مصوبات یکصد وهشتاد و پنجمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات یکصد وهشتاد و پنجمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 یکصدوهشتادوپنجمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت 7صبح روزچهارشنبه مورخ4/10/87 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل وتصميماتي بشرح ذيل اتخاذ گرديد :
* مصوبات:
* قرارداد تأمين نيروي شركتي   
1- لايحه شماره 204/41835 – 4/9/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره3844-5/9/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن، پيرو پيشنهاد شماره 206/25254مورخ17/7/86 ومصوبه بند 6 صورتجلسه مورخ 13/8/86 آن شوراي محترم نظر به اينكه قرارداد تأمين نيروهاي شركتي با شركت يسنا در ديماه 87 به اتمام ميرسد ،خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح ، اجازه فرمائيد شهرداري جهت تأمين نيروهاي مورد نيازفني وخدماتي دردواير مختلف تا سقف 200 نفر نسبت به برگزاري مناقصه عمومي اقدام نمايد.ضمناً محل تأمين اعتبار كدهاي11-205-511 و11-205-512  هزينه واگذاري خدمات شهري در بودجه87                     مي باشد.ضمناًآقايان مجيدي وميرجليلي بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.                   ميروكيلي- شهرداريزد.»

مراتب درصحن علني شورامطرح ،پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق ، مخالف مراتب با توجه به بند 5 صورتجلسه مورخ 31/4/86 وبند 6 شق 1-6 صورتجلسه مورخ 13/8/86 شورادررابطه با تأمين نيروهاي شركتي كه موردايراد واعتراض فرمانداري قرارگرفته است وموضوع جهت بررسي وتعيين تكليف نهايي به هيأت حل اختلاف ارجاع گرديده و با عنايت به اينكه شهرداري تاكنون نسبت به ارسال موارد خواسته شده در بندهاي فوق الذكر جهت ارائه گزارش به شورا هيچ اقدامي ننموده است وهمچنين رعايت اصل برون سپاري بصورت حجمي درشهرداري اعمال نشده است، مقررگرديد شهرداري بارعايت ولحاظ نمودن موارد فوق لايحه جديد خودرا به شورا جهت بررسي ارسال نمايد.
 
 
* پلاك ثبتي شماره 1417/1/4634 واقع در طرح بلوار كوثر متعلق به خانم فاطمه آقايي قوي محمدي    
2- لايحه شماره 110/39374 –21/8/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره3615-21/8/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،پيروپيشنهاد شماره 505/12934 – 20/3/87 وبازگشت به شق 1-1 از بند 1 صورتجلسه مورخ 19/4/87 با عنايت به بررسي از سوابق پلاك ثبتي شماره 1417/1/4634 بخش 4 يزدواقع در طرح بلوار كوثر به ميدان امام علي متعلق به خانم فاطمه آقايي قوي محمدي ،بدينوسيله به استحضار مي رساند مالك به منظورصدور سند اصلاحي باقيمانده ملك ازطريق ماده 45 قاونون ثبت به شهرداري مراجعه وطبق كروكي ارائه شده توسط اداره ثبت و اسناد املاك مساحت باقيمانده از 25/74 مترمربع بر خيابان به مساحت 48/103 متر مربع افزايش يافته است كه متعاقب آن شهرداري جهت ارزيابي مساحت 23/29 متر مربع مازاد پلاك فوق موضوع را به هيأت ارزياب ارجاع وطبق نظريه هيأت مذكور مبلغ سي و هفت ميليون و نهصدو نودونه هزار ريال (37.999.000 ريال ) بابت قيمت خريد ملك و مبلغ بيست ميليون وچهارصدوشصت ويك هزارريال(20.461.000 ريال ) بابت حق تشرف جمعاًبه مبلغ پنجاه وهشت ميليون و چهارصدوشصت هزار ريال (58.460.000 ريال)(بدهي مالك) برآورد و اعلام نظرگرديده است با توجه به اينكه فروش زمين مازاد دو پلاك مجاور اين ملك طي بندهاي 10-4 صورتجلسه 21/1/87 وشق 9-4 ازبند صورتجلسه مورخ 21/1/87 به تصويب آن شوراي محترم رسيده است ومالك هم اكنون درخواست اصلاح سند خود رادارد لذا ضمن ارسال مدارك مربوطه خواهشمند است موضوع فروش زمين مازاد فوق مجدداً در شوراي اسلامي شهر مطرح وموافقت فرمائيد مشابه دو پلاك مجاور اقدامات لازم معمول گردد. ضمناً آقاي خواجه منصوري بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد.»

مراتب در صحن علني شورا مطرح ،با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده و پس از بحث وتبادل نظرو استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .  
 
 
* نصب 910 عدد سطل زباله در معابر اصلي
3- لايحه شماره 204/43889 –16/9/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره4003-16/9/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،با عنايت به نامه2427 مورخ 11/7/87 سازمان بازيافت ودستور معاونت محترم خدمات شهري درهامش نامه،شهرداري يزد در نظر دارد جهت جلوگيري از پراكندگي ضايعات درسطح شهر ورعايت بهداشت عمومي اقدام به نصب 910 عدد سطل زباله در معابر اصلي نمايد.لذا خواهشمنداست با توجه به عدم پيش بيني اعتبار دربودجه87 موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد مبلغ سيصد ميليون ريال (300.000.000 ريال ) ازمحل كد 17-010-535 مطالعات جامع فضاي سبزكسر وبه كد 07-020-535 كمك عمراني به سازمان بازيافت جهت خريد ونصب سطل زباله درسطح شهر اضافه و درقالب كمك عمراني به سازمان مذكور پرداخت ودر اصلايحه بودجه سال 87 منظور گردد ضمناً رديف مذكورجزء پروژه هاي مشروط مي باشد. ضمناً آقاي دهستاني مديرعامل سازمان بازيافت بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي                مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد.»

مراتب در صحن علني شورا مطرح ،پس از بحث وتبادل نظرو استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
* دو باب غرفه واقع در پارك شادي متعلق به خانم طاهره سعدي
4- لايحه شماره 204/41732 –4/9/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره3818-4/9/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،نظر به اينكه خانم طاهره سعدي وارث قاسم معصوم بيگي دارنده دو باب غرفه واقع درپارك شهر شادي طي مشروحه اي درخواست واگذاري سرقفلي غرفه هاي مذكور را به شهرداري نموده است ،لذا بدينوسيله به پيوست يك برگ تصويرنظريه كارشناس رسمي دادگستري درخصوص تعيين كسب و پيشه غرفه هاي مذكور جهت استحضار ارسال ،خواهشمنداست موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح ودرصوت موافقت اجازه فرمائيد مبلغ يكصدوچهل وپنج ميليون ريال (145.000.000 ريال) از محل كد02-090-536 كمك عمراني شهرداري به سازمان فرهنگي ،تفريحي كسروبه كد 040-020-531 خريد غرفه هاي پارك شادي اضافه ودراصلاحيه بودجه سال 87 منظورودروجه نامبرده بابت واگذاري حق كسب و پيشه به شهرداري پرداخت گردد.ضمناً آقاي نيكونژاد بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.                 ميروكيلي- شهردار يزد.»

مراتب در صحن علني شورا مطرح ،پس از بحث وتبادل نظرو استماع نظرات مخالف وموافق ،پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
* پلاك ثبتي شماره 1/951 متعلق به خانم فاطمه زابلي
5- لايحه شماره 502/45045 –23/9/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره4105-23/9/87 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،پيرو پيشنهاد شماره 110/23523 مورخ 16/5/87 وبازگشت به شق 3-4 از بند 4 صورتجلسه مورخ 27/6/87 وشق 7-1 ازبند 1 صورتجلسه مورخ 1/8/87 درخصوص بررسي مجدد بند 3-4 صورتجلسه مورخ 27/6/87 آن شوراي محترم بدينوسيله به استحضار مي رساند با عنايت به اينكه تمامي از پلاك ثبتي شماره 1/951 بخش 5يزد متعلق به خانم فاطمه زابلي درطرح شبكه 24 متري حد فاصل 30متري خاتم به بلوار مدرس قرار گرفته و طبق نظريه هيأت كارشناسان منتخب دادگستري جمعاً بمبلغ شصت ودو ميليون و پانصدهزر ريال(62.500.000 ريال )ارزيابي گرديده است مجدداً جهت توافق و بازديد انجام شده از آپارتمانهاي شقايق موضوع مجدداً طي نامه شماره 813/19597 مورخ13/8/87 طي پست سفارشي به شماره فيش 921186 بنامبرده ابلاغ گرديده است ولي نامبرده از ارائه پاسخ نامه مذكورودريافت ثمن معامله وانتقال اسناد بنام شهردارسي امتناع نموده است .لذا شهرداري درنظردارد به استناد مواد 4و8 لايحه قانوني نحوه خريد تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي دولت مصوب سال 58 ازطريق طي مراحل قانوني دادگستري نسبت به تملك پلاك فوق نمايد و بودجه آن از محل پروژه30 متري صحرا كد 03-020-531 كسروبه تملك شبكه 24 متري حد فاصل 30متري خاتم وبلوار مدرس كد 32-020-531 اضافه وكسري اعتبارات آن نيز بمبلغ يكصدودو ميليون وپانصد هزار ريال( 102.500.000 ريال ) به استناد ماده 28 اختيارات اينجانب از محل 30متري بهاران كد 04-020-531 كسر وبه تملك شبكه 24 متري حد فاصل 30متري خاتم وبلوار مدرس اضافه ودر اصلاحيه بودجه سال 87 اعمال گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يكنسخه از تصوير برگ ارزيابي مربوطه خواهشمند است موضوع مجدداً در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل پيشنهادي اعتبار لازم تأمين واقدامات لازم معمول گردد. ضمناً درصورت نياز آقاي آدمي زاده جهت اداي توضيحات بيشترمعرفي مي گردد.  ميروكيلي – شهردار يزد.»
مراتب در صحن علني شورا مطرح ،پس از بحث وتبادل نظرو استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
* تملك پلاك ثبتي متعلق به مسجد قمربني هاشم (ع)  
6- لايحه شماره 110/28802–17/6/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره2497-17/6/87 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،بدينوسيله به استحضار ميرساند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك 60/39 متر مربع پلاك ثبتي شماره 4097 بخش 4 يزد واقع در طرح تعريض كوچه جانبازان متعلق به مسجد قمر بني هاشم (ع) اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف وبراساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ شصت و سه ميليون سيصدو شصت هزار ريال (63.360.000 ريال )بابت كل غرامت ملك درطرح تعيين ومقررگرديد پس از انتقال رسمي سند و تحويل ملك به شهرداري پرداخت گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق و عدم اعتبار ضمن ارسال يك نسخه از تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي مربوطه ، خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيد از محل پروژه معراج به جانباز كد 12-020-531 كسروبه تملك تعريض گذرجانبازان كد 38-020-531 اضافه ودر اصلاحيه بودجه سال 87 اعمال گردد. ضمناً درصورت نياز آقاي اهالي جهت اداي توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهردار يزد.»
مراتب در صحن علني شورا مطرح ،پس از بحث وتبادل نظرو استماع نظرات مخالف وموافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
 * درخواست آقاي محمد حسين عليرضايي مالك سينما جام جم 
7- لايحه شماره 110/41395–2/9/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره3784-3/9/87 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،با توجه به درخواست محمد حسين عليرضايي مالك سينماجام جم مبني بر خريد زمين متعلق به شهرداري كه در مجاورت سينما قرارداشته به مساحت 1620 مترمربع مي باشد جهت احداث پاركينگ وتوسعه مجتمع فرهنگي برابر نظريه هيأت كارشناسي از قرار هر متر مربع به پاركينگ ، يك ميليون ريال  (تصوير پيوست)خواهشمند است با توجه به اينكه كاربري فعلي زمين مذكور مسكوني مي باشد موضوع در شوراي اسلامي شهرمطرح درصورت موافقت اجازه فرمائيد جهت تغييركاربري پلاك فوق از مسكوني به پاركينگ وفرهنگي موضوع با نظر مساعد به كميسيون ماده 5ارسال گردد. ضمناً آقاي خواجه منصوري بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي - شهردار يزد.» 
مراتب در صحن علني شورا مطرح ،پس از بحث وتبادل نظرو استماع نظرات مخالف وموافق ،پيشنهاد فوق مورد مخالفت قرارگرفت . ضمناً شهرداري مي تواند جهت احداث پاركينگ عمومي درآن محل،با مالكيت خوداقدامات لازم معمول نمايد.
 
 
* توافقات انجام شده توسط شهرداري وستاد اجرايي فرمان امام   
8- لايحه شماره 502/43906–16/9/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره4009-16/9/87 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،پيروپيشنهاد شماره 505/38303 مورخ 15/8/87 به استحضار مي رساند با توجه به توافقات انجام شده توسط شهرداري وستاد اجرايي فرمان امام درخصوص 9 مورد ازاراضي و املاك واقع در مسير طرح هاي شهرداري طبق ليست پيوست وطبق نظريه هيأت كارشناسي رسمي ،جمعاً مبلغ يازده ميلياردو نهصدوپنجاه و چهار ميليون و پانصدو هفتادو پنج هزار ريال(11.954.575.000 ريال) بابت كل غرامت املاك در طرح تعيين ومقررگرديد به جاي اين بستانكاري به ستاد اجرايي فرمان درپلاك شماره ثبتي 1/3587 بخش 4 يزد واقع در بلوار كوثرمجوز ساختماني صادروبا كل مبلغ غرامت 9موردتهاتر گردد ومابه التفاوت نيز توسط شهرداري وصول خواهد شد. لذا خواهشمند است موضوع، در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد طبق ليست پيوست 9مورد جمعاً مبلغ يازده ميلياردو نهصدوپنجاه و چهار ميليون و پانصدو هفتادو پنج هزار ريال(11.954.575.000 ريال)به بودجه 87 اضافه و درعوض رديف درآمدي كد 1202-2-411 عوارض بر پروانه هاي ساختماني به همين مبلغ افزايش ودر اصلاحيه بودجه 87 اعمال گردد. ضمناً متذكرمي گردد درصورت عدم تحقق تا پايان سال جاري رديفهاي مذكور از سقف بوجه 87 كسروكليه مواد قطعي در آخرين اصلاحيه منظور خواهد شد. ضمناً آقاي خواجه منصوري بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد.»
 مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس از بحث وتبادل نظرو استماع نظرات مخالف،موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.ضمناً مقررگرديد مجوزهاي داده شده به گونه اي باشدكه هيچگونه مغايرتي با تعاريف بزرگراه دربلوار كوثرنداشته باشد .
 
* نحوه محاسبه حق تشرف باقيمانده پلاك متعلق به آقاي عبدالرسول اسماعيلي فرد     
9- لايحه شماره 505/43558–27/11/86 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره4327-1/12/86 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماً باستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن، بدينوسيله به استحضار ميرساند با توجه به پيشنهاد شماره 16347 مورخ 15/5/87 ثبت دبيرخانه شهرداري بشماره 17944 مورخ 29/5/74 وشش دانگ پلاك شماره 1387 بخش 5يزدبه مساحت 50/731 متر مربع و همچنين مساحت 60/1003 متر مربع از پلاك 15412 بخش 5يزد متعلق به آقاي عبدالرسول اسماعيلي فرد درطرح بلوار شهيد مدرس وميدان نماز قرار گرفته وبر اساس نظريه هيأت ارزياب شهرداري جمعاً بمبلغ پنجاه و هفت ميليون وچهارصدوچهل ودوهزاروچهارصدو هشتاد ريال(57.442.480 ريال)بستانكاري مالك تعيين گرديده كه حسب توافق با مالك به جاي اين بستانكاري از قطعات تفكيكي اراضي شهرك امام حسين (ع) قطعات شماره 50/172 متر مربع و 87 به مساحت 245 متر مربع و 138 به مساحت 50/184 متر مربع با توجه به نظريه هيأت ارزياب شهرداري جمعاً بمبلغ چهل ودوميليون و يكصدو چهل هزار ريال (42.140.000 ريال)به نامبرده واگذار و مابه التفاوت قطعات معوض وغرامت ملك به حساب بخشي از حق تشرف منظور گرديد و ايشان باقيمانده حق تشرف متعلقه را طي شش فقره چك از سال 1383 جمعاً بمبلغ سيزده ميليون وسيصدوشانزده هزارو يكصدو شصت هزار ريال(13.316.160 ريال) به شهرداري پرداخت نموده است . (تصوير پيوست) عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه از تصوير پيشنهاد فوق الذكر كه به استناد بند 5 از مجوز شماره 34/3/1040101 مورخ 3/6/72 به تصويب رسيده است و تصويربرگ ارزيابي ها خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح ،اجازه فرمائيد اقدامات لازم معمول ودر اصلاحيه بودجه لحاظ گردد. ميروكيلي – شهردار يزد.»مراتب درصحن علني شورامطرح،
 باعنايت به استعلام بعمل آمده شورابشماره 3241-28/7/87 ازشهرداري بابت نحوه محاسبه حق تشرف باقيمانده پلاك وارسال جوابيه شهرداري بشماره 505/43746-14/9/87 وبا توجه به بررسيهاي بعمل آمده وپس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت.  
 
* تملك قسمتي از پلاك متعلق به آقاي شاهجهان مژگاني    
10- لايحه شماره 505/43838–14/9/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره4002-16/9/87 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،شهرداري يزد در نظردارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك شماره 1531بخش 8 يزد واقع در 20متري شهرك بهاران به وكالت آقاي شاهجهان مژگاني نسبت به 5/4 دانگ و مابقي به وكالت آقاي بهرام فردين پور وخداداد فردين پور اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي فيمابين تنظيم كه درازاء واگذاري ملك موصوف به متراژ 891 مترمربع كه در تعريض گذر 20متري بهاران قرار دارد وبراساس ارزيابي انجام گرفته توسط هيأت كارشناسي رسمي جمعاًبمبلغ ششتصدو شصت و هشت ميليون و دويست و پنجاه هزار ريال (668.250.000 ريال)بابت غرامت ملك درطرح تعيين كه پس ازكسرحق تشرف ازغرامت ملك بمبلغ هفتصد ميليون و هشتصدوهفتادوپنج هزار ريال (700.875.000 ريال )جمعاً مبلغ سي ودو ميليون و ششتصدوبيست و پنج هزار ريال (32.625.000 ريال) بدهكار به شهرداري مي باشندكه مقررشد پس ازانتقال رسمي قسمت درمسير يك سوم مبلغ مذكوربه صورت نقد ومابقي را طي دو قسط به شهرداري پرداخت نمايند. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه از تصويرتوافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي خواهشمنداست موضوع در شوراي اسلامي شهرمطرح، اجازه فرمايندازمحل پروژه مذكور كد 04-020-531 در بودجه سال 87 اقدامات لازم معمول گردد . ضمناً آقاي آدمي زاده بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد.»  
مراتب در صحن علني شورا مطرح وپس از بحث وتبادل نظرو استماع نظرات مخالف،موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
* پروژه بزرگ طرح گلستان مؤسسه كوثر   
11- نامه شماره 9392–14/5/87 مؤسسه كوثرثبت دبیرخانه شورا به شماره2422-10/6/87 دررابطه با اراضي داراي كاربري باغ پروژه بزرگ طرح گلستان مؤسسه كوثر،مراتب درصحن علني شورا مطرح باعنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوي كميسيون عمران وتوضيحات آقاي پارسائيان وپس از بحث وتبادل نظرو استماع نظرات مخالف،موافق موارد بشرح ذيل موردتصويب قرارگرفت:
1-1 باتوجه به بند 5 صورتجلسه مورخ 2/8/74 كميسيون ماده پنج(پيوست دو) ذكركاربري باغ درمفاصا حساب روي اراضي پلاكهاي 315 هكتاري موصوف به طرح گلستان بلامانع است.
2-1 با عنايت به مصوبات صورتجلسه مورخ 5/2/83 في مابين شهرداري ومؤسسه كوثر(پيوست سه) وبا توجه به اينكه درزمان تصويب ملك موصوف درحوزه استحفاظي بوده است وموضوعاًاعلام ضوابط صدورپروانه را منوط به احياي باغ نموده است، ازطرفي چون در حال حاضر حوزه استحفاظي وجود ندارد، ضوابط صدور پروانه ازسازمان مسكن و شهرسازي استعلام گردد. 
3-1 اداره املاك شهرداري موضوع نقل وانتقال اراضي وسرانه خدماتي و فضاي سبز طبق بند يك صورتجلسه مورخ 5/3/83 في مابين شهرداري و مؤسسه كوثر را پيگيري وبه انجام رساند .
4-1 با توجه به مصوبه مورخ 2/8/74 كميسيون ماده پنج براي اراضي 315 هكتاري طرح گلستان (واقع در دروازه قرآن) برحسب بند «الف» تعيين كاربري باغ، قلمداد گرديده است . لذا موضوعاً مسئله تثبيت كاربري است وكليه مصوباتي كه مغاير با اين مصوبه مي باشد بلا اثر تلقي مي گردد.
 جلسه باذكرصلوات در ساعت 10 خاتمه يافت.