ازشبكه 12 متري (پشت باغ)كوچه شهيد بكائي     
1- نامه شماره310/40443 – 28/8/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره3777-2/9/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماً به پيوست 4 سري ازنقشه طرح اجرايي قسمتي ازشبكه 12 متري (پشت باغ) كوچه شهيد بكائي بانضمام كپي طرح تفضيلي وگزارش توجيهي مربوطه ارسال مي گردد. خواهشمند است پس ازبررسي وتصويب دستورفرمائيد نتيجه را به شهرداري اعلام نمايند. ميروكيلي- شهرداريزد.»

مراتب درصحن علني شورا مطرح ،با عنايت به بررسيهاي بعمل آمده وتوضيحات رئيس كميسيون عمران پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق،طرح پيشنهادي فوق درصورتي كه با طرح تفضيلي انطباق داشته باشد، مورد تصويب قرار گرفت.
 
* دستورالعمل اجرايي رفع معبر واشغال معابرواماكن عمومي      
2- نامه شماره436/512/4/3914 – 15/5/87 رئيس پليس اطلاعات وامنيت عمومي ف.ا.ا يزدثبت دبیرخانه شورا به شماره2359-5/6/87 در رابطه با سد معبر واحدهاي صنفي در پياده روها واعلام آمادگي در جهت تشكيل اكيپ مشترك با شهرداري موضوع درصحن علني شورا مطرح ، با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات رئيس كميسيون فرهنگي ،اجتماعي وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف،موافق دستورالعمل اجرايي رفع سد معبر واشغال معابر واماكن عمومي در26 ماده و 9تبصره ويك خاتمه بشرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت.
  دستورالعمل اجرايي رفع سدمعبر واشغال معابر واماكن عمومي
فصل اول: تعاريف
ماده1- معبريعني محل عبورواصطلاحاً به محلي اطلاق مي شودكه ازآن براي عبورومرور استفاده مي شود.
ماده2- سدمعبر به عملي اطلاق مي شودكه موجب انسداد معابرگرددبه نحوي كه عبورو مرور بصورت دائم ياموقت ناممكن يا دشوار شود.
ماده3- اماكن عمومي شامل اراضي كوچه هاي عمومي، ميدانها ، پياده روها ،معابر، بستررودخانه ها ونهرها ومجاري فاضلاب شهرها و باغهاي عمومي ، گورستانهاي عمومي و درختهاي عمومي واقع درمحدوده شهركه مورد استفاده عمومي باشد، مي باشد.
فصل دوم: قوانين ومقررات( برگرفته از قوانين وآئين نامه هاي مربوطه ):   
ماده4- بطور كلي معابر، نهرها، ميدانها، پاركها ،گورستانهاي عمومي و....درمالكيت شهرداري است.
ماده5- اموال شهرداري بردونوع است:
الف: اموال اختصاصي كه شهرداري حق تصرف مالكانه درآن دارد.
ب: اموال عمومي كه متعلق به شهرداري است وبراي استفاده عمومي اختصاص يافته است. مانند                     خيابانها، ميدانها،و...
ماده6- حفاظت از اموال عمومي شهرداري وآماده ساختن براي استفاده عموم و جلوگيري از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها به عهده شهرداري است.
ماده7- سدمعابر عمومي ممنوع مي باشد.
ماده8- تصرف عدواني در املاك متعلق به شهرداري يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت ازحق دراين املاك درصورت شكايت شهردار يك ماه تا يكسال حبس دارد.
ماده9- اشغال پياده روها ، ميدانها ، پاركها وباغهاي عمومي براي سكني يا كسب يا هرعنوان ديگر          ممنوع است.
ماده10- پهن كردن بساط و گذاردن اشياء واوراق ويا عدوات كارويا اجناس براي فروش درپياده روها وگذرها ويا مقابل مغازهها وخانه ها ويا مساجد ممنوع است.
ماده11- دكه هاي منصوب (فاقد مجوز) بايد جمع آوري شود. 
ماده12- ريختن خاك حاصل از بنايي وامثال آن درخارج از حريم ملك مطلقاً ودرحريم ملك خارج از حدضرورت ويا درصورتيكه سدّ آمد وشد نمايد ممنوع است.

1
35
ماده13- ريختن خاك حاصل از بنايي يا شوسه درپياده روها ممنوع است.

تبصره:     اشغال پياده رو براي تخليه مصالح وبارگيري ضايعات ساختماني مجازاست.
ماده14- پيش آمدگي جاي بساط (ويترين) مغازهها (كه ازپاسنگ نبايد پائين ترواقع شود) تاارتفاع سه متر،حداكثر به ميزان پانزده سانتي متر وازسه متر ويك سانتيمتر به بالا ،حداكثر به ميزان ده سانتيمتر         مجاز مي باشد.
ماده 15- پيش آمدگي درب تا شدني مغازهها موقع باز بودن آنها ، ازسطح پياده رو تا ارتفاع سه متر ، حداكثر به ميزان 15 سانتيمتر و از سه متر و يك سانتيمتر به بالا ،حداكثر به ميزان 10 سانتيمتر مجاز است.
ماده16- عرض پرده آفتاب گير(سايبان) حداكثردومترو بيست وپنج سانتيمتراز سطح پياده رو بايد اقلاً يك متر ازعرض پياده رو كمترباشد.
ماده17- پيش آمدگي آگهي هاي (تابلوهاي) ساده يا الوان با چراغ الكتريك تا ارتفاع سه متر ازسطح     پياده رو ،حداكثر به ميزان چهل سانتيمتر واز ارتفاع سه مترويك سانتيمتربه بالا ، حداكثر به ميزان          يك متر مجاز است.
ماده18- پيش آمدگي سرلوحه (تابلو) عمود برگذر تاارتفاع سه متر ازپياده رو،حداكثر به ميزان بيست سانتيمترواز ارتفاع سه مترويك سانتيمتربه بالاحداكثر به ميزان هشتادسانتيمترمترمجاز است.
فصل سوم: مصاديق 
ماده19- مواردي ازسدمعبر يا اشغال غيرمجازمعابر و اماكن عمومي به شرح ذيل مطرح مي گردد:
1-            دست فروشي(نه دوره گردي)درمحلهاي غيرمجاز
2-            تكدي گري (درصورتي كه متكدي مكان يا مكانهاي ثابتي را براي تكدي اشغال نمايد)
3-            نصب پلاكاردهاي تبليغاتي برروي ديوار يا درخت
4-            توقف طولاني مدت اتومبيل وموتورسيكلت
5-           قراردادن اجناس، خارج از مغازه توسط مغازه داران
6-            قراردادن مصالح و ضايعات ساختماني درمعابر واماكن عمومي
7-           رعايت نكردن مقررات مربوط به پيش آمدگي مجاز در مورد:
 الف: تابلوهاي تبليغاتي
  ب: ويترين مغازهها
  ج: درب مغازه ها
  د: پرده هاي آفتاب گير مغازه ها
    ه: نصب تيروستون درگذرهاوپياده روها
فصل چهارم : بازدارندگي
ماده20- مسئول مستقيم رفع سد معبرو اشغال اماكن عمومي مأمورين اداره اجرائيات شهرداري مي باشند كه درصورت لزوم با مشاركت مأموران نيروي انتظامي اقدام مي نمايند.
تبصره: به منظورايجاد هماهنگي بيشتر با دستگاههاي ذيربط ، اداره اجرائيات كميته اي شامل: نماينده شوراي شهر ،نماينده شهرداري (اجرائيات)، نماينده نيروي انتظامي (اماكن)، نماينده مجامع امور صنفي، نماينده بهداشت محيط شهرستان ،دراين خصوص تشكيل نمايد.
ماده21- شهرداري موظف است درهر زمان حداقل 4 اكيپ مستقل و1 اكيپ مشترك با نيروي انتظامي جهت رفع سدمعبر واشغال اماكن عمومي بصورت فعال بكار بگيرد.
تبصره1 هركدام از اكيپ هاي مستقل مختص يكي از مناطق شهرداري (منطقه3.2.1وناحيه تاريخي) مي باشد واكيپ مشترك به كل شهر اختصاص دارد.
تبصره2 لازم است اداره اجرائيات جهت آموزش اكيپهاي سدمعبر هرشش ماه يكباراقدام نمايد. 
ماده22- محل استقرار اكيپ هاي مستقل ،شهرداري هاي مناطق مربوطه ومحل استقرار اكيپ هاي مشترك،اداره اجرائيات شهرداري مي باشد.
ماده23- براي رفع سدمعبر واشغال اماكن عمومي درزمينه مصاديق وموارد مذكوردرماده19وموارد مشابه بشرح ذيل اقدام مي گردد.
الف) دست فروشي: تذكر شفاهي ودرصورت استمرار جمع آوري وسايل
 ب)تكدي گري: بدون تذكر شفاهي واخطار كتبي اقدام به رفع اشغال ازاماكن عمومي (جمع آوري) مي شود.
ج) نصب پلاكاردهاي تبليغاتي برروي ديوار يا درخت: بدون تذكر شفاهي واخطار كتبي اقدام به رفع اشغال ازاماكن عمومي (جمع آوري) مي شود.
 د) توقف طولاني مدت اتومبيل وموتور سيكلت:درصورت مشخص بودن مالك،تذكرشفاهي، درصورت استمرار،اخطار كتبي ودرمرحله بعد درصورت استمرار جمع آوري مي گردد ودرصورت مشخص نبودن مالك بدواً اقدام به جمع آوري مي شود.
 ه) قرار دادن اجناس خارج ازمغازه توسط مغازه داران: تذكر شفاهي ،درصورت استمراراخطار كتبي ودرمرحله بعد درصورت استمرار جمع آوري ، ودرصورت تكرار،شكايت رسمي شهرداري به مراجع قضايي يا ارجاع موضوع به اداره اماكن جهت پلمپ واحد مربوطه.
 و) قراردادن مصالح وضايعات ساختماني درمعابر واماكن عمومي: تذكرشفاهي به صاحب كاريا پيمانكار، درصورت استمرار اخطاركتبي ودرمرحله بعددرصورت مشاهده وضع موجودجمع آوري همراه با اخذ جريمه برابر قانون .
 ز) رعايت نكردن مقررات مربوط به پيش آمدگي مجاز: تذكرشفاهي ، درصورت استمراراخطار كتبي ودرمرحله بعد رفع اشغال ودرصورت عدم امكان يا تكرار، شكايت شهردار به مراجع قضايي يا ارجاع موضوع به اداره اماكن جهت پلمپ واحد مربوطه.
تبصره1 تذكر شفاهي بايد درگزارش روزانه مأمورثبت شود .
تبصره2 اخطار كتبي بايد همراه با دريافت رسيد ازمتخلف يا قيد استنكاف ازدريافت اخطار باشد.
تبصره3 درتذكر شفاهي واخطاركتبي لازم است مهلت مناسبي به متخلف داده شود. اين مدت نبايد از 24ساعت كمتر واز يك هفته بيشتر باشد.
ماده24- درمواردي كه مأموران برابر قوانين مجاز به جمع آوري اموال باشند بايد به مالك رسيد ارائه دهند و هنگام استرداد نيزرسيد دريافت كنند.  
ماده25- درصورت وارد آمدن خسارت به اموال جمع آوري شده اگر ايراد خسارت دراثر افراط يا تفريط باشد مأمور جمع آوري ضامن ومكلف به جبران خسارت است .
تبصره1 خسارتهايي كه هنگام جمع آوري اجتناب ناپذيراست ازشمول ماده فوق خارج بوده وبرعهده مأمور يا شهرداري نيست. اين تبصره صرفاً شامل بند6 و7 از ماده 19 مي شود.
تبصره2 درصورت بروز اختلاف ، تشخيص موضوع ازحيث افراط وتفريط به عهده مسئول اداره اجرائيات مي باشد و فردمتضرردرصورت عدم رضايت مي تواند به مراجع قضايي مراجعه نمايد.
خاتمه :
 ماده26- اين دستورالعمل در4 فصل ويك خاتمه ودر 26 ماده و 9تبصره در تاريخ 19/10/87دريكصدونودو يكمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد به تصويب رسيد واز زمان ابلاغ لازم الاجرا مي باشد. 
 
* تملك پلاك 2و3 فرعي 1956 بخش 4يزد شركت مهتاب
 3- لايحه شماره502/46472-1/10/87 شهرداري يزدثبت دبيرخانه شورا به شماره4245-1/10/87 :

«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماً باستناد ماده71 قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،عطف به پيشنهاد شماره 505/38303 مورخ 15/8/87 وبازگشت به مصوبه بند 2 صورتجلسه مورخ 6/9/87 آن شوراي محترم وپيروپيشنهاد شماره 110/2250 مورخ 27/6/80 وبازگشت به مصوبه بند 6 صورتجلسه مورخ 15/7/80 وبا عنايت به بررسي از سوابق پلاكهاي 2و3 فرعي 1956 بخش 4يزد بدينوسيله به استحضار مي رساند شهرداري يزد بمنظوراحداث بلوارطالقاني قسمتي ازپلاك را درطرح وباقيمانده آن نيز بعنوان ساختمان ومحوطه سازمان آتش نشاني درتصرف دارد براساس مفاد توافقنامه صورت گرفته مورخ 11/6/80 فيمابين شهرداري وشركت مهتاب يزدمقررگرديده بود درازاء انتقال پلاكهاي فوق وشماره 1957 بخش 4يزد كه طي اسناد شماره 2047 مورخ 21/7/81 دفترخانه شماره 25 يزد به شهرداري انتقال پيدا نموده است شهرداري موظف به واگذاري زمين معوض به شركت مذكور طبق نظريه كارشناسي رسمي جمعاً بمبلغ شش ميلياردوهفتصدو پنجاه ميليون ريال (6.750.000.000 ريال)ميباشد دراين خصوص پيروتوافقنامه قبلي صورتجلسه اي فيمابين تنظيم كه بپيوست يك نسخه از صورتجلسه فوق منضم به نمايي ازبرگ كارشناسي مربوطه ارسال مي گردد.خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيد از محل كد52-020-531 مصوبه فوق رديف 18 اقدامات لازم معمول گردد. ضمناً درصورت نياز آقاي خواجه منصوري جهت اداي توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهرداريزد.»

مراتب درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث و تبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
* جابه جايي رديف اعتباري پروژه آتش نشاني   
4- لايحه شماره300/46770-3/10/87 شهرداري يزدثبت دبيرخانه شورا به شماره4286-3/10/87 :

«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماً باستناد ماده71 قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،با عنايت به نامه معاونت عمراني ونامه استانداري بشماره 42-4 / 55444 مورخ 13/7/87 (تصوير پيوست)مبلغ چهارصد ميليون ريال(400.000.000 ريال) به حساب شهرداري واريز گرديده وعدم اعتبار بابت پروژه آتش نشاني خواهشمند است ازمحل كد 01-030-539 هزينه هاي پيش بيني نشده كسروبه كد 01-010-534 احداث ساختمان آتش نشاني درامام شهر مبلغ چهارصد ميليون ريال(400.000.000 ريال) اضافه ودر اصلاحيه بودجه سال 87 منظورگردد.ضمناً آقاي عظيمي زاده سرپرست حوزه معاونت عمراني بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهرداريزد.»

مراتب درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث و تبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
* تملك قسمتي از پلاك ثبتي متعلق به آقاي بهزاد نمازي  
 
5- لايحه شماره505/46936-3/10/87 شهرداري يزدثبت دبيرخانه شورا به شماره4294-3/10/87 :

«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماً باستناد ماده71 قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،عطف به پيشنهاد شماره 505/38303 – 15/8/87 وبازگشت به مصوبه بند 2 صورتجلسه مورخ 6/9/87 آن شوراي محترم بدينوسيله به استحضار مي رساند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي ازپلاك ثبتي شماره باقيمانده 8771 بخش 4يزد واقع در طرح 30متري جنب كلوپ ورزشي متعلق به آقاي بهزاد نمازي اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف وبراساس نظريه هيأت كارشناسي رسمي جمعاً مبلغ نهصدوهشتادويك ميليون ودويست وچهل هزار ريال(981.240.000 ريال)بابت كل غرامت ملك در طرح تعيين كه پس ازكسرعوارض حق تشرف از غرامت ملك بمبلغ يكصدوسي ونه ميليون و هفتصدو سي و چهار هزار ريال (139.734.000 ريال)جمعاً مبلغ هشتصدوچهل ويك ميليون وپانصدوشش هزار ريال (841.506.000 ريال)بستانكار شهرداري مي باشند كه مقررگرديد پس ازانتقال رسمي اسناد درمسيراين بستانكاري به حساب عوارضات ساختماني املاك معرفي شده توسط ايشان منظورگردد ،عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه از تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي مربوطه خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيدازمحل كد 54-020-531 رديف 27 مصوبه فوق اقدامات لازم معمول گردد.ضمناً در صورت نياز آقاي آدمي زاده جهت اداي توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهرداريزد.»

مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس ازبحث و تبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
* طرح پژوهشي ساماندهي نما،منظر ومبلمان شهري   
 
6- لايحه شماره300/40493-28/8/87 شهرداري يزدثبت دبيرخانه شورا به شماره3734-29/8/87 :

«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماً باستناد ماده71 قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،با عنايت به نامه شماره  12 -4/44978 مورخ 12/6/87 مديركل دفترامورشهري (تصويرپيوست) درخصوص تهيه طرح پژوهشي ساماندهي نما،منظر و مبلمان شهري توسط سازمان فرهنگي، تفريحي شهرداري يزد وتصويب مبلغ چهارصد ميليون ريال (400.000.000 ريال)توسط سازمان شهرداريها و همياري هاي كشور ، با توجه به اينكه مبلغ 40 درصد از مبلغ كل به حساب شهرداريها كد2206-2-412 كمك به اجراي طرحهاي عمران و خدمات شهري (ت2م3) واريزگرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيدكد 03-09-536 (كمك به سازمان فرهنگي تفريحي) بابت تهيه طرح پژوهشي وساماندهي مبلمان شهري و... به بودجه اضافه ودر اصلاحيه بودجه سال 87 اعمال گردد. وبا واريز بقيه مبلغ در مراحل بعدي تا سقف مبلغ چهارصد ميليون ريال(400.000.000 ريال) به سازمان فرهنگي تفريحي پرداخت گردد. ضمناً آقاي نيكونژاد بعنوان نماينده جهت اداي توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهرداريزد.»

مراتب درصحن علني شورا مطرح ،با عنايت به بررسيهاي بعمل آمده وپس ازبحث و تبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق،پيشنهاد فوق موردتصويب قرارگرفت.ضمناً مشاورمربوطه ملزم است دررابطه با ساماندهي نما، منظرومبلمان شهري ،نقطه نظرات كميسيون فرهنگي ،اجتماعي شورا اخذودرتهيه طرح مربوطه مد نظر قرار دهد.
* پرداخت عوارض مجتمع مسكوني و تجاري مؤسسه خيريه علي ابن موسي الرضا(ع)   
 7- لايحه شماره230/39502-22/8/87 شهرداري يزدثبت دبيرخانه شورا به شماره4078-20/9/87 :

«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماً باستناد ماده71 قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،همانگونه كه استحضارداريد طبق بند يك صورتجلسه مورخ 19/10/86 ،آن شوراي محترم با معافيت پرداخت عوارض براي مجتمع مسكوني وتجاري مؤسسه خيريه علي ابن موسي الرضا (ع)تا مادامي كه بصورت موقوفه وبنام مؤسسه باشد موافقت نموده است ، لذا با توجه به خيريه بودن مؤسسه واينكه مؤسسه مزبور مجتمع فوق را به شركت تعاوني مسكن كاركنان راه آهن واگذار نموده وهم اكنون مصراً پيگير ادامه فعاليت وساخت وساز هستند.خواهشمند است موافقت فرمائيدحداكثر مساعدت لازم نسبت به مؤسسه مذكور بعمل آمده ونحوه تخفيف را امر به ابلاغ فرمايند. ضمناً آقاي پيرنيا جهت اداي توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.                 ميروكيلي- شهرداريزد.»

مراتب درصحن علني شورا مطرح ،با عنايت به بررسيهاي بعمل آمده وپس ازبحث و تبادل نظرواستماع نظرات مخالف ،موافق وبا توجه به اهميت موضوع و نظر مساعد اين شورا مقررگرديد شهردارمحترم چگونگي نحوه مساعدت را طي لايحه اي ،پيشنهادات خود را به شورا جهت بررسي و تصميم گيري ارسال نمايد.
 
* تملك تمامي 3 دانگ پلاك درطرح خيابان مسكن وشهرسازي متعلق به آقاي اكبر زارع    
 
8- لايحه شماره502/45707-26/9/87 شهرداري يزدثبت دبيرخانه شورا به شماره4164-26/9/87 :

«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماً باستناد ماده71 قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،عطف به پيشنهاد شماره 505/ 38303 مورخ 15/8/87 وبازگشت به مصوبه بند 2 صورتجلسه مورخ 6/9/87 آن شوراي محترم، شهرداري يزد درنظر داردنسبت به تملك تمامي 3 دانگ پلاك 764 بخش 5 يزد به متراژ 5/229 مترمربع واقع در طرح خيابان مسكن و شهرسازي و متعلق به آقاي اكبر زارع اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم ، كه در ازاي واگذاري ملك موصوف وبراساس ارزيابي انجام گرفته توسط هيأت كارشناسي رسمي جمعاً مبلغ نهصدو هيجده ميليون ريال (918.000.000 ريال) بابت غرامت ملك در طرح تعيين و مقررگرديد به جاي اين بستانكاري مبلغ مذكور به حساب عوارضات ساختماني پلاك معرفي شده توسط نامبرده به شهرداري منظورگردد و مالك موظف به انتقال رسمي سه دانگ پلاك فوق به شهرداري    مي باشد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه از تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي مربوطه خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح ، اجازه فرمائيد ازمحل كد 49-020-531 رديف 27 مصوبه فوق اقدامات لازم معمول گردد. ضمناً درصورت نياز آقاي آدمي زاده بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي- شهرداريزد.»

مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس ازبحث و تبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
* پرداخت بدهي هاي شهرداري مربوط به حق بيمه مشاغل سخت وزيان آوروجريمه و....     
8- لايحه شماره204/46736-2/10/87 شهرداري يزدثبت دبيرخانه شورا به شماره4288-3/10/87 :

«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماً باستناد ماده71 قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،با عنايت به صورتحساب ارسالي توسط سازمان تأمين اجتماعي (تصوير پيوست) بابت پرداخت بدهي هاي شهرداري مربوط به حق بيمه مشاغل سخت وزيان آور، جريمه و…. و عدم پيش بيني در بودجه 87 خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح، اجازه فرمائيد مبلغ پانصدو چهل وچهار ميليون و نهصدو چهل هزارونوزده ريال(544.940.019 ريال) از محل كد 01-420-512 ديون در وجه سازمان تأمين اجتماعي پرداخت گردد،.ضمناً با توجه به نامه هاي شماره 42-4/78270 مورخ 14/9/87 و 2/73543 مورخ 23/9/1387 استانداري يزد(تصاوير پيوست) مبني بر آخرين مهلت پرداخت بدهي هاي سازمان تأمين اجتماعي تا تاريخ 8/10/87 به صورت فوريت مطرح و مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي ميرجليلي مدير امور اداري و آقاي نادر زاده بعنوان نمايندگان جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. ميروكيلي- شهرداريزد.»

مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس ازبحث و تبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
* طرح ميدان شهيد سيد مصطفي خميني (بعثت)     
9- لايحه شماره300/43634-13/9/87 شهرداري يزدثبت دبيرخانه شورا به شماره4005-16/9/87 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم ؛احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن نظر به اينكه ميدان شهيد سيد مصطفي خميني( بعثت) بعنوان يكي از ميادين اصلي و تاريخي شهر يزد ( ميدان شاه طهماسب) داراي مشكلات عديده ترافيكي و معماري بوده واز نظر بدنه سازي وكف سازي نيز لازم است تا ساماندهي شود وبا عنايت به اينكه طرح بدنه سازي وكف سازي خيابان قيام درحال تهيه بوده وارتباط مستقيم خيابان قيام و ميدان سيدمصطفي خميني ضرورت تهيه توأم طرح اين دو مجموعه راطلب مي نمايد لذا خواهشمند است موافقت فرمائيدتهيه طرح ميدان مذكورازرديف 16-30-531 بمبلغ پانصد ميليون ريال(500.000.000 ريال) به مهندسين مشاور شبستان در حال حاضر مسئوليت تهيه طرح خيابان قيام را نيز برعهده دارد واگذار گردد. ضمناً اينجانب شخصاً به عنوان مديرپروژه تهيه طرح را زير نظر خواهم داشت. ميروكيلي- شهرداريزد.»
مراتب درصحن علني شورا مطرح، پس ازبحث و تبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 جلسه باذكرصلوات در ساعت 30/15خاتمه يافت.