مصوبات یکصد وهشتاد و چهارمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات یکصد وهشتاد و چهارمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 یکصدوهشتادوچهارمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت 18 روز سه شنبه مورخ3/10/87 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد :
در ابتدا رياست شورا خواستار تشكيل و مشخص نمودن هرچه سريعتر كارگروههاي مختلف با دعوت از كارشناسان مربوطه جهت بررسي تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 88 شهرداري شدند.
سپس براساس دستوركارجلسه وبا توجه به درخواست تني چندازاعضاي شورا مبني برتعدد بودن كميسيونهاي داخلي شورا وزمان بربودن اين كميسيونها وبا عنايت به اينكه كميسيون برنامه وبودجه، كميسيون درآمدي و شوراي عالي مشاركتها درشوراي اسلامي شهر و همچنين شهرداري هركدام وظايف تقريباً مشابهي را دارند خواهان حذف كميسيون اقتصادي ، اداري ،حقوقي شورا و ادغام وظايف آن درساير كميسيونها شدند كه موضوع مورد بررسي و بحث وتبادل نظر قرارگرفت .
سپس با عنايت به هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي وبا دعوت ازآقاي پيرنيا (مديردرآمدهاي عمومي شهرداري)، آقاي دشتي (كارشناس درآمد) در رابطه با لايحه ارسالي شهرداري بابت تعرفه پيشنهادي عوارض و بهاي خدمات سال 88 ،ضمن تشريح اهداف و برنامه ها ونيازهاي شهردراي جهت پايدار شدن درآمدهاي قانوني با در نظرگرفتن مصالح مردم و همچنين ارائه نقطه نظرات و ديدگاههاي اعضاي شورا و ايجاد راهكارهاي مناسب وتشكيل كارگروه با حضور كارشناسان و افراد با تجربه وآگاه جهت بررسي واعمال نظر با رعايت ضوابط ومقررات قانوني بحث وتبادل نظربعمل آمدكه درپايان مقررگرديدكارگروهي متشكل از آقايان نبوي زاده ، آزادي ، اقبالي ، عليخاني ،عباسي ،خسروي و نمايندگان شورا آقايان ميرحسيني ، كوچك زاده ، پارسائيان و كارشناسان شهرداري آقايان پيرنيا ، دشتي با تشكيل جلسات متعدد نسبت به بررسي تعرفه پيشنهادي عوارض سال 88 شهرداري اقدامات لازم را معمول ونتيجه را جهت بررسي و تصويب نهايي به شورا گزارش نمايند.
 در ادامه جلسه تصميمي بشرح ذيل اتخاذ گرديد:   
1- طرح پيشنهادي تني چند از اعضاي شورا ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3358- 6/8/87 درخصوص حذف كميسيون اقتصادي ، اداري،حقوقي شورا و ادغام وظايف آن به كميسيونهاي مرتبط در صحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظرواستماع نظرات موافق ،مخالف طرح پيشنهادي فوق مبني بر حذف كميسيون اقتصادي ،اداري ،حقوقي مورد تصويب قرارگرفت.     
جلسه باذكرصلوات در ساعت 21خاتمه يافت.