مصوبات یکصد و شصت و نهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات یکصد و شصت و نهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 یکصدوشصت ونهمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت7 صبح چهارشنبه مورخ 8/8/87 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گردید :
   درابتدا سركارخانم وزيري در رابطه با هماهنگي بعمل آمده و برنامه ريزي انجام شده با رياست محترم شوراي اسلامي شهرشيراز مبني بربازديداعضاي اين شورا ازنحوه عملكرد و فعاليت واستفاده ازتجربيات آن شوراي محترم و همچنين پروژه هاي عمراني شهرداري شيرازتوضيحاتي ارائه نمودند.
    سپس طبق دستوركارجلسه درسخنان پيش ازدستورآقاي كوچك زاده مواردي بشرح ذيل مطرح نمودند:
- باتوجه به اينكه بعضي ازمواقع انتقاداتي دربارة عملكردشهرداري وكاركنان آن واعضاي شوراي شهرمطرح مي گردد پيشنهاد مي شود گروه تحقيق وتفحص درشورا تشكيل تا موضوعات را بررسي نمايند.
- باتوجه به اهميت وضرورت مطالعه حمل ونقل ريلي دريزدشوراهرچه زودترنسبت به بررسي وپيگيري موضوع و همچنين لايحه شهرداري دراين زمينه اقدام نمايدتابتوان اعتبارات و بودجه هاي دولتي دراين راستا از وزارت كشور اخذ نمود.
- لزوم بازنگري قانون نظام مهندسي ساختمان درراستاي كيفيت طراحي واجراء ساختمان و نظارت بيشتردر ساخت وساز توسط مهندسين ناظر.
- پيگيري جدي و پرهيز ازهرگونه صدورمجوز تجاري درحاشيه ميادين و چهارراههاي سطح شهركه مغاير هدف ترافيكي آن منطقه مي باشد.
- موارد مطرح شده درسخنان پيش ازدستورتوسط اعضاي شورا دردستوركارجلسات آينده شورا قرارگيرد.
    درادامه جلسه باتوجه به هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي و با دعوت ازآقاي بهجت مشاورمالي شورا آقاي هادي صادق مديرمؤسسه دانشگرمحاسب، آقاي برائتي نماينده سازمان عمران شهرداري وآقاي زارع حسابرسي شهرداري در رابطه با حسابرسي سال85 سازمان عمران بحث وتبادل نظر بعمل آمد.
 
*  مصوبات :
1- صورتجلسه (16)كميسيون اقتصادي ، حقوقي واداري توسط رئیس کمیسیون قرائت و بند ذیل مورد تصویب قرار گرفت :
 
* مشاركت شهرداري با شركت جهادنصر جهت احداث مجتمع بزرگ اداري تفريحي بلوارطالقاني
 
1-1- لايحه شماره 114/33114-14/7/87 شهرداري يزدثبت دبيرخانه شورا بشماره3108-20/7/87 :
«رياست محترم شوراي اسلامي شهريزد،باسلام؛احتراماً بپيوست قراردادشهرداري يزدباشركت جهادنصريزد
 
درارتباط با مشاركت دراحداث مجتمع بزرگ اداري تفريحي بلوارطالقاني كه پس ازآگهي هاي فراخوان مندرج در روزنامه هاي سراسري ايران ومحلي پيمان ودعوت صورت گرفته ازمتقاضيان واعلام آمادگي              شركت كنندگان مشاركت به موجب صورتجلسه كميسيون عالي مشاركتها ثبت شده به شماره 30185-25/6/87 متضمن نظريه كميته فني كميسيون عالي مشاركتهاتنظيم گرديده جهت استحضاربررسي و تصويب تقديم مي گرددباعنايت به تأكيدات آن شوراي  محترم جهت فعال نمودن مبحث مشاركت ونيزاولين قراردادتنظيمي،تسريع دربررسي و اعلام نظرمزيدامتنان خواهدبود و همچنين باتوجه به ضرورت تسريع در چنين مواردي تشكيل شوراوياهيأت عالي سرمايه گذاري راهگشامي باشد . ضمناً به پيوست تصويرشيوه نامه امورسرمايه گذاري و مشاركتهاي مردمي شهرداريهاي كلانشهرهامصوب سالجاري جهت مزيد استحضار و تصويب ايفادمي گردد. ميروكيلي-شهردار يزد.»
مراتب درصحن علني شورامطرح پس ازبررسيهاي بعمل آمده ، بحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق و مخالف، موارد بشرح ذيل مورد تصويب قرارگرفت :
1- باعنايت به اينكه براساس قسمتي ازبند4 فرم شرايط شركت درسرمايه گذاري ومشاركت براي احداث هر مترمربع ساختمان ومستحدثات مبلغ4.500.000ريال توسط هيأت ارزياب شهرداري تعيين گرديده و درصد سهام مشخص شده براي شهرداري و شريك با توجه به قيمت مذكورنامتناسب مي باشدمقرر گرديد كه شهرداري در اين زمينه بررسي و قيمت ساخت هرمترمربع ساختمان و مستحدثات منظور شده درمحاسبات تعيين سهم بين شريك و شهرداري را به شورا اعلام نموده وابهامات اعضاء را مرتفع نمايد.
2-مقررگرديدشهرداري چگونگي رسيدن تعيين سهام شهرداري وشريك رابه نسبت52%و48%را با نحوه محاسبات مربوطه به شورا اعلام نمايد .
3- باتوجه به اينكه مبلغ كل آورده شريك درماده 7قرارداد مرقوم نگرديده لذا مقررگرديد كه مبلغ هزينه هاي تقبل شده طي بندهاي الف تا د ماده مذكور مشخص وسپس مبلغ كل آورده شريك تعيين و اعلام گردد.
4- شهرداري چگونگي تقسيم واحدهاي سهم شهرداري وشريك روي نقشه و تنظيم صورتجلسه منظور شده در ماده 9 قرارداد را به شورا اعلام نمايند.
5- با توجه باينكه درمواقع اختلاف داوري برمبناي تعاريف و معاني واژه هاي بكاررفته صورت مي گيرد پيشنهاد مي گردد كليه مسائل حقوقي و تفاسير واژه ها براساس قانون نظام مهندسي وهمچنين قوانين وآئين نامه هاي مربوط به سازمان مديريت و برنامه ريزي صورت گيرد.
6- مقررگرديد شهرداري با رعايت بندي هاي پنجگانه فوق ، پيش نويس قرارداد تنظيمي را جهت بررسي و تصميم نهايي به شورا ارسال نمايد.  
 
جلسه باذکرصلوات درساعت10 خاتمه یافت.