مصوبات یکصد و شصت و يكمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات یکصد و شصت و يكمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
    یکصدوشصت ويكمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت19يكشنبه مورخ14/7/87 با حضور كليه اعضاء تشكیل گردید :
    درابتدا طبق دستور كار جلسه ودرسخنان پيش ازدستورآقاي فقيه خراساني مواردي رابشرح ذيل مطرح نمودند:
1-ساماندهي وضعيت فضاي سبز و آبنماي ميدان شهداء (اميرچقماق)توسط سازمان پاركها. (ارجاع به سازمان پاركها).
2-پيگيري جهت اخذاعتبارات وتسهيلات بانكي توسط شهرداري جهت اجراي پروژه هاي عمراني وغيره. (ارجاع به معاون اداري ومالي شهرداري).
3-بررسي وايجادراهكارهاي مناسب جهت رفاه حال جانبازان براي استفاده ازدستگاههاي خودپردازدرسطح شهر و غيره. (ارجاع به معاون امورعمراني شهرداري).
4- تحت پوشش قراردادن تعدادي ازافراد بي بضاعت ومستمند با همكاري كميته امدادامام توسط اعضاي شورا (برابرهم انديشي هاي قبلي اقدام گردد).
5-طبق سنوات گذشته وباتوجه به شروع سال تحصيلي جديدازطريق اعتبارات شورا مبلغي جهت خريد لوازم التحرير در اختيارافراد بي بضاعت و مستمندقرارگيرد.
   درادامه جلسه آقاي ميروكيلي شهردارمحترم درخصوص مطالعات جامع حمل ونقل ريلي- احداث بلوار تشريفات وهمچنين ساخت كتابخانه درمحله چهارمنارتوسط شركت مجتمع تجاري ستاره توضيحاتي را ارائه نمودند.
     سپس با توجه به هماهنگي بعمل آمده قبلي ودرخواست آقاي مهندس فعالي مديرعامل سازمان آماروفناوري اطلاعات درجلسه حضوريافتندكه ايشان درخصوص عملكردواقدامات انجام شده وهمچنين برنامه هاي آتي آن سازمان وفعاليت هاي صورت گرفته درشهرداري مناطق وسازمانهاي وابسته وپروژه هاي به اتمام رسيده ازجمله سيستم جامع اتوماسيون اداري مالي،سيستم جامع شهرسازي، سامانه نقشه روي موبايل جهت اطلاعات شهري-سامانه اعلام اطلاعات املاك شهرداري منطقه يك- ايجادپورتال- اتوماسيون اداري مالي شهرداريهاي مناطق وسازمانهاي وابسته و بعضي ازادارات استان توضيحات كامل وجامع جهت آگاهي اعضاي شورا ارائه نمود .
     درپايان اعضاي شورا سؤالاتي را پيرامون فعاليت ها واقدامات انجام شده درشهرداريهاي مناطق وسازمانهاي وابسته توسط سازمان را مطرح نمودند كه آقاي فعالي پاسخ هاي لازم را ارائه نمود.
 
*  مصوبات : 
 
* پرداخت كمك رفاهي به افراد شاغل درپست ها
 

1-  پيرو بند6-6صورتجلسه مورخ20/6/87 نامه شماره110/28725-17/6/87 شهرداری يزد :

« ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛باسلام واحترام،باستنادبند8و9ماده71قانون تشكيلات،وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد درنظر دارد نسبت به پرداخت كمك رفاهي به افراد شاغل درپست ها و وظايف محوله ذيل علاوه برحقوق ومزاياي مستمراقدام نمايد.
- پرداخت كمك رفاهي به معاونين ماهيانه از5تا8 ميليون ريال.
-       =          =         = مديران مناطق از3تا5 ميليون ريال.
-       =          =         = مديران ستادي از2تا4 ميليون ريال.
-       =          =         = دبيركميسيون ماده100و77 از5/1تا3ميليون ريال.
-       =          =         = رؤساي واحدها از1تا5/2ميليون ريال.
- پرداخت كمك رفاهي به اعضاي كميسيونهاي توافقات،آزادسازي، قدمت،كارشناس ، ناظرين شورا و كميسيون ماده 5 و ... در صورتيكه جزء رده هاي فوق باشند ماهيانه مبلغ دوميليون ريال ودرصورتيكه درمورد فوق نباشند ماهيانه سه ميليون ريال .
- پرداخت كمك رفاهي به پرسنل شهرداري كه دركميسيونهاي ماده100و77 و ماده 5 مي باشند و خارج از ساعات اداري فعاليت دارند ماهيانه ازپانصدهزارريال تا سه ميليون ريال .
- پرداخت كمك رفاهي به پرسنل املاك كه درجهت شناسايي املاك فعاليت مي نمايند.ماهيانه از يك ميليون ريال تا پنج ميليون ريال.
   موارد فوق باپيشنهادمعاون اداري ومالي وتأييدشهردارخواهدبود.خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح و پس از تصويب مراتب جهت امربه ابلاغ فرمائيد. ضمناً اجازه فرمائيد مبلغ دو ميليارد ريال از محل كد10-205-512 حق الزحمه كسر و به سايرخدمات رفاهي كد 16-205-512 جهت پرداخت مبالغ فوق اضافه و در اصلاحيه بودجه سال87 لحاظ گردد. ضمناً آقاي مجيدي مديرمالي بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروکیلی- شهردار یزد».
مراتب درصحن علنی شورا مطرح، پس ازبررسي هاي بعمل آمده وبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق و مخالف، مقررگرديد مبلغ كف پيشنهادي ازصفرشروع وتا سقف پيشنهادي ارائه شده بر مبناي رضايت شهردار ازنحوه خدمتي آنها بگونه اي صورت گيرد كه كليه دريافتي هاي فرد از جمع حقوق ومزاياي وي تجاوز ننمايد.ضمناً اين مصوبه صرفاًدرسال87 محاسبه و پرداخت گردد و قابل تسرّي به سال بعد نمي باشد.
 
* مساعدت جهت تهيه لوازم التحريربراي دانش آموزان بي بضاعت
2-پيرو بند1-2 صورتجلسه مورخ13/6/87 شورا در رابطه با برگزاري مراسم افطاري درمدارس، پس از بحث وتبادل نظرمقررگرديد ازكل مبلغ تعيين شده (هجده ميليون ريال) مبلغ هشت ميليون ريال آن جهت تهيه لوازم التحرير براي دانش آموزان بي بضاعت و مستمند و همچنين مبلغ ده ميليون ريال آن جهت كمك به بهزيستي ازمحل ماده 17تخصيصي به شورا هزينه گردد.
 
* تحت پوشش قراردادن كودكان بي سرپرست
 
3- مقررگرديد جهت تحت پوشش قراردادن كودكان بي سرپرست و ايتام توسط شورا از محل ماده 17 درطول سال مبلغ ده ميليون ريال با هماهنگي كميته امداد امام خميني(ره) ازسوي شورا هزينه گردد.
  
جلسه باذکرصلوات درساعت22 خاتمه یافت.