مصوبات یکصد و نود و سومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات یکصد و نود و سومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 یکصدونودوسومين جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت 19روزيكشنبه مورخ22/10/87 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد :
 درابتدارياست شورا از رؤساي كميسيونهاي داخلي خواست تا با توجه به بررسي تعرفه عوارض سال 88 شهرداري نسبت به نامه ها ولوايح ارجاعي به آن كميسيونها دقت نظر لازم را داشته باشند وبا تشكيل كميسيونها ، نامه ها رأس موعد مقرر مورد بررسي قرار گيرد تا به ياري خدا وقفه اي دركار شورا بوجود نيايد. سپس ايشان دراربطه با عوارض  حق الارض ، عوارض صدور بارنامه ، عوارض كليه مشاغل وهمچنين عوارض تابلوها پيشنهاد نمود تا موضوعات فوق با حضور مسئولين مربوطه درصحن علني شورا با استفاده ازديدگاهها ونقطه نظرات آنان مورد بررسي قرارگيرد كه مقررگرديد شورا با دعوت ازآنان درجلسات آتي موضوعات اشاره شده مورد بررسي قرار گيرد .
 سپس آقاي كوچك زاده گزارش كامل ومبسوطي ازكارگروه تشكيل شده با حضورمسئولين مربوطه ومشاورين شورا وكارشناسان مناطق شهرداري دررابطه با عوارض حق تشرف ،قيمت منطقه بندي ،عوارض ارزش افزوده ناشي ازتغييركاربري ويكسان سازي عوارض ابقاي بناء جهت اطلاع و استحضار اعضاء ارائه نمودند.درادامه جلسه پيرو هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي با حضور آقاي اقبالي(مشاورشورا)، آقاي دشتي (كارشناس درآمد شهرداري)بخش هايي از تعرفه عوارض پيشنهادي سال 88 شهرداريها از جمله عوارض تفكيك اراضي با كاربري تجاري و كارگاهي ، عوارض تفكيك اراضي با كاربري صنعتي وانباري ، عوارض تفكيك اراضي با كاربري مسكوني وساير كاربري ها مورد بحث وبررسي وتبادل نظر قرار گرفت.
 
 جلسه باذكرصلوات در ساعت 22خاتمه يافت.