مصوبات یکصد و شصت و دومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات یکصد و شصت و دومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
    یکصدوشصت ودومين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت7 صبح چهارشنبه      مورخ 17/7/87 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گردید :
    درابتدا طبق دستوركارجلسه ودرسخنان پيش ازدستورآقاي خباززاده مواردي را بشرح ذيل مطرح نمودند:
-ارائه راهكارهاي مناسب جهت جلوگيري از افزايش آمار طلاق واعتياد توسط كميسيون فرهنگي واجتماعي شورا.
-سرعت بخشيدن پروژه هاي عمراني و همچنين نصب روزشمار در پروژه هاي عمراني .
- پيگيري درجهت اجراي هرچه سريعتر تقاطع غيرهمسطح چهارراه معلم.
- بازديد اعضاي شورا ازپروژه هاي عمراني در سطح شهر.
- شناسنامه داركردن درختان جهت حفظ فضاي سبزكه مقررگرديدموضوع ازطريق كميسيون خدمات شهري پيگيري شود.
- حفرچاههاي جذبي درمحلات قديمي وبعضي ازنقاط شهر با توجه به نزديكي فصل زمستان وهمچنين دفع آبهاي سطحي درمعابروميادين شهر.
- بازديد اعضاي شورا از بيمارستانها و ساير مراكز درماني دريزد جهت ارائه خدمات بيشتر به شهروندان .
- دعوت ازمديركل صداوسيما جهت انعكاس واطلاع رساني جلسات شورا كه مقررگرديد آقاي خباززاده با هماهنگي روابط عمومي شورا اقدامات لازم را معمول نمايند.
*  مصوبات :
 
* راه اندازي مجددنشريه يزدآواتوسط شهرداري
 
1- باتوجه به راه اندازي مجدد نشريه يزدآوا توسط شهرداري به ترتيب آقايان حرزاده،مطهريان وخباززاده بعنوان نمايندگان اين شورا جهت نظارت معرفي و انتخاب شدند.
 
2- صورتجلسه(94)كميسيون برنامه وبودجه توسط رئیس کمیسیون قرائت و بندهای ذیل مورد تصویب قرار گرفت :
 
* تملك پلاك ثبتي شماره4فرعي4625الي4627
1-2- لايحه شماره 505/15412-2/4/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 1364-2/4/87 كه در23/4/87 مطرح و جهت ارزيابي مجدد به شهرداري ارسال شده بود:

« رياست محترم شورای اسلامی شهر؛ سلام عليكم؛ احتراماً باستنادماده71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن، بدينوسيله به استحضار مي رساند شهرداري يزد نسبت به تملك قسمتي ازپلاك ثبتي شماره4فرعي4625 الي4627بخش4 يزد واقع در

بلواركوثرمتعلق به آقاي اميري اقدام نموده است و قسمت درمسيرپلاك به شهرداري منتقل گرديده است . مالك به منظورصدور سند اصلاحي باقيمانده ملك ازطريق اجراي ماده 45 قانون ثبت به شهرداري مراجعه و طبق كروكي ارائه شده توسط اداره ثبت اسناد واملاك مساحت باقيمانده از25/134متر مربع بر خيابان به مساحت 50/143متر مربع افزايش يافته است كه متعاقب آن شهرداري جهت ارزيابي مساحت25/9متر مربع مازاد پلاك فوق موضوع را به هيأت كارشناسان رسمي ارجاع و طبق نظريه هيأت مذكورمبلغ سيزده ميليون و هشتصدو هفتادوپنج هزارريال بابت غرامت ملك ومبلغ نه ميليون و دويست وپنجاه هزارريال بابت حق تشرف ملك جمعاً به مبلغ بيست وسه ميليون ويكصدوبيست وپنج هزارريال(بدهي مالك) برآوردواعلام نظرگرديده است. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يكنسخه ازتصويربرگ ارزيابي،خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيدازرديف كددرآمدي حق تشرف دريافت گردد. میروکیلی- شهرداریزد.»
مراتب درصحن علنی شورامطرح،پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق ومخالف،با توجه به بازديد بعمل آمده وارزيابي مجددمورخ8/5/87 ،نرخ جديدجمعاً به مبلغ سي وسه ميليون وسيصدهزارريال ، مورد تصويب قرارگرفت.
 
* تملك قسمتي ازپلاك ثبتي شماره10/4625الي4627
 
2-2- لايحه شماره 505/15419-2/4/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 1365-2/4/87 كه در 23/4/87 مطرح وجهت ارزيابي مجددبه شهرداري ارسال شده بود:
«ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ باسلام،احتراماً باستناد ماده71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،بدينوسيله باستحضارمي رساندشهرداري يزد نسبت به تملك قسمتي ازپلاك ثبتي شماره10/4625 الي4627 بخش4يزدواقع در بلواركوثرمتعلق به آقاي اميري اقدام نموده است وقسمت  درمسير پلاك به شهرداري منتقل گرديده است مالك بمنظورصدور سنداصلاحي باقيمانده ملك ازطريق اجراي ماده45قانون ثبت به شهرداري مراجعه و طبق كروكي ارائه شده توسط اداره ثبت اسنادو املاك مساحت باقيمانده از97/11مترمربع برخيابان به مساحت18مترمربع افزايش يافته است كه متعاقب آن شهرداري جهت ارزيابي مساحت03/6مترمربع مازادپلاك فوق موضوع رابه هيأت كارشناسان رسمي ارجاع و طبق نظريه هيأت مذكورمبلغ هفت ميليون ودويست وسي وشش هزارريال بابت حق تشرف و مبلغ دوازده ميليون وشصت هزارريال بابت غرامت ملك جمعاً به مبلغ نوزده ميليون ودويست ونودوشش هزارريال(بدهي مالك) برآورد واعلام نظر گرديده است. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يكنسخه ازتصويربرگ ارزيابي، خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيد از رديف كددرآمدي حق تشرف دريافت گردد. میروکیلی- شهردار یزد.»
مراتب درصحن علنی شورامطرح،پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق ومخالف،با توجه به بازديد بعمل آمده وارزيابي مجددمورخ8/5/87،نرخ جديدجمعاًبه مبلغ بيست وهشت ميليون و نهصدوچهل وچهارهزارريال، موردتصويب قرارگرفت.
 
* انجام كليه پروژه هاي حريم استحفاظي شهرداري درسال87
 
3-2- لايحه شماره110/22794- 13/5/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 2111-14/5/87 :

« ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ با سلام، احتراماً باستناد تبصره سه قانون يك بند وسه تبصره به ماده 99 قانون شهرداريها،شهرداري يزددرنظرداردجهت انجام كليه پروژه هاي حريم استحفاظي شهرداري درسال 87 براساس نامه ارسالي فرمانداري به شماره 1/2688-25/4/87 تصويرپيوست اقدام به برگزاري مناقصه محدود در حدمبلغ سه ميلياردريال نمايد. لذاخواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيد اقدام لازم معمول گردد. ضمناً اعتبار مربوطه ازمحل كد01-020-542 پروژه هاي حريم استحفاظي در بودجه87 تأمين مي گردد. ضمناًآقاي سيدعليرضا هوشمندبعنوان نماينده مالي جهت توضيحات معرفي مي گردد.میروکیلی - شهردار یزد.»

مراتب درصحن علنی شورامطرح،پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف،پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت.
 
* تملك قسمتي ازپلاك ثبتي شماره4551
 
4-2- لايحه شماره 505/20385-29/4/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 1813-29/4/87 :

« ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛باسلام، بااحترام؛ باستنادماده71 قانون تشكيلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي ازپلاك ثبتي شماره4551بخش4يزدبوكالت آقايان كلانتري وپوريزدگري واقعدرطرح گذر12متري منشعب ازكوچه داروپخش اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي فيمابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف براساس ارزيابي انجام گرفته پس ازكسرحق تشرف ازغرامت ملك درمسيرجمعاًمبلغ بيست ويك ميليون و سيصد و پنجاه هزارريال بدهكاري نامبردگان به شهرداري تعيين كه مي بايست نقداً به شهرداري پرداخت نمايند. طبق مفاد توافقنامه مقررشدباعنايت به اينكه پلاك دردو قسمت برگذر12متري باقي مي ماند پس ازطرح درجلسه توافقات وكميسيون ماده پنج درصورت موافقت باتفكيك پلاك به پنج قطعه مساحت80/102مترمربع ازپلاك كه در سمت غرب برگذر احداثي باقي مي ماند بابت هزينه تفكيك وسطوح خدمات به منظور تفكيك باقيمانده سمت شرق پلاك به مساحت70/1053مترمربع بدون اخذ وجه منظورومالك موظف به انتقال رسمي ملك درمسير بنام شهرداري و اخذ سند مجزا باقيمانده متراژ80/102مترمربع وانتقال آن به شهرداري مي باشد. عليهذا باعنايت به مشروحه فوق وعدم اعتبارضمن ارسال يك نسخه از تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهرمطرح، اجازه فرمائيدازمحل پروژه30متري حدفاصل معراج به بلوار جانباز كد12-20-531 كسر و به تملك گذر12متري منشعب ازكوچه داروپخش كد14-20-531 اضافه ودراصلاحيه بودجه سال 87 اعمال گردد.میروکیلی- شهرداریزد»

مراتب درصحن علنی شورا مطرح،پس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق و مخالف،پيشنهادفوق مبني بر تملك پلاك صدرالاشاره مورد تصويب قرارگرفت ولي اعتبارخريد پلاك فوق ازمحل پروژه 30متري حدفاصل معراج به بلوارجانبازمورد مخالفت قرارگرفت ومقررگرديد شهرداري دراين خصوص محل اعتباري جديدي را به شورا پيشنهاد نمايد.
 
* پرداخت مبلغي به آقاي محمدمهدي تاج بخش بابت خسارت وارده به ايشان
 
5-2-لايحه شماره204/25198-24/5/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 2278-26/5/87 :

« ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛باسلام، بااحترام؛ باستنادماده71 قانون تشكيلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375 واصلاحیه بعدی آن، احتراماً به پيوست نامه شماره17730 - 15/4/87 اداره حقوقي واملاك دررابطه باپرداخت مبلغ هشت ميليون وپانصدهزارريال به آقاي محمدمهدي تاج بخش موضوع خسارت وارده به ايشان براساس دادنامه شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان يزدبه پيوست با توجه به اينكه رديفي دربودجه87بابت جبران خسارت پيش بيني نگرديده است،ضمناًبه علت تأخيردرارسال مدارك در مدت قانوني ازطرف شهرداري به بيمه دانا طبق اعلام شركت بيمه دانا ازمحل بيمه مسئوليت مدني قابل پرداخت نمي باشد،خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح، اجازه فرمائيد از محل ديون كد01-420-512 مبلغ هشت ميليون وپانصدهزارريال كسر و به كد 3-420-512 ديون بلامحل اضافه و در اصلاحيه بودجه87 منظور گردد. ضمناً آقاي برزگري رئيس اداره حقوقي واملاك بعنوان نماينده شهرداري جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. میروکیلی- شهردار یزد.»

مراتب درصحن علنی شورا مطرح،پس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق و مخالف،پيشنهادفوق مورد تصويب قرارگرفت ومقررگرديد شهرداري درهنگام تنظيم قرارداد با شركتهاي بيمه، زمان مورد نياز بيشتري را جهت تهيه گزارش منظور نمايد و همچنين شهرداري نسبت به معرفي فرد يا افرادخاطي دراين زمينه ظرف مدت 10روز به شورا معرفي نمايد .
 
* صدمه بدني غيرعمدي دراثرتصادف ناشي ازبي احتياطي دررانندگي  
 
6-2-لايحه شماره204/25536-28/5/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 2297-28/5/87 :

« ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ با سلام، با احترام؛ باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375 واصلاحیه بعدی آن ، با عنايت به دادنامه شماره 645-86(تصويرپيوست)موضوع صدمه بدني غيرعمدي دراثرتصادف ناشي ازبي احتياطي درامر رانندگي توسط آقاي رضازارع سخويدي به مهدي زاده علي باتوجه باينكه نامبرده داراي گواهينامه لدرمي باشد و توسط مسئول خدمات شهري برروي تراكتور مشغول به انجام كاردرامرجمع آوري نخاله بوده و عدم پرداخت توسط بيمه به علت ذكر شده مي باشد.خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح، اجازه فرمائيدتاشهرداري مبلغ شصت وچهار ميليون ريال ازمحل كد99-205-512 سايرهزينه ها دربودجه87 به آقاي رضازارع سخويدي بابت ديه پرداخت نمايد. ضمناً آقاي رحيمي نژاد رئيس اداره ارزشيابي جهت اداي توضيحات معرفي مي گردد. میروکیلی- شهرداریزد»

مراتب درصحن علنی شورامطرح،پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف،پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت.ضمناً مقررگرديدشهرداري نسبت به معرفي فرديا افرادخاطي دراين زمينه ظرف مدت10 روز به شورامعرفي نمايد.
 
 
3- صورتجلسات(78،77،76)كميسيون عمران،توسعه وترافيك توسط رئیس کمیسیون قرائت وبندهای ذیل موردتصویب قرار گرفت :
 
* محاسبه وپرداخت حمل وپخش آسفالت توسط سازمان عمران
 
1-3-لايحه شماره 110/28503-16/4/87 شهرداري يزدثبت دبيرخانه شورا به شماره2478-17/6/87 :
    «رياست محترم شوراي اسلامي شهريزد،سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375و اصلاحيه بعدي آن، باتوجه به نامه340/3499-31/4/87سازمان عمران(تصويرپيوست)شهرداري يزددرنظرداردمبناي محاسبه هرتن آسفالت بيندروتوپكاوهمچنين هر متر مربع برسانتي متر حمل وپخش آسفالت توسط سازمان عمران بشرح ذيل محاسبه وپرداخت گردد، لذا خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح،موافقت فرمائيدبرابرپيشنهادذيل اقدامات لازم معمول گردد:
1- هرسانتيمترمربع تهيه و پخش آسفالت واندودMC بيندر13700ريال و توپكا15600ريال.
2-فروش آسفالت بيندربه ازاي هرتن350000ريال وتوپكا390000ريال ضمناًتفاوت قيمت قيربراساس بخشنامه21861/100
-8/3/87معاونت رئيس جمهوري برمبناي هرتن سه ميليون ريال و فرمول14/1×v×(A-B)=F محاسبه مي گردد.ضمناً آقاي عظيمي زاده سرپرست حوزه معاونت عمراني بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهرداريزد».
مراتب درصحن علنی شورامطرح،پس ازبررسيهاي بعمل آمده وبحث وتبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف، پيشنهادفوق موردتصويب قرار گرفت.
 
* جلوگيري ازتخلفات ساختماني وصدوپروانه برروي اراضي قولنامه اي
 
2-3- باعنايت به بررسي هاي بعمل آمده ازسوي كارگروتخلفات ساختماني در راستاي ارائه راهكارهاي مناسب جهت جلوگيري ازتخلفات ساختماني وصدورپروانه برروي اراضي قولنامه اي و همچنين تسريع و روان سازي مراحل صدورپروانه ، مراتب درصحن علنی شورا مطرح وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق ومخالف، موارد بشرح ذيل مورد تصويب قرارگرفت:
1- مقررگرديدشهرداري نسبت به تهيه وتنظيم لايحه اي درخصوص نحوه صدورپروانه ساختماني بر روي اراضي قولنامه اي ظرف مدت هفت روزپس ازابلاغ اين مصوبه به شوراي اسلامي شهراقدامات لازم معمول نمايد.
2- باعنايت به اينكه براساس مصوبه شماره1655/دش-19/8/137شورايعالي اداري كشور، شهرداريها مكلفند حداكثر ظرف مدت14روز نسبت به صدورپروانه ساختماني براي متقاضيان اقدام  و آن زمان  را از14روز به حداكثر7روز تقليل نمايند و اجراي اين مصوبه همكاري ومساعدت سازمان مسكن وشهرسازي، سازمان نظام مهندسي ساختمان را به استناد قوانين مي طلبد لذا مقررگرديد:
1-2) سازمان مسكن وشهرسازي استان يزددرخصوص پاسخ به استعلامات شهرداري ودراجراي بند8وتبصره ذيل مصوبه مذكوراقدامات لازم را درمهلت تعيين شده معمول نمايند.
2-2) سازمان نظام مهندسي استان يزدحداكثرظرف مدت 15روزنسبت به ارائه راهكارو برنامه زمانبندي در جهت اجراي انجام  وظايف  محوله  قانوني به آن سازمان و دفاتر فني ايجاد شده از زمان دريافت دستور تهيه نقشه هاي ساختماني ازطرف مالك و بررسي وتأييدآن و نهايتاً معرفي ناظر به مالك و شهرداري (ماده24 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان مصوب1/4/1383) به شوراي اسلامي شهر اقدام نمايد.
3-2) شهرداري يزد با توجه به مصوبه مذكورولحاظ نمودن زمان مناسب جهت اجراي بندهاي2-1و2-2نسبت به تهيه روندگردش كار و برنامه زمانبندي مراحل صدورپروانه ساختماني،گواهي عدم خلاف وگواهي پايان كار ساختمان اقدام  و حداكثرظرف مدت20روز پس ازابلاغ اين مصوبه به شوراي اسلامي شهر ارسال نمايد.
3- بمنظورسهولت درامرمراحل صدورپروانه ساختمان،گواهي عدم خلاف وگواهي پايان ساختمان و دايرنمودن دفاتركارگذاري شهرداري جهت انجام امورمحوله، كليات آن موردموافقت قرارگرفت ومقررگرديدشهرداري يزد حداكثر تا تاريخ30/8/87 نسبت به تهيه وتنظيم شرح خدمات و نحوه فعاليت هاي اجرايي و فني اين دفاتر اقدام و بصورت لايحه جهت بررسي وتصويب به شوراي اسلامي شهر ارسال نمايد.
4- رياست محترم اداره ثبت اسنادواملاك استان يزدقول مساعددادنددرخصوص همكاري دفاتراسنادرسمي شهريزد درزمينه استعلام وپرسش ثبتي مورددرخواست مراجعين به آن دفاترتوصيه هاوراهنمايي هاي لازم را معمول نمايند.
5-نظرباينكه لايحه قانوني نحوه خريدوتملك اراضي واملاك براي اجراي برنامه هاي عمومي،عمراني و نظام دولت      مصوب 17/11/58 وقانون تعيين وضعيت املاك واقع درطرحهاي دولتي وشهرداريها مصوب29/8/67 تكليف ونحوه اجراي طرحهاي عمومي ياعمراني دولت وشهرداريهارادراراضي واملاك شرعي وقانوني اشخاص اعم از حقيقي وحقوقي واقع درمحدوده شهرهاوشهركهاوحريم استحفاظي رامشخص نموده و مهلت اجراي كاربريهاي تعيين شده درطرح تفصيلي شهريزدنيزبه پايان رسيده  و مالكين آن اراضي درخواست روشن شدن وضعيت كاربري ملك خود را دارند لذا مقررگرديدازطريق شهرداري يزدوشهرداريهاي مناطق نسبت به شناسايي وانعكاس موقعيت ووضعيت فعلي اينگونه اراضي روي نقشه هوايي اقدام وحداكثر ظرف مدت يكماه آينده به همراه گزارش كاملي درزمينه اقدامات انجام گرفته قبلي در خصوص تغييركاربريهاي انجام گرفته قانوني وغيرقانوني توسط مالكين اقدام وبه شوراي اسلامي شهرارسال تاباهماهنگي مشاورتهيه كننده طرح تفصيلي شهريزدوضعيت كاربريهاي لحاظ شده در اراضي و املاك واقع در طرح تفصيلي موجودودردست تهيه مشخص تاپاسخ روشن ومناسبي به مالكين اينگونه اراضي به استناد قوانين مربوطه داده شود.   
 
* تملك قسمتي ازپلاك متصرفي نيروي انتظامي
 
3-3- لايحه شماره505/30516-27/6/87 شهرداري يزدثبت دبيرخانه شورا به شماره2658-28/6/87 :
«رياست محترم شوراي اسلامي شهريزد،سلام عليكم؛ احتراماً باستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375و اصلاحيه بعدي آن، پيرو پيشنهادهاي  شماره 505/47180-19/12/86 و 505/17741-15/4/87 و بازگشت به مصوبه بند8صورتجلسه مورخ26/12/86 در خصوص تملك قسمتي ازپلاك متصرفي نيروي انتظامي مجاورساختمان آماده وپشتيباني واقعدر مسيرطرح تعريض خيابان آيت ا...كاشاني، به پيوست تصويرصورتجلسه مورخ17/6/87كه مجدداًتنظيم گرديده است ارسال مي گردد. باعنايت به  پيشنهادهاي قبلي فوق الذكر،خواهشمند است    موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيداقدامات لازم معمول گردد. ضمناً درصورت  نيازآقاي برزگري جهت اداي توضيحات بيشترمعرفي مي گردد. ميروكيلي- شهرداريزد»  
« مفادصورتجلسه تنظيمي مورخ17/6/87»
1) ادامه ديواركشي توسط شهرداري درملك نيروي انتظامي ازتاريخ18/6/87 آغاز و تا اتمام كار تعطيل نگردد.
2) هزينه پروانه ملك پلاك ثبتي واقع در بلوار 17شهريور به مساحت 745 مترمربع بالغ بر17ميليون تومان در توافق تهاتر شود.
3) اسناد مالكيت اراضي معوض تخصيصي شهرداري بنام نيروي انتظامي بطور همزمان با آزادسازي مسير رسماً انتقال يابد. ضمناً هزينه نقل و انتقال بعهده شهرداري خواهد بود. (مابقي صورتجلسه قبلي پس ازمحاسبه تغييرات به قوت خودباقيست)توضيح اينكه كاربري ملك كلانتري12 كه درحال حاضركاربري آن انتظامي است بجاي تغييركاربري معوض مهرآوران پس ازبررسي همه جانبه بر روي پيشنهاد ارائه شده نيروي انتظامي موضوع از طريق شهرداري با نظرمساعد به كميسيون ماده5 منعكس گردد ونظريه كميسيون ملاك عمل خواهد بود.
4) مقررگرديدشهرداري لايحه خود را با توجه به موارد فوق در اسرع وقت به شورا ارسال تا اتخاذ تصميم گردد.
مراتب درصحن علنی شورا مطرح،پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات موافق ومخالف،به غير ازعبارت ذيل بند سه « مابقي صورتجلسه قبلي پس ازمحاسبه تغييرات به قوت خودباقيست» كه بعد از تنظيم صورتجلسه فوق اضافه گرديده فاقد اعتبار و حذف مي گردد ، بقيه مواردفوق موردتصويب قرارگرفت.
4-صورتجلسات(69و68)كميسيون فرهنگي،اجتماعي وزيست محيطي توسط رئيس كميسيون قرائت وبندهای ذيل موردتصويب قرار گرفت : 
 
* پارك قرآني
 
1-4- پيرو گزارش آقاي مطهريان درخصوص پارك قرآني وارائه مطالب رسيده ازشوراهاي اسلامي شهرهاي مختلف وكارشناسان مربوطه پس ازبحث وتبادل نظر، به شهرداري اجازه داده مي شودتا لايحه برگزاري مناقصه محدود طرح مطالعاتي بوستان مذكوررا حداكثر تا تاريخ10/8/87 به شورا ارسال نمايد.
 
* تقديروتشكرازدوتن ازموتورسيكلت ران يزدي
 
2-4- درخواست شماره115ف87-23/6/87 جمعيت فانوس كوير ثبت دبيرخانه شورا به شماره2737-4/7/87 در خصوص تقديروتشكر ازدوتن ازعزيزان موتورسيكلت ران يزدي كه تحت عنوان پيك صلح المپيك به مسابقات المپيك2008پكن عزيمت كرده بودندمطرح پس ازبحث وتبادل نظرمقررگرديدشورابادعوت ازآنها درصحن علني، به هرنفر يك عدد ربع سكه بهارآزادي به همراه لوح تقديراهداءنمايد .  
* محاسبه عوارض تابلوهاي ساخته شده
3-4- پيروبند1-2شق(ب)صورتجلسه مورخ19/4/87 وطرح پيشنهادي تني چنداز اعضاي شورا بشماره ثبتي2081-13/5/87دبيرخانه شورادررابطه بامحاسبه عوارض تابلوهاي ساخته شده قبل ازتاريخ11/6/87 بر مبناي150سانتيمتر ومحاسبه عوارض تابلوهاي ساخته شده بعد ازتاريخ مذكور برمبناي130 سانتيمترمراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظرو استماع نظرات موافق ومخالف، طرح پيشنهادي فوق مورد تصويب قرارگرفت.
 
* بررسي معضلات ومشكلات دكه هاوكيوسكهاي مطبوعاتي
 
4-4-پيروبند2شق الف صورتجلسه مورخ29/7/86درخصوص بررسي معضلات ومشكلات دكه هاوكيوسكهاي مطبوعاتي و غيره درسطح شهروباعنايت به بررسيهاي بعمل آمده وگزارش شماره 319-1/2/87 كارگروه تعيين شده مبني بر نازيبا بودن دكه هاي موجود، پايان يافتن قرارداد، عدم پرداخت اجاره بهاء سالانه براي چندنوبت و همچنين نامه شماره505/30762-28/6/87 اداره حقوقي شهرداري مبني بر موجود بودن شرايط خلع يدهركدام ازدكه هاي سطح شهرمراتب فوق درصحن علني شورامطرح پس از بحث وتبادل نظر موارد بشرح ذيل موردتصويب قرار گرفت:
الف: شهرداري(سازمان فرهنگي،تفريحي)موظف گرديدطرح دكه هايي با شكلهاي مناسب وزيباوجنس ورنگ متناسب با اقليم شهريزد را تهيه و تا تاريخ30/7/87 به شورا ارائه نمايد.
ب: شهرداري(سازمان فرهنگي،تفريحي) موظف گرديد پس ازتهيه طرح دكه هاي جديد(ازلحاظ شكل،جنس و رنگ) جانمايي دكه ها را انجام و گزارش آن را تا تاريخ 30/8/87 به اين شورا ارائه نمايد.
ج: مقررگرديد شهرداري پس ازتهيه طرح وجانمايي دكه هاي جديدآنها راساخته و در مكانهاي مورد نظر نصب نمايد سپس با متصرفين فعلي دكه هاي موجود، درخصوص واگذاري دكه ها به شرايط پرداخت اجاره هاي معوقه و خريد دكه هاي جديد (بصورت نقد يا اقساط) مذاكره نمايد . لازم به ذكراست مستأجريني كه با شرايط جديدحاضر به كار باشند در دكه هاي جديد شروع به كار كرده و مستأجريني كه تمكين ننمايند طبق ضوابط با آنها رفتار مي شود.
د: مقررگرديدپس ازنصب دكه هاي جديدتمامي دكه هاي فاقد مجوزتوسط شهرداري(اجرائيات)جمع آوري گردد و دكه هايي كه درحال حاضرتعطيل يا صاحبان آنها فوت نموده اندجمع آوري و به مالك آن تحويل شود.
هـ: دراين دكه ها صرفاً مطبوعات وكالاي فرهنگي عرضه گردد
تبصره1: فروش نوشيدني ،تنقلات ،گل بصورت محدودمجازمي باشد
تبصره2: بديهي است عرضه سيگاردراين دكه ها ممنوع است.
 
جلسه باذکرصلوات درساعت15/10 خاتمه یافت.