مصوبات یکصد و شصت و ششمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات یکصد و شصت و ششمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
     یکصدوشصت وششمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید در ساعت19روز يكشنبه       مورخ28/7/87 با حضوركليه اعضاء تشكیل وتصميماتي بشرح ذيل اتخاذگردید :
    درابتدارياست شورا در رابطه با برگزاري سومين جلسه مجمع مشورتي شوراهاي اسلامي كلان شهرها و مراكز استانهاي كشوركه درروزپنجشنبه مورخ بيست وپنجم مهرماه سال87 به ميزباني شوراي اسلامي شهرتبريز تشكيل گرديده بود توضيحات كامل ومبسوطي ازآن جلسه جهت اطلاع واستحضاراعضاي شورا ارائه نمودند.
   سپس طبق دستوركارجلسه شهردارمحترم آقاي مهندس ميروكيلي گزارشي ازاقدامات وفعاليت انجام شده توسط شهرداري درخصوص پروژه هاي مطالعاتي ازجمله ظرفيتهاي اجرايي وطرحهاي آماده جهت استفاده ازاعتبارات صندوق ذخيره ارزي،مطالعات هوشمندITC، طرح پژوهشي توسعه خدمات شهري، مطالعه و طراحي بافت قديم، طرح جامع حمل ونقل يزد، طرح تدوين برنامه پنجساله وچشم انداز20ساله و پروژه هاي مشاركتي شهرداري ازجمله تقاطع غيرهمسطح چهارراه معلم وتكميل پل ميدان همافر،پرفسور حسابي،خيابان آيت ا...كاشاني وخواستارحمايت مسئولين و تعامل همكاري بيشترمديركل راه آهن جهت انجام وتسريع طرح واحداث ساخت ميدان تره بارمركزي يزد وهمچنين پروژه هاي دردست اقدام وفعال شهرداري ازجمله تكميل پاركينگ طبقاتي باغ ملي،حصاركشي زمين نيروي انتظامي خيابان كاشاني،احداث ايستگاه آتش نشاني خيابان شيخ كليني،احداث مسيركارخانه كمپوست، پياده روسازي بلواركوثر، كف سازي خيابان ايرانشهروبلوارامامزاده جعفر(ع)،پروژه خيابان30متري خاتم،تكميل ساختمان اداري شهرداري منطقه3وبرآورد اوليه پاركينگ مجيبيان اصلاح هندسي بعضي ازتقاطعات منطقه امام شهرتوضيحات لازم را ارائه نمودند و در ادامه اعضاي شورا مواردي را بشرح ذيل مطرح نمودند كه شهردارمحترم آقاي مهندس ميروكيلي پاسخ هاي لازم را ارائه نمودند :
- جلوگيري ازدوباره كاري دربعضي ازمسائل شهرداري توسط پيمانكاران .
- تسريع درمكانيزه نمودن صدورپروانه ساختمان.
- فعال نمودن واحداطلاعات ارباب رجوع درمناطق شهرداري.
- بررسي طرح مطالعات مسجد جامع.
- پيگيري شهرداري جهت اخذ تسهيلات واعتبارات بانكي جهت پروژه ها.
- برنامه ريزي جهت آماده نمودن طرحهاي سال آينده شهرداري.
- احداث تالارشهر.
   درپايان لايحه شماره230/13245-22/3/87شهرداري درخصوص عوارض ارزش افزوده ناشي ازتغييركاربري و تراكم مطرح ومقررگرديدشهرداري نظريه نهايي خودراظرف مدت15روزآينده جهت تصميم گيري به شورا اعلام نمايد.
 
جلسه باذکرصلوات درساعت22 خاتمه یافت.