مصوبات یکصد و شصتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات یکصد و شصتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
     یکصدوشصتمين جلسه شوراي اسلامي شهريزدباتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت19يكشنبه مورخ 7/7/87 با حضور كليه اعضاء تشكیل گردید :
     درابتدا رياست شورا ازمردم شريف ومتدين دارالعباده واعضاي شورا بخاطرشركت درمراسم راهپيمايي روز قدس و همچنين شركت درمراسم جشن گلريزان تقديروتشكرنمود. سپس تأكيد نمودشهرداري رئوس برنامه هاي خود در رابطه با بودجه و همچنين عوارض سال88جهت بررسي به شورا ارسال نمايند.
    درادامه طبق دستوركارجلسه درسخنان پيش ازدستورسركارخانم وزيري مواردي بشرح ذيل مطرح نمودند:
- زيباسازي شهر، ميادين وهمچنين رسيدگي بيشتر به مبلمان شهري.
- ارسال پيام تبريك به سازمان آموزش وپرورش بابت پانزدهمين سال كسب مقام اول استان يزد دركنكورسراسري.
- همكاري شوراي شهرجهت اطلاع رساني به مردم بابت بيمه نمودن وسائط نقليه تا تاريخ10/10/87.
- ايجاد وحدت رويه دركميسيونها.
- ساماندهي پل هاي موجود روي جوبها درمعابرشهري.
*  مصوبات :
 
 
* بن ماه مبارك رمضان به بازنشستگان و موظفين شهرداري
 
1-لايحه شماره 110/28729-17/6/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 2479-17/6/87 :
« ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ باسلام، احتراماً؛ باستنادماده71قانون تشكيلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،باتوجه باينكه همه ساله مبلغي بعنوان بن ماه مبارك رمضان به بازنشستگان وموظفين شهرداري پرداخت مي گردد،خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح،اجازه فرمائيدازمحل كد03-417-512كمك به مستمندان50% سهم شورا و50% سهم  شهرداري به172نفراز بازنشستگان و موظفين هرنفرسيصدوپنجاه هزارريال جمعاً به مبلغ شصت ميليون ودويست هزارريال پرداخت گردد. ضمناً آقاي علي محمدنادرزاده بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. میروکیلی- شهرداریزد.»
مراتب درصحن علنی شورامطرح،پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات موافق ومخالف، با پرداخت كل مبلغ پيشنهادي فوق از100درصدسهم شهرداري،موردتصويب قرارگرفت. 
 
* سفررياست محترم جمهوري به استان يزد
2-باعنايت به قريب الوقوع بودن دومين سفراستاني رياست محترم جمهوري به يزداعضاي شورا ضمن گله مندي ازكم توجهي مقامات استان دراولين سفررياست جمهوري تأكيدنمودندكه خواهان حضور در كليه جلسات و ديدارهاي آتي رياست جمهوري بوده ضمناً درخواست ديداراختصاصي با رياست محترم جمهوري را دارند.
 
* تقديروتشكرازآقاي هادي ساعي
 
3- مقررگرديد ازآقاي هادي ساعي عضوشوراي اسلامي شهرتهران بخاطركسب مقام قهرماني وگرفتن مدال طلا درمسابقات المپيك پكن كه باعث به اهتزاز درآمدن پرچم مقدس جمهوري وطنين روح بخش سرودجمهوري اسلامي گرديدوموجب خوشحالي وسرور ملّت ايران شدازسوي شوراي اسلامي شهريزد، از ايشان تقديروتشكربعمل آيد.
 
4- صورتجلسه(75)كميسيون عمران،توسعه وترافيك توسط رئیس کمیسیون قرائت و بندهای ذیل مورد تصویب قرار گرفت :
 
* اصلاحيه تعرفه عوارض حق تشرف
 
1-4- لايحه شماره 230/30431-26/6/87 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورابه شماره2679-31/6/87:
« رياست محترم شوراي اسلامي شهريزد،موضوع: اصلاحيه تعرفه عوارض حق تشرف، سلام عليكم؛ احتراماً باستناد بند16ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخابات شهرداران مصوب سال1375 واصلاحيه بعدي آن، دراجراي رديف17تعرفه عوارض وبهاي خدمات سال87 مربوط به عوارض حق تشرف با توجه به اينكه درتعرفه موجودعمق پلاك درنظر گرفته نشده وعوارض مربوطه به پلاك با عمق بيش از100متر نيز تعلق مي گيرد، لذادرجهت كاهش عوارض مذكور و درراستاي رفع ابهام و جلوگيري از برداشتهاي متفاوت تبصره2 رديف مزبور بشرح ذيل اصلاح وتبصره هاي6 و7 به تعرفه موجود اضافه گردد:
تبصره 2: كارشناسان ارزياب قاعدتاً در زمان ارزيابي، ارزش املاك را با توجه به نوع ملك و نوع مسير احداثي و عمق پلاك تعيين خواهند نمود.
تبصره6 : حق تشرف به پلاك اصلي تاعمق حداكثر100متر كه  بر معبراحداثي و يا تعريض و يا اصلاحي قرار مي گيرد تعلق خواهد گرفت.
تبصره7: پلاكهايي كه قبل ازاجراي طرح،پشت جبهه بوده ودراثراجراي طرح، برمعبراحداثي و يا تعريض و يا اصلاحي قرارمي گيرند و مشمول تعريض نشده اند(همچون پلاكهايي كه قسمتي ازآن درمسيرقرارگرفته) مشمول سقف تعيين شده درتبصره 1 خواهند شد.
خواهشمند است دستورفرمائيدپس ازتصويب جهت اجرا امر به ابلاغ فرمايند. ضمناً آقاي دشتي جهت اداي توضيحات معرفي مي گردند. ميروكيلي- شهرداريزد.»
مراتب درصحن علنی شورامطرح،پس ازبررسيهاي بعمل آمده وبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق ومخالف،باعنايت به اينكه پيشنهادفوق افزايش عوارضي رادرپي ندارد،موردتصويب قرارگرفت .
 
* تملك پلاك شماره13411بخش4
 
2-4-لايحه شماره505/29564-21/6/87 شهرداري يزدثبت دبيرخانه شورا به شماره2564-21/6/87 :
« رياست محترم شوراي اسلامي شهريزد، سلام عليكم؛ احتراماً باستنادماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375 واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به درخواست مالك پلاك شماره13411بخش4يزد ثبت دبيرخانه شهرداري منطقه سه شهرداري به شماره 12184-5/5/87 و با توجه به بررسي از سوابق موجود ازپلاك فوق متراژ15مترمربع زمين گذرمتعلق به شهرداري واقع درمحوطه دوربرگردان انتهاي كوچه شهرك گلستان بلوارامامت كوچه امامت 8پلاك پنجاه درپلاك مذكور ادغام گرديده است كه در اين خصوص توافقنامه اي فيمابين تنظيم كه حسب نظريه كارشناسان رسمي دادگستري ازقرارهر مترمربع سه ميليون وسيصدهزارريال جمعاًمبلغ چهل ونه ميليون و پانصدهزارريال بستانكاري شهرداري مي باشد عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يكنسخه از تصويرتوافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي مربوطه و رأي شماره412/87شعبه دوم دادگاه تجديد نظراستان يزدودرخواست آقاي محمود دهقاني زاده خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح، موافقت فرمائيدازمحل كد درآمدي 7201 اقدامات لازم معمول گردد. ضمناً اداره حقوقي بعنوان نماينده شهرداري است جهت اداي توضيحات. ميروكيلي- شهرداريزد.»
مراتب درصحن علنی شورامطرح،پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق ومخالف، باعنايت به آراء صادره از سوي دادگستري و عدم لحاظ رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي وهمچنين تصرف نمودن زمين شهرداري، پيشنهاد فوق موردمخالفت قرارگرفت.
5- درخصوص انتخاب ومعرفي اعضاء بعنوان نمايندگان شورادركميسيونهاي مختلف شهرداري، سازمانهاي وابسته و ادارات پس از بحث وتبادل نظر موارد بشرح ذيل موردتصويب قرارگرفت:
 
1) سيدعلي محمدميرحسيني:
نماينده شورا درشهرداري منطقه يك-نماينده شورادرشوراي عالي مشاركتهاي شهرداري- نماينده شورادر سازمان ميادين ميوه وتره بار- نماينده شورادرحوزه معاونت حمل ونقل وترافيك- نماينده شورا درشوراي ترافيك استان- نماينده شورا درسازمان پايانه وحمل ونقل مسافربري.
 
2) محمدفقيه خراساني:
نماينده شورادرشهرداري منطقه يك-نماينده شورادركارخانه كمپوست-نماينده شورادرذيحسابي شهرداري- نماينده شورادركميسيون دو ماده77- نماينده شورا دركميته اصلاح وبهبودروشهاي شهرداري-نماينده شورا دركشتارگاه- نماينده شورادرسازمان اتوبوسراني.
 
3) سيده حميده وزيري:
نماينده شورادرشهرداري منطقه سه- نماينده شورا درسازمان فرهنگي،تفريحي شهرداري – نماينده شورا درآموزش وپرورش استان - نماينده شورادرباشگاه فرهنگي،ورزشي شهرداري- نماينده شورادرستاد ديه.
 
 
4) زهراحيدري:
نماينده شورا درشهرداري منطقه دو- نماينده شورا دركميسيون ماده14(قطع درخت)- نماينده شورا در شوراي بهداشت استان- نماينده شورادرشوراي بهداشت شهرستان- نماينده شورا درسازمان بازيافت- نماينده شورا درحوزه معاونت اداري ومالي.
 
5) محمدرضاكوچك زاده:
نماينده شورا درشهرداري منطقه دو- نماينده شورا درشهرداري ناحيه تاريخي- نماينده شورادرحوزه معاونت خدمات شهري- نماينده شورا در ذيحسابي شهرداري- نماينده شورا دركميسيون درآمدي- نماينده شورا دركميته رفاه شهرداري- نماينده شورا در كميسيون تحويل موقت- قطعي پروژه ها.
6) ناصرپارسائيان:
نماينده شورادرشهرداري منطقه يك- نماينده شورا درشهرداري ناحيه تاريخي- نماينده شورا دراداره املاك وحقوقي شهرداري- نماينده شورادرحوزه معاونت امورعمراني وشهرسازي- نماينده شورادرميراث فرهنگي وبافت تاريخي يزد- نماينده شورا درسازمان عمران.
7) حميدرضا مطهريان:
نماينده شورادرشهرداري منطقه دو- نماينده شورادرسازمان آرامستانها- نماينده شورادرسازمان آتش نشاني- نماينده شورادركميسيون يك ماده77- نماينده شورا درسازمان آماروفناوري- نماينده شورا در كميسيون عالي معاملات شهرداري- نماينده شورا درشوراي عالي مشاركتهاي شهرداري.
8) محمدمهدي حرزاده :
نماينده شورادرشهرداري منطقه سه-نماينده شورادرسازمان پاركهاوفضاي سبز-نماينده شورادرروابط عمومي واموربين الملل- نماينده شورا دراداره اجرائيات (بازرسي) شهرداري- نماينده شورا درسازمان تاكسيراني.
9) وحيدرضا خباززاده يزدي:
نماينده شورادرشهرداري منطقه سه- نماينده شورا درشهرداري ناحيه تاريخي- نماينده شورادرشوراي آموزش وپرورش شهرستان- نماينده شورادرشوراي عالي مشاركتهاي شهرداري- نماينده شورادركميسيون نظارت(نرخ گذاري)- نماينده شورا درسازمان بهسازي ونوسازي.
 
 جلسه باذکرصلوات درساعت22 خاتمه یافت.