مصوبات یکصد و شصت و هشتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات یکصد و شصت و هشتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه­­­­
 یکصدوشصت وهشتمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت19روزيكشنبه      مورخ5/8/87 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گردید :
   درابتدا طبق دستوركارجلسه وباتوجه به هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي با حضورآقاي ميروكيلي شهردارمحترم، آقاي اقبالي(مشاورمالي شورا)،آقاي جوكار(معاونت اداري ومالي)،آقاي مجيدي(مديرمالي)،آقايان پيرنيا و دشتي (اداره درآمدهاي عمومي) بخشهايي ازصورتهاي مالي وگزارش شش ماهه اول سال87شهرداري همراه با نمودارهاي تهيه شده (درآمد-هزينه شهرداري) موردبحث وبررسي وتبادل نظر قرارگرفت ومقررگرديدجلسات بعدي شورا با بررسي هاي بيشتردراين زمينه تصميمات لازم وضروري اتخاذ گردد.
*  مصوبات :
 
* خريد350عددپلاك طلا جهت برگزيدگان مسابقه به افق بهشت
 
1- لايحه شماره220/35640-28/7/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره3288-30/7/87 :

«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن، باعنايت به نظر آن شوراي محترم مربوط به خريد350عددپلاك طلا جهت هديه به برگزيدگان مسابقه برنامه به افق بهشت توليد سيماي مركزيزد، خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح ، اجازه فرمائيد با توجه به عدم پيش بيني اعتبار در بودجه 87مبلغ50.000.000ريال ازمحل كد03-417-512كمك به مستمندان كسروبه كد02-417-512هدايا و پرداختهاي تشويقي اضافه ودراصلاحيه بودجه سال87 اعمال گردد. ضمناً آقاي نيكونژاد بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهرداريزد.»

مراتب درصحن علني شورامطرح پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق و مخالف، پيشنهادفوق مورد تصويب قرارگرفت.
 
* پرداخت مبلغي بصورت ماهيانه به سازمان همياري شهرداريها
 
2- لايحه شماره204/31441-2/7/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره 2946-11/7/87 :
«ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ باسلام، احتراماًباستنادماده71 قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،شهرداري يزددرنظردارد ماهيانه مبلغ بيست ميليون ريال ازمحل رديف51241607(كمك به مؤسسات وابسته)ازتاريخ1/3/86 به بعدبه سازمان همياري شهرداريها 
با توجه به بند3صورتجلسه مورخ4/7/87 هيأت مديره آن سازمان پرداخت تا براساس مصوبه فوق الذكر به شهردارمحترم يزد پرداخت نمايدخواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح وپس ازتصويب امربه ابلاغ فرمايند. ضمناً جهت توضيح بيشترآقاي مجيدي به عنوان نماينده معرفي مي گردد. میروکیلی- شهرداریزد»
مراتب درصحن علني شورامطرح پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق ومخالف  ، پرداخت مبلغ سيزده ميليون ريال براي سال86وهمچنين مبلغ پانزده ميليون ريال جهت سال87 مورد تصويب قرارگرفت.
 
* قراردادبا شركت خدمات مالي شهر
 
3-لايحه شماره220/35258-25/7/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره3227-27/7/87 :

«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،پيروصورتجلسه مورخ21/7/87 كميسيون بودجه آن شوراي محترم ومسئولين مالي شهرداري باشركت خدمات مالي شهروابسته به شهرداري تهران(تصويرپيوست)، شهرداري يزددرنظرداردجهت اصلاح نظام مالي وتغييررويه آن ازنقدي به تعهدي قراردادي را با شركت فوق الذكر بابت انجام مرحله شناخت جهت امرفوق بصورت واگذاري به مبلغ يكصدوپنجاه ميليون ريال منعقد نمايد، لذا خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيدمراتب فوق انجام شود.ضمناًمحل تأمين اعتباردر بودجه87كد08-205-511 هزينه هاي مطالعاتي وتحقيقاتي مي باشد . ضمناً آقاي مجيدي مديرمالي به عنوان نماينده جهت اداي توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهرداريزد.»

مراتب درصحن علني شورا مطرح پس ازبررسي هاي بعمل آمده و بحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق و مخالف  ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت.
 
* بررسي وتعيين نرخ سرويس مدارس
 
4-لايحه شماره110/35995-30/7/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره3283-30/7/87 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن، پيرونامه شماره122/87/2-20/6/87 سازمان اتوبوسراني يزدوحومه وعطف به مصوبه شق10-1ازصورتجلسه مورخ23/7/87 شوراي اسلامي شهر در خصوص بررسي وتعيين نرخ سرويس مدارس به پيوست تصويرگزارش شماره6096-27/6/87 مديرعامل سازمان مذكورجهت استحضارارسال خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح، اجازه فرمائيد نرخ سرويس مدارس درسال جاري علاوه برنرخ مصوب قبلي(15%)حداقل به ميزان 10%ديگرافزايش يابد(جمعاً به ميزان 25% افزايش نسبت به نرخ سال قبل) ضمناً آقاي دشتي به عنوان نماينده جهت اداي توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهرداريزد.» 
مراتب درصحن علني شورامطرح پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق ومخالف ، پيشنهاد فوق مشروط
براينكه سقف دريافتي ازدانش آموزان وسايرافراد درطول سال تحصيلي ازمبلغ هفتصدهزارريال تجاوزننمايد، موردتصويب قرارگرفت. 
 
جلسه باذکرصلوات درساعت15/22 خاتمه یافت.