مصوبات یکصد و شصت و هفتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات یکصد و شصت و هفتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 یکصدوشصت وهفتمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت7صبح چهارشنبه        مورخ1/8/87 با حضوركليه اعضاء تشكیل وتصميماتي بشرح ذيل اتخاذگردید:
   درابتدا رياست شورادررابطه باساماندهي تابلوهاي تبليغاتي درسطح شهر، بررسي اعضاي شورا ازگزارش ششماهه درآمد- هزينه شهرداري سال87، شركت اعضاي شورا درجلسات فرعي مطالبي را ايرادنمودند.
   سپس طبق دستوركارجلسه ودرسخنان پيش ازدستورآقاي پارسائيان دررابطه باپيشنهاد شهرداري پيرامون عوارض ارزش افزوده تغييركاربري وتراكم وهمچنين ماده30 قانون نظام مهندسي بابت تهيه نقشه توضيحاتي ارائه نمودند.
*  مصوبات :
1- صورتجلسه (102)كميسيون برنامه وبودجه توسط رئیس کمیسیون قرائت و بندهای ذیل مورد تصویب قرار گرفت :
* تملك قسمتي ازپلاك ثبتي شماره7427
 
1-1- لايحه شماره505/30528-27/6/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره 2637-27/6/87 :

«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،شهرداري يزددرنظردارد نسبت به تملك قسمتي ازپلاك ثبتي شماره7427بخش4يزدواقع درخيابان ايثارگران به وكالت آقاي سيدرضا پارسائيان اقدام نمايد كه دراين خصوص توافقنامه اي فيمابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاًمبلغ يك ميلياردودويست وپنج ميليون ويكصدهزارريال بابت كل غرامت ملك درطرح تعيين كه پس از كسر حق تشرف به مبلغ هشتصدوبيست وهفت ميليون وهفتصد هزارريال جمعاًمبلغ سيصدوهفتادوهفت ميليون وچهارصد هزارريال بستانكاري مالكين ازشهرداري مي باشدوباعنايت به اينكه سه دانگ متعلق به وكيل مالكين مي باشد جمع مبلغ بستانكاري نامبرده يكصدوهشتادوهشت ميليون وهفتصدهزارريال مي باشد كه حسب مفاد توافقنامه مقرر گرديدمبلغ فوق بصورت پاياپاي منظورگرددودرازاء آن شهرداري نسبت به صدورمجوزحصاركشي بدون دريافت وجه اقدام نمايدومالك موظف به انتقال رسمي ملك درمسيرنسبت به قدرالسهم خودبنام شهرداري  مي باشد.عليهذا با عنايت به مشروحه فوق وعدم اعتبار،ضمن ارسال يكنسخه ازتصويرتوافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي مربوطه، خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيدازمحل پروژه شهداي محراب كد02-020-531 كسروبه تملك اراضي خيابان ايثارگران كد37-020-531 اضافه ودراصلاحيه بودجه سال87 اعمال گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي آدمي زاده جهت اداي توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهرداريزد.»

مراتب درصحن علني شورامطرح پس ازبررسي هاي بعمل آمده و بحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق و مخالف، پيشنهادفوق مورد تصويب قرارگرفت.
 
* تملك تمامي پلاك ثبتي شماره1401
 
2-1-لايحه شماره505/15688-3/4/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره 1395-4/4/87 :
«ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ باسلام، احتراماًباستنادماده71 قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،شهرداري يزددرنظرداردنسبت به تملك تمامي پلاك ثبتي شماره 1401مشاعي بخش8يزد كه درمسيرخيابان24متري خيام قراردارد متعلق به آقايان عليرضا و غلام عباس سعدانيه اقدام نمايدكه دراين خصوص توافقنامه اي فيمابين تنظيم كه درازاءواگذاري ملك موصوف براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ دويست وشش ميليون وهفتصدوهشتادهزارريال بستانكاري ايشان از شهرداري مي باشد. باعنايت به مفادتوافقنامه مقررگرديدبجاي اين بستانكاري يك قطعه زمين معوض از پلاك باقيمانده1397بخش8يزدبه مساحت10/43مترمربع وطبق نظريه هيأت كارشناس رسمي جمعاً به مبلغ سيصد و ده ميليون وسيصدوبيست هزارريال به نامبردگان واگذار گرددو مابه التفاوت آن مبلغ يكصدوسه ميليون و پانصدو چهل هزارريال بدهكاري مالكين طي10قسط در وجه شهرداري پرداخت نمايند. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يكنسخه ازتصويرتوافقنامه منضم به نمايي ازبرگ ارزيابي، خواهشمنداست موضوع در شوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيد ازمحل پروژه صحرا كد03-020-531 دربودجه87كسر وبه تملك طرح24متري خيام به كد23-020-531 اضافه ودراصلاحيه بودجه سال87 اعمال گردد.میروکیلی- شهرداریزد»
مراتب درصحن علني شورامطرح پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق ومخالف  ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت.
 
* بررسي سوابق پلاك شماره14/8611واقع دربلوارامام جعفرصادق(ص)
 
3-1-لايحه شماره505/30319-26/6/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره2632-26/6/87 :

«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،بدين وسيله باستحضارمي رساند با عنايت به بررسي ازسوابق پلاك شماره14/8611بخش4يزدواقع دربلوارامام جعفرصادق(ع)متراژ 75/38مترمربع عرصه زمين كوچه مازاد برعرض بلوارفوق متعلق به شهرداري جلوپلاك موجود مي باشدومالك درخواست خريد آنرا از شهرداري دارد لذاموضوع جهت ارزيابي به كارشناس رسمي دادگستري ارجاع وباتوجه به نظريه كارشناس از قرار هر مترمربع نه ميليون ريال جمعاً مبلغ سيصدوچهل وهشت ميليون و هفتصدوپنجاه هزارريال بستانكاري شهرداري مي باشد.عليهذاباعنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يكنسخه ازتصويربرگ ارزيابي و كروكي مربوطه خواهشمند است  موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيدازمحل كددرآمدي7201 اقدامات لازم صورت پذيرد.ضمناً درصورت نيازآقاي برزگري جهت اداي توضيحات معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهرداريزد.»

مراتب درصحن علني شورا مطرح پس ازبررسي هاي بعمل آمده و بحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق و مخالف  ، پيشنهاد فوق مورد مخالفت قرارگرفت.
* تعيين اجاره بهاي كيوسك درترمينال
4-1-لايحه شماره240/16632-9/4/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره1493-9/4/87 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،به پيوست يك برگ تصويرنظريه مورخ 21/5/87كارشناس رسمي درخصوص تعيين اجاره بهاي كيوسك درترمينال ارسال، خواهشمنداست موضوع در شوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيدبراساس مفاد نظريه اعلام شده نسبت به تنظيم قرارداد و اخذاجاره بهاء براي مدت يكسال اقدام گردد.ضمناًسوابق مربوط به سال قبل به پيوست ارسال مي گردد ميروكيلي- شهرداريزد.»
مراتب درصحن علني شورامطرح پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق ومخالف  ، بدليل عدم شفاف بودن موضوع پيشنهاد فوق مورد مخالفت قرارگرفت. ضمناً مقررگرديددراين راستاشهرداري نسبت به تنظيم لايحه جديدي با توضيحات واضح تر به شورا اقدامات لازم معمول نمايد.
 
* نحوه پرداخت حق الوكاله
5-1-لايحه شماره505/32830-13/7/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره3021-13/7/87 :

«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،احتراماًبه پيوست قراردادوكالت و نحوه پرداخت حق الوكاله دررابطه باطرح دعواي حقوقي مطالبه وجه چكهاي كسريافقدان موجودي شهرداري ارسال مي گردد،خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح ،اجازه فرمائيدباشرايط قراردادپيوست تاسقف مبلغ دويست ميليون ريال مناقصه محدودبرگزارنمايد.ضمناًكل تأمين اعتباركد10-205-512حق الجلسه،حق الوكاله و...دربودجه87 مي باشد. همچنين آقاي مجيدي مديرمالي بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد. ميروكيلي- شهرداريزد.»

مراتب درصحن علني شورامطرح پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق ومخالف  ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت.
 
* واگذاري 48دستگاه خودروسنگين وسبك
6-1- لايحه شماره240/33722-17/7/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره3115-20/7/87 :

«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،به پيوست يك جلد دفترچه شامل چهل و هشت برگ نظريه كارشناسي رسمي درخصوص واگذاري48دستگاه خودروسنگين وسبك كه درنظراست به رسم اجاره به شركتهاي خدماتي طرف قراردادباشهرداري واگذارگرددارسال،خواهشمنداست موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد بر اساس مفاد كارشناسي اعلام شده نسبت به تنظيم قرارداد براي مدت يكسال اقدام   گردد. ضمناً آقاي مجيدي جهت اداي توضيحات معرفي مي گردد.ميروكيلي- شهرداريزد.»

مراتب درصحن علني شورامطرح پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق ومخالف  ،با رعايت صرفه و صلاح شهرداري، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت.
 
* درخواست محمدتقي بيك خورميزي
 
7-1- درخواست آقاي محمدتقي بيك خورميزي ثبت دبیرخانه شورا بشماره3131-21/7/87 درخصوص بررسي مجدد بند3-4صورتجلسه مورخ27/6/87 شوراموضوع درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات موافق، مخالف مقررگرديدشهرداري براساس مصوبه قبلي (29/11/85)طبق ضوابط ومقررات جاري اقدامات لازم معمول نمايد.
 
2-صورتجلسه (80)كميسيون عمران ، توسعه وترافيك توسط رئیس کمیسیون قرائت و بندهای ذیل مورد تصویب قرار گرفت :
 
* بازديدازپروژه هاي عمراني شهرداري
 
1-2- باعنايت به بازديدهاي بعمل آمده توسط آقاي پارسائيان رئيس كميسيون عمران وآقاي عظيمي زاده سرپرست امورعمراني روزپنجشنبه مورخ25/7/87 ازپروژه هاي عمراني شهرداري درخصوص نقص درشكل اتصال ونحوة دسترسي بلوارخاتم به ميدان نماز وباتوجه به اينكه اتصال بلوارخاتم به بلوارمدرس وميدان نماز از طريق خيابان شهيدبنافتي زاده صورت مي گيرد وقطعاً وضعيت الحاق پيش بيني شده درآينده مشكلات ترافيكي عديده اي را درپي داردشهرداري مكلف مي گردد موضوع را بررسي و با اخذ نظر كارشناسان ذيصلاح نسبت به رفع مشكلات يادشده اقدامات لازم معمول نمايد.
 
* بررسي نحوة هزينه كرداعتبارات پروژه هاي عمراني
2-2- درخصوص بررسي نحوةهزينه كرداعتبارات پروژه هاي عمراني موضوع درصحن علني شورامطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات موافق ومخالف ، مواردبشرح ذيل موردتصويب قرارگرفت:
1-2-2 :شوراتأكيدبراجرا وهزينه كرد اعتبارات پروژه هاي عمراني طبق رديف هاي پيش بيني شده دربودجه مصوبه سال جاري را دارد و در صورت جابجايي اعتبارت، شهرداري بايد علل جابجايي اعتبارات را همراه با طرح توجيهي جابجايي مدنظررا به شورا ارسال نمايد تا ضمن بررسی تصميمات لازم معمول گردد.
2-2-2 :شهرداريهاي مناطق سه گانه و ناحيه تاريخي نسبت به تدوين بودجه پيشنهادي عمراني خود درسال88 با اولويت بندي پروژه هاي عمراني اقدامات لازم را معمول و دفترچه تدوين شده را تا تاريخ30/8/87جهت بررسي به شورا ارسال نمايند.  
 
3- صورتجلسه (71)كميسيون فرهنگي ، اجتماعي وزيست محيطي توسط رئیس کمیسیون قرائت و بند ذیل مورد تصویب قرار گرفت :
 
* ساماندهي تابلوهاي تبليغاتي درسطح شهر
 
1-3- باعنايت به بررسي ها وپيگيريهاي بعمل آمده دررابطه باساماندهي تابلوهاي تبليغاتي درسطح شهر،دستورالعمل اجرايي آئين نامه تبليغات شهري درصحن علني شورامطرح پس از بحث وتبادل نظرآئين نامه فوق در هشت ماده و بدون تبصره الحاقي بشرح ذيل موردتصويب قرارگرفت:
ماده يك: سازمان فرهنگي وتفريحي شهرداري موظف مي باشد واحد يا ستادي تحت عنوان« تبليغات شهري» جهت ساماندهي تابلوهاي تبليغاتي سطح شهر در اين سازمان ايجاد نمايد.
ماده دو:سازمان فرهنگي وتفريحي با جمع آوري  اطلاعات كامل  در خصوص مكان وتعداد تابلوهاي تبليغاتي اعم  از پايه ايستاده، بيلبوردو...درسطح شهروتهيه نرم افزاري(بانك اطلاعاتي)دراين خصوص اقدام ونتيجه را تا تاريخ 1/10/87 به شورا ارسال نمايد.
ماده سه: سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري مشخص نمايددرچه مكانهايي نصب بيلبوردياپايه ايستاده مجازمي باشد، ابعاد استندها يا بيلبوردها به چه اندازه باشد، چه تعداداستند يا بيلبورددرميادين وتقاطع ها نصب شود.
ماده چهار:سازمان فرهنگي وتفريحي استندهايي طراحي نمايدكه هم قابليت نصب بنررا داشته باشدوهم نصب پارچه و با مكانيابي مناسب درسطح شهرنصب نمايد.بديهي است سازمان نظركارشناسان مربوطه راازهرلحاظ دراين زمينه اخذنمايد.
ماده پنج: تمام پايه ايستاده هاي(2×1)سازمان فرهنگي وتفريحي كه براي عابرين خطرسازباشديا داراي برد تبليغاتي مناسب نباشد به تدريج ازسطح شهرجمع آوري و در داخل پاركها نصب گردد.
ماده شش: كليه پارچه نوشته هاوتراكت ها وداربستهاي فلزي كه بعنوان تابلوي ثابت يا غيرثابت استفاده مي شود در سطح شهرجمع آوري شود. 
ماده هفت:كليه ديوارنوشته هاكه به عنوان تابلو يا تبليغ استفاده مي شودپاكسازي گردد.ضمناً هرگونه ديوارنويسي بايد با هماهنگي شهرداري باشد درغيراينصورت طبق ضوابط ومقررات برخوردخواهدشد.
ماده هشت: سازمان فرهنگي وتفريحي نقاط وجايگاهي راجهت نصب پوستردرايستگاههاي اتوبوس وميادين اصلي شهر اختصاص دهد.
 
جلسه باذکرصلوات درساعت10 خاتمه یافت.