مصوبات یکصد و شصت و چهارمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات یکصد و شصت و چهارمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 یکصدوشصت وچهارمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت7 صبح سه شنبه  مورخ23/7/87 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل وتصميماتي بشرح ذيل اتخاذ گردید :
*  مصوبات :
 
1- ادامه صورتجلسات (95،94،97،98)كميسيون برنامه وبودجه توسط رئیس کمیسیون قرائت و بندهای ذیل مورد تصویب قرار گرفت :
 
* انجام خدمات تهيه طرح بهسازي حاشيه مسيل يزد
 
1-1- لايحه شماره204/25624-28/5/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 2309-29/5/87 :

 
 
« ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ باسلام، با احترام؛باستنادماده71 قانون تشكيلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375 واصلاحیه بعدی آن ، شهرداري يزد درنظر دارد بابت انجام خدمات تهيه طرح بهسازي حاشيه مسيل يزدازطريق ترك تشريفات مناقصه قراردادواگذاري باشركت مسكن سازان تاسقف يك ميلياردريال باهدف ترافيكي واقتصادي منعقدنمايد، لذاخواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيدبشرح فوق قراردادمنعقد شود. ضمناً اعتبارمربوطه ازمحل كد11-030-531 تهيه طرح جهت مسيل اتوبوس برقي وجزءپروژه هاي مشروط در بودجه87 مي باشد. ضمناً خانم نارسيس سهرابي مشاور شهردار به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. میروکیلی- شهرداریزد»

مراتب درصحن علنی شورا مطرح،پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق ومخالف،پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت. ضمناًشوراتأكيدداردپس ازتأييديه موضوع فوق ازسوي استاندارمحترم توسط شهرداري در انجام كارتسريع گردد.
 
* ارائه خدمات آزمايشگاهي پروژه هاي شهرداري
 
2-1- لايحه شماره204/27654-9/6/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 2428-10/6/87 :
« ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ با سلام، با احترام؛ باستنادماده71 قانون تشكيلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن، باعنايت بنامه2334/20/29ق- 12/5/87 جهاددانشگاهي(تصويرپيوست)دررابطه باارائه خدمات آزمايشگاهي وژئوتكنيك پروژه هاي شهرداري درسالهاي86و87 خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح، اجازه فرمائيد از طريق ترك تشريفات قراردادواگذاري با جهاددانشگاهي تاسقف مبلغ يكصدوهشتادميليون ودويست وپنجاه هزارريال براساس صورت وضعيت هاي ارائه شده منعقدنمايدوضمناًعدم اعتبارازمحل كد01-030-539هزينه هاي پيش بيني نشده مبلغ يكصدوهشتادميليون ودويست وپنجاه هزارريال كسروبه كد01-020-539 اضافه و دراصلاحيه بودجه سال87 اعمال گردد. ضمناً آقاي مهندس عظيمي زاده رئيس اداره نظارت فني بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد.میروکیلی- شهرداریزد»
مراتب درصحن علنی شورامطرح،پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق ومخالف،پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
* تملك پلاك ثبتي شماره1/1257  
 
 
3-1- لايحه شماره 505/28403-14/6/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 2476-17/6/87 :
«ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ با سلام، احتراماً باستنادماده71 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،پيروپيشنهادشماره505/19677-31/5/86 وبازگشت به مصوبه بنديك صورتجلسه مورخ3/6/86، بدينوسيله به استحضار مي رساندشهرداري نسبت به تملك پلاك ثبتي شماره1/1257بخش5يزددرطرح خيابان30متري خاتم متعلق به ورثه مرحوم علي اكبر جعفري نعيمي به وكالت آقاي محسن رمضاني زاده طبق توافقنامه فيمابين اقدام نموده است.حسب توافق انجام شده درازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاًمبلغ يازده ميلياردوپنجاه وشش ميليون وهفتصدوچهل هزار ريال بابت كل غرامت ملك درطرح تعيين ومقررگرديده بودباتوجه به تقاضاي مالك وارائه نقشه درازاء قسمتي ازبستانكاري ازشهرداري نسبت به تغييركاربري وصدوروتحويل مجوزتجاري درپلاك8114 بخش4 يزد واقع درخيابان كاشاني جنب هلال احمر بمساحت حدود3000مترمربع زيربنا اقدام گردد.لذاباتوجه به نامه اخير شهرداري منطقه دو به شماره825/11472-31/5/87درخصوص عوارض پذيره طبق متراژاعلام گرديده وبراساس ضوابط  و قيمت منطقه بندي سال86 جهت مجوزتجاري جمعاًمبلغ شش ميلياردوپانصدوبيست ودوميليون وهشتصدهزارريال برآورد واعلام نظر گرديده است ومابه التفاوت آن به مبلغ چهارميلياردوپانصدوسي وسه ميليون و نهصدوچهل هزارريال پس از انتقال رسمي سندتاپايان سالجاري به ايشان پرداخت گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق وعدم اعتبار ضمن ارسال يكنسخه ازتصويرتوافقنامه منضم به نمايي ازبرگ ارزيابي مربوطه ونامه شهرداري منطقه دو،خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيداقدامات لازم معمول ودراصلاحيه بودجه لحاظ گردد . ضمناً در صورت نيازآقاي آدمي زاده جهت اداي توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.میروکیلی- شهردار یزد» مطرح پس از بحث وتبادل نظر مقررگرديد شهرداري برابر مصوبه قبلي اقدام نمايد.
مراتب درصحن علنی شورامطرح،پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق ومخالف،پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
* آماده نمودن مركزآموزش علمي وكاربردي آتش نشاني دردوره هاي آتش نشاني
 
 
4-1- لايحه شماره110/28514- 16/6/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 2474-17/6/87 :
«ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ با سلام، احتراماً باستنادماده71 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن، باتوجه به نامه شماره450/1221-4/4/87 سازمان آتش نشاني(تصويرپيوست)درخصوص آماده نمودن مركزآموزش علمي وكاربردي آتش نشاني در دوره هاي آتش نشاني گرايش(نجات اطفاءحريق) و امدادوسوانح و نامه 450/741 -2/3/87(تصويرپيوست)درارتباط با نصب راه بندهاي ستوني دربريدگي مقابل ايستگاه شماره يك سازمان ورودي بازاروعدم اعتباردربودجه سالجاري، خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيد از محل كد01-030-539هزينه هاي پيش بيني نشده بترتيب موضوع مبلغ چهارصدميليون ريال ودويست ميليون ريال جمعاًششصدميليون ريال كسروبه كد01-030-534 كمك عمراني به سازمان آتش نشاني اضافه ودراصلاحيه بودجه87 اعمال گردد. ضمناً آقاي حسن حيدري مدير عامل سازمان آتش نشاني بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. میروکیلی - شهردار یزد»
مراتب درصحن علنی شورامطرح،پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق ومخالف،پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
* ليست اراضي موردمزايده شهرداري درسال1387
 
5-1- نامه شماره204/21229-2/5/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 1905-2/5/87 :

 
 
«ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ باسلام، بااحترام؛ باستناد بند14ماده71 قانون تشكيلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور،بدينوسيله ليست اراضي موردمزايده شهرداري يزددرسال1387بشرح ذيل اعلام مي گردد:

1- فروش اموال منقولي واسقاط طي سال87.
2- فروش اموال غيرمنقول شامل زمينهاي: الف)كارگاههاي مشاغل مزاحم شهري(ليست قيمت كارشناسي پيوست) ب) فروش زمين بلوارطالقاني(ليست قيمت كارشناسي پيوست) ج) فروش 14فقره املاك طبق ليست پيوست.
خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح، اجازه فرمائيد شهرداري باستناد آئين نامه مالي شهرداريها نسبت به فروش موارد فوق الذكر اقدام نمايد.میروکیلی- شهردار یزد»
مراتب درصحن علنی شورامطرح،پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق ومخالف تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ گرديد:
بند1:   فروش اموال منقولي واسقاط طي سال87 : برابرنرخهاي كارشناسي به مزايده گذاشته شود موردتصويب قرارگرفت.
بند2:  فروش اموال غيرمنقول شامل زمينهاي:
الف)كارگاههاي مشاغل مزاحم شهري(ليست قيمت كارشناسي پيوست) : با عنايت به نامه شماره1/3005-27/4/87 فرمانداري محترم يزد درخصوص رديف2نامه فوق دررابطه با ايراد آن فرمانداري نسبت به بند4-1صورتجلسه مورخ9/4/87شورا پس از بحث وتبادل نظرشورا ضمن وارد دانستن ايرادفرمانداري مقررگرديد دراين راستا شهرداري اراضي مربوطه بين افرادي كه كارگاه آنها بدليل قرارگرفتن درصنوف مزاحم شهري تعطيل مي گردد بصورت مزايده به فروش برساند.
ب) فروش زمين بلوارطالقاني (ليست قيمت كارشناسي پيوست) : باتوجه به اينكه زمين بلوارطالقاني درطرح مشاركت قرارگرفته به مصلحت نبوده و شورا مخالفت خود را دراين زمينه اعلام مي نمايد .
ج) فروش14فقره املاك طبق ليست پيوست : مقررگرديدپس ازمهمورشدن ليست پيوست به مهرشوراشهرداري مجازاست لايحه خودرا با انجام كاركارشناسي دقيق به شورا اعلام نمايد. ضمناً درموردبند14 ليست پيوست در رابطه بافروش خانه مرحوم وزيري باتوجه به وضعيت خاص آن، شورا مقررمي نمايدشهرداري مجازبه فروش خانه موصوف نبوده بلكه خانه مذكورجهت استفاده آن شهرداري واستقرارواحدهاي مرتبط بامسائل فرهنگي، مذهبي اقدامات لازم معمول نمايد.
 
* اجاره بهاي غرفه هاي عرضه ميوه وتره بار
 
6-1- نامه شماره00 4/21954-6/5/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره1979-6/5/87 :

 
 
 
 
« رياست محترم شورای اسلامی شهر؛ سلام عليكم؛ احتراماً پيرو مذاكرات متعدد و همانطور كه استحضار داريد بنا به دلايلي ازجمله افزايش اجاره بهاي غرفه هاي عرضه ميوه وتره بار درميدان مركزي مطابق نظريه كارشناس رسمي دادگاه واعتراض مستأجرين مربوطه عقدقرارداداجاره ازابتداي سال1386ميسرنگرديد. اخيراً با پيگيريهاي مكرر سازمان ميادين درخصوص موضوع ومذاكراتي كه با نمايندگان غرفه داران در دفتر امام جمعه محترم يزد صورت گرفت وتصميمات هيأت مديره سازمان وپذيرفتن نرخ نامه اجاره توسط غرفه داران مقدمات انعقاد قرارداد فراهم شده و بدون لحاظ جريمه عدم تخليه به موقع پيش نويس قراردادبراي تعدادي به امضاي طرفين رسيده، لذا پيشنهادمي گرددباعنايت به گذشت زمان اجازه داده شودعقد قرارداد اجاره از ابتداي سال1386تاپايان سال1388به نحوي كه براي سال86بانرخ پايه(اجاره بهاي مشخص شده توسط كارشناس رسمي) و براي سال دوم بهره برداري با20% افزايش نسبت به سال اول و براي سال سوم بهره برداري با 20% افزايش نسبت به سال دوم صورت گيرد. ضمناً آقاي كشفي پور بعنوان نماينده شهرداري معرفي مي گردند. ميروكيلي- شهرداريزد.»

مراتب درصحن علنی شورامطرح،پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق ومخالف،پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
* اراضي دكترمرتاض
 
7-1- لايحه شماره505/29222- 19/6/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 2552-20/6/87 :
«ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ با سلام، احتراماً باستنادماده71 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375 واصلاحیه بعدی آن،پيروپيشنهادشماره 42498- 28/12/76 در خصوص اراضي دكترمرتاض،بدينوسيله باستحضارمي رساندباعنايت به توافق انجام شده مساحت پلاك شماره 13578 بخش5 يزد304مترمربع ذكرشده است ولي پس ازبررسي مشخص شدمساحت پلاك220مترمربع صحيح مي باشد و مساحت84 مترمربع زمين كه تحويل شهرداري گرديده است كمترمي باشد متعاقب آن شهرداري نسبت به ارجاع موضوع به كارشناسي رسمي اقدام وبراساس نظريه كارشناسي مذكورازقرارهرمترمربع چهارميليون ريال جمعاً مبلغ سيصدوسي وشش ميليون ريال بستانكاري شهرداري مي باشد.عليهذاباعنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يكنسخه ازتصويرپيشنهاد فوق منضم به نمايي از توافقنامه و برگ ارزيابي اقدامات لازم ازمحل كد درآمدي7201 به عمل آيد. ضمناً در صورت نياز آقاي برزگري جهت اداي توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.میروکیلی- شهرداریزد»
مراتب درصحن علنی شورامطرح،پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق ومخالف،پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
* تفويض اختيار
 
8-1- لايحه شماره 220/30332-26/6/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره2626-26/6/87 :

 
 
«ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ با سلام، احتراماً باستنادماده71 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375 واصلاحیه بعدی آن، پيرو پيشنهاد204/11050-7/3/87 و مصوبه شق2-4ازبند4صورتجلسه5/4/87آن شوراي محترم موضوع پيشنهادتفويض اختياراينجانب به مديران مناطق وسرپرست بعضي ازواحدها، خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح باستناد ماده3و4آئين نامه مالي شهرداريها اجازه فرمائيد اختيار تصويب و تأييد انجام معامله- مناقصه و مزايده (محدود)تاسقف سي ميليون ريال به سرپرست اداره موتوري تفويض گردد.ضمناً با توجه به ماده6آئين نامه مالي شهرداريها اختيارمديرامورمالي در موتوري به حسابدار اداره موتوري تاسقف تعيين شده جهت سرپرست اداره موتوري تفويض گردد.ضمناً آقاي مجيدي مديرامورمالي بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد. میروکیلی- شهرداریزد»

مراتب درصحن علنی شورامطرح،پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق ومخالف،پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
* تملك تمامي پلاك ثبتي شماره3439
9-1- لايحه شماره505/30532-27/6/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 2653-28/6/87 :

 
 
«ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ با سلام، احتراماً باستنادماده71 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن، پيروپيشنهاد شماره 110/14414-21/4/87 وبازگشت به  بند2صورتجلسه مورخ24/4/86آن شوراي محترم شهرداري يزددرنظرداردنسبت به تملك تمامي از پلاك ثبتي شماره3439بخش2يزدواقع درطرح پاركينگ درون محله اي چهارمنار متعلق به آقاي علي اكبر رنگ چيان وشركاء اقدام نمايدكه دراين خصوص مجدداًتوافقنامه اي فيمابين تنظيم گرديده وحسب مفاد توافقنامه مقرر گرديد درازاءواگذاري ملك موصوف وطبق نظريه كارشناسان رسمي در سال85 وبدليل ضرورت اجراي طرح پاركينگ فوق وموافقت اعضاي كميسيون آزادسازي با مالكين جمعاًمبلغ يكصدوهشتادميليون ريال بستانكاري ايشان تعيين ومقرر گرديدمبلغ فوق نقداًپس از انتقال اسنادبنام شهرداري و تحويل آن پرداخت گردد با توجه به درخواست احدي از مالكين ثبت دبيرخانه شهرداري بشماره7066-19/2/87مبني براينكه 5/3دانگ پلاك مذكورازطريق انتقال رسمي سندو5/2دانگ باقيمانده بدليل مشكلات موجوددرسند ازطريق قولنامه عادي وتعهد محضري به شهرداري انتقال گردد.عليهذاباعنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يكنسخه ازتصويرتوافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي مربوطه ودرخواست احدي ازمالكين خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيدازمحل تعريض هاي موضعي كه دربودجه سال87كد08-040-535درناحيه تاريخي پيش بيني گرديده اقدامات لازم معمول گردد. ضمناً آقاي محمود ترابي به عنوان نماينده جهت اداي توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. میروکیلی- شهرداریزد»

مراتب درصحن علنی شورامطرح،پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق ومخالف،پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
* نرخ كرايه سرويس هاي دربستي مدارس
10-1- نامه شماره122/87/م-20/6/87سازمان اتوبوسراني ثبت دبیرخانه شورابشماره2688-31/6/87 :
« رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًپيرونامه شماره2434-21/3/87 باستحضارمي رساند در جلسه آموزشي،توجيهي رانندگان ميني بوسهاي درون شهري كه درساعت20مورخ19/6/87 طبق معمول سنواتي و درآستانه آغاز سال تحصيلي جديددرمحل اين سازمان برگزارشددرپايان جلسه رانندگان ميني بوس اعلام نمودند بدليل تورم و افزايش بي رويه نرخ قطعات ولوازم يدكي وسايرملزومات وعدم درآمدكافي و پايين بودن نرخ كرايه سرويسهاي دربستي مدارس ازابتداي مهرماه ازانجام سرويس مدارس امتناع مي ورزندكه بنده بلافاصله درپشت تريبون قرارگرفته وازرانندگان حاضر در جلسه درخواست نمودم كه به هيچ عنوان سرويس دهي رامتوقف ننمايند و قول دادم كه موضوع را به استحضارمسئولين ذيربط رسانده ودرجهت رفع مشكل پيگيري نمايم.عليهذاباتوجه به شرايط حاكم بربازارونوسان قيمت اجناس ولوازم موردنياز و افزايش   ناچيزحق سرويس درسالجاري استدعاداردبمنظورتأمين خواسته بحق اين قشرزحمتكش كه بخش اعظمي ازحمل و نقل مسافردرون شهري راانجام مي دهندبه هرطريق ممكن چاره انديشي شودتابتوانندحداقل هزينه هاي ضروري زندگي خودرا تأمين نمايند.دشتي-مديرعامل سازمان اتوبوسراني.»
مراتب درصحن علنی شورامطرح،پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق ومخالف،ضمن تأييد مشكلات عنوان شده ازسوي مديرعامل سازمان اتوبوسراني مقررگرديد شهردارمحترم دراين راستا هرگونه پيشنهادي درجهت حل مشكلات اين صنف را دارد طي لايحه اي جهت بررسي به شورا ارسال نمايد.
 
* معافيت مؤسسه خيريه علي ابن موسي الرضا ازپرداخت عوارض
11-1- نامه شماره87/676-12/5/87مؤسسه خيريه علي ابن موسي الرضا(ع)ثبت دبیرخانه شورابشماره2678-31/6/87:
«ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛باسلام،باتشكراززحمات فراوان وبي دريغ حضرتعالي ومساعدت شهرداري محترم براي اين مؤسسه قابل ذكراست كه اين مؤسسه عام المنفعه وخيريه بوده وكليه دارايي آن صرف امورخيريه مي شود و پروژه دردست احداث نيزقراراست پس ازاحداث به فروش رسيده وعوايدحاصل ازآن صرف سازماندهي دختران بي سرپرست اسكان وازدواج آنهاشده ومؤسسه شرعاًوقانوناً دراين زمينه آمادگي دادن هرگونه تعهدرادارد.لذابا عنايت به اينكه براساس تعرفه مصوب شوراي اسلامي شهرمجوزهاي مسكوني وتجاري جهت امورعام المنفعه صادرمي گردد از عوارض معاف بوده ولذا با عنايت بمراتب فوق خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح ودر جهت اهداف خيرمندانه مؤسسه مذکور از پرداخت انواع عوارض متعلقه مورد درخواست معاف گردد. بي شك رضایت آن شوراي محترم ومساعدت شهرداري دراحداث پروژه  مذكورمأجوردرگاه حضرت حق خواهدبود.جميله جوكار-مدير عامل»
مراتب درصحن علنی شورامطرح،پس ازبحث وتبادل نظر مقررگرديد شهرداري بارعايت قوانين ومقررات پيشنهادات احتمالي خود را دراين زمينه طي لايحه اي مي تواند به شورا ارسال نمايد .
 
جلسه باذکرصلوات درساعت15/10 خاتمه یافت.