مصوبات یکصد و نود وهشتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات یکصد و نود وهشتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 یکصدونودوهشتمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت 15/8 صبح روزيكشنبه مورخ29/10/87 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد :
 درابتداي جلسه سركارخانم وزيري نائب رئيس شورا درخصوص مأموريتشان بهمراه سركار خانم زهرا حيدري به تهران دررابطه با شركت دراولين نشست مجمع مشورتي بانوان عضو شوراهاي اسلامي كلان شهرها ومراكز استانها كه به ميزباني شوراي اسلامي شهر تهران جهت تشكيل وراه اندازي مجمع مشورتي بانوان عضوشوراهاي اسلامي برگزار شده بود گزارش كامل ومبسوطي ارائه نمودند.
 سپس باتوجه به هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي وبا حضورآقاي خواجه منصوري (رئيس اداره املاك)، آقاي دشتي (كارشناس درآمد) بخش هاي ديگرتعرفه عوارض پيشنهادي سال 88 شهرداري ازجمله ادامه بحث عوارض حق تشرف وهمچنين عوارض تمديدپروانه ساختمانهاي مسكوني ، عوارض ارزش افزوده ناشي از تراكم تجاري، اداري ، دولتي وخصوصي وآپارتمانهاي مسكوني بررسي وبحث وتبادل بعمل آمد.   
 
 
جلسه باذكرصلوات در ساعت 11خاتمه يافت.