مصوبات یکصد وهشتاد و يكمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات یکصد وهشتاد و يكمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 یکصدوهشتادويكمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت 19روزيكشنبه  مورخ17/9/87 با حضوراكثريت اعضاءتشكیل گردید :
براساس دستوركارجلسه وبا عنايت به درخواست مديرعامل سازمان همياري شهرداريها وهماهنگي هاي بعمل آمده جلسه با حضورآقاي ميرسعيدي(معاونت امورعمراني استانداري)، آقاي سيدعلي اكبر ميروكيلي(شهردار يزد)، آقاي ريسمانيان (مديرعامل سازمان همياري شهرداريها)، آقاي عظيمي زاده (سرپرست حوزه معاونت عمران شهرداري)، آقاي مجيدي(مدير مالي شهرداري)درخصوص آخرين وضعيت اجراي پل راه آهن خيابان كاشاني وهمچنين مطالبات سازمان همياري ازشهرداري تشكيل گرديد.
درابتدا رياست شورا باعرض خيرمقدم به مدعوين وميهمانان ارجمند ضمن تأكيد براجراي هرچه سريعتر اين پروژه اظهارداشت: با توجه به ترافيك وترددزياد خودروها درمسير، پيمانكارمربوطه درصورت امكان بصورت شبانه روز فعاليتهاي عمراني مربوطه راانجام دهندتا به ياري خدا اين پروژه زودترازموعد مقرربه پايان برسد.
آقاي ميرسعيدي معاونت محترم امورعمراني استانداري ضمن تقديروتشكرازاعضاي شورا بخاطربرپايي اين جلسه اظهارداشت: همانطوركه مستحضرهستيد يكي ازمشكلات ما دراين پروژه ترافيك زياد وعبور و مروروسائط نقليه درآن مسير مي باشد كه با توجه به عدم رعايت واستفاده ناصحيح بعضي رانندگان خودروها وموتورسواران مشكلات زيادي را بوجودآورده بودندكه كارآن پروژه به دلايل فوق باكندي صورت مي گرفت كه به ناچار مجبور شديم با هماهنگي بادستگاههاي ذيربط آن مسيررا جهت ادامه فعاليت مسدود نمائيم.ايشان درادامه ضمن بيان فعاليتها واقدامات انجام شده اين پروژه گفت: ما مشكلاتي درجابه جايي تأسيسات از جمله فيبرنوري،لوله آب،گازوغيره...داشتيم كه با تعامل وهمكاري دستگاههاي مربوطه مشكلات برطرف شدواميدواريم مسئولين اداره راه آهن يزدهم نسبت تعهدات وكل سهم و مشاركت آنان دراجراي اين پروژه عمل نمايند.تا ان شاءا... بتوانيم زودتر از موعد مقرر شاهد بهره برداري پل راه آهن خيابان كاشاني باشيم .
وي در ادامه با توجه به بارندگي هاي اخيردريزد اشاره نمود و اظهارداشت: جهت جلوگيري و مهارنمودن تجمع آبها درزيرگذرها مي توان با يك برنامه ريزي هماهنگ نسبت به پمپاژ نمودن آب بصورت اتوماتيك وارآبهاي جمع شده را تخليه نمود تا ديگر شاهد چنين مشكلاتي كه براي مردم بوجود آمده نباشيم .
در ادامه آقاي ريسمانيان مديرعامل سازمان همياري شهرداريها ضمن تقدير وتشكر ازاعضاي شورا بخاطر تشكيل اين جلسه درخصوص اجراي عمليات پروژه پل خيابان كاشاني اظهارداشت: اين پروژه به دليل  جابه جايي تأسيسات سنگين ازجمله فيبر نوري ، لوله آب ،جابه جايي تيرهاي برق شرايط سختي را براي ما بوجودآوردكه با هماهنگي وتعامل دستگاههاي مربوطه مشكلات مرتفع گرديدودرحال حاضراين پروژه به خوبي پيش مي رودكه اميدواريم با همكاري شهرداري وراه آهن درتأمين اعتباروبودجه هاي لازم بتوانيم زودتر از موعد مقرر پروژه را به بهره برداري برسانيم . وي درادامه ازفعاليتها ،كارهاي انجام شده توسط آن سازمان براي شهرداري ازجمله پروژه هاي پارك حاشيه اي بلوارجانباز ، پارك كوهستان،پايانه مسافربري، پاركينگ طبقاتي باغ ملي وغيره...درخواست نمود تا هرچه سريعتر شهرداري نسبت به پرداخت مطالبات آن سازمان دراسرع وقت اقدامات لازم بعمل آورد. در پايان اعضاي شوراي اسلامي شهرضمن تأكيد برتسريع دراجراي اين پروژه با توجه به مسدود بودن مسيرو مشكلات مردم درآن منطقه خواستار جابه جايي تأسيسات از پل تا ميدان ابوذر وهمچنين تملك پلاك وعقب نشيني توسط نيروي انتظامي را شدند.
درادامه طبق دستور كارجلسه مجدداً پيشنهاد شهرداري درمورد طرح اوليه امكان سنجي پروژه قطار شهري كه طي جلسات گوناگون با حضوركارشناسان مربوطه كشوري موضوع بررسي وپيگيري شده بود نقطه نظرات و ديدگاههاي كارشناسان مورد بحث وتبادل نظرقرارگرفت.    
در ادامه جلسه تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ گرديد:
* مصوبات:
* تأسيسات وهزينه انشعاب آب وبرق پايانه مسافربري جديد 
1- لايحه شماره600/44136-17/9/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره4030-17/9/87 :

«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن، وباعنايت به نامه معاونت محترم حمل ونقل وترافيك درارتباط با بهره برداري ازپايانه مسافربري جديد (تصوير پيوست)،با توجه به اعلام سازمانهاي آب و برق منطقه اي درارتباط با تأسيسات ، هزينه انشعاب آب يك ميلياردو هفتصدوپنجاه وشش ميليون ودويست هزارريال (1.756.200.000 ريال) وهزينه تجهيزقبل ازكنتور و واتاقك برق يك ميلياردو پانصد ميليون ريال (1.500.000.000 ريال) مي باشدكه بايستي نقداً پرداخت گردد ،لذا خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح ، اجازه فرمائيد با توجه به عدم اعتبار مبلغ سه ميلياردودويست وچهل ميليون ريال (3.240.000.000 ريال) از محل كد 01-030-539 هزينه هاي پيش بيني نشده كسر و به كد 01-080-537 تكميل پايانه مسافربري اضافه ودر اصلاحيه بودجه سال 87 اضافه و اعمال گردد. ضمناً آقاي آثاري سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافيك به اتفاق آقاي صلواتي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهرداريزد.»

مراتب درصحن علني شورامطرح ،پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق ، مخالف پيشنهادفوق مورد تصويب قرارگرفت.ضمناً مقرر گرديد شهرداري بصورت جداگانه نسبت به نصب كنتورآب و برق كليه غرفه ها با اخذ وجه برق و آب بهاء مصرفي ازغرفه داران اقدامات لازم معمول نمايد.
 
*تملك قسمتي از پلاك ثبتي متعلق به آقاي محمد صادقيان
2- لايحه شماره505/37197-8/8/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره 3385-8/8/87 :

«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن، پيرو پيشنهاد شماره505/22324-8/5/87 وبازگشت به مصوبه شق 2-4 ازبند4صورتجلسه مورخ27/6/87 درخصوص تملك قسمتي از پلاك ثبتي شماره8و9/1465بخش 8يزدمتعلق به آقاي محمدحسين صادقيان و غيرو واقع دربلوارمدرس و با عنايت به بررسي ازسوابق پلاك مذكور بدينوسيله باستحضار مي رساند قسمت درطرح درسالهاي گذشته درتصرف شهرداري قرارگرفته است وبدليل عدم بودجه وگذشت زمان توافقات انجام گرفته با مالكين اجرا نگرديده بود باتوجه به درخواست مالكين مبني برتفكيك باقيمانده درسال جاري توافقنامه اي با توجه به مفاد ارسالي درسالجاري فيمابين تنظيم گرديده ولي جهت اجراي مفادآن اعتباري پيش بيني نگرديده بودلذا باتوجه به اينكه ازمحل پروژه اعلام گرديده صحراوفضاي سبز امام حسين(ع)عليرغم پيگيريهاي شهرداري وبه علت عدم نقدينگي مالكين املاك درمسيرباشهرداري توافق ننموده اندوتاآن تاريخ تملك املاك درپروژه هاي پيشنهادي ميسرنگرديده بودوپلاك مذكور درمحدوده منطقه 2مي باشدلذاازپروژه هاي ذكرشده كسرگرديده است علهيذا با عنايت به مشروحه فوق خواهشمنداست موضوع مجدداً درشوراي اسلامي شهر مطرح وطبق پيشنهاد ارائه شده وسوابق ارسالي وتصويرمحاسبات جديد كه طبق تبصره 6 ازشق1-4 ازبند4 صورتجلسه مورخ7/7/87 آن شوراي محترم مابقي پلاك تا عمق بيش از100متر را ازپرداخت حق تشرف معاف نموده است جمعاً مبلغ هفت ميليون وسيصدوسي وهشت هزاروهفتصدوپنجاه ريال بدهكاري مالكين به شهرداري مي باشدلذا خواهشمنداست اجازه فرمائيدازمحل پروژه30متري صحراوفضاي سبز امام حسين به ترتيب كد03-020-531 وكد 05-020-531 كسر وبه تملك اراضي بلوارمدرس كد26-020-531 اضافه ودراصلاحيه بودجه 87 اعمال گردد.ضمناً آقاي برزگري جهت اداي توضيحات بيشترمعرفي مي گردد. ميروكيلي- شهرداريزد»

مراتب درصحن علني شورا مطرح ،با عنايت به بررسيهاي بعمل آمده وبحث وتبادل نظرو استماع نظرات موافق،مخالف پيشنهاد فوق مشروط براحرازمالكيت ونداشتن شاكي،موردتصويب قرار گرفت .
 
*برگزاري مناقصه جهت ساخت منبع آب زميني كارخانه كمپوست 
3- لايحه شماره200/32663-11/7/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره3022-13/7/87

«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن، شهرداري يزد درنظردارد جهت ساخت منبع آب زميني كارخانه كمپوست اقدام به برگزاري مناقصه محدودنمايد، لذا با توجه به كسري اعتبار در بودجه 87 خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيد مبلغ هشتصدوپنجاه ميليون ريال ازمحل كد 01-030-539 هزينه هاي پيش بيني نشده كسر و به كد 06-020-535 تكميل كارخانه كمپوست اضافه و دراصلاحيه بودجه سال87 لحاظ گردد. ضمناً آقاي صالحيان به عنوان نماينده جهت توضيح معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهرداريزد»

مراتب درصحن علني شورامطرح ،پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق و مخالف، پيشنهادفوق مورد تصويب قرارگرفت.
 
*قرارداد خدمات مطالعات ومديريت طرح امكان سنجي و اول قطارشهري يزد 
4- لايحه شماره204/16672-9/4/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره1504-10/4/87 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375و اصلاحیه بعدی آن، با توجه به پيشنهاد204/34862-24/9/86 ومصوبه بند6صورتجلسه2/10/86شوراي اسلامي شهربه پيوست يكنسخه قراردادخدمات مطالعات ومديريت طرح امكان سنجي و اول قطارشهري يزدبا قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص) به مبلغ هفت ميلياردونهصدو پنجاه ودوميليون ريال مربوط به بندالف ماده4 حق الزحمه قراردادفوق الذكر ارسال مي گردد، خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح    اجازه فرمائيدبراساس ماده19آئين نامه مالي شهرداريها با قرارگاه خاتم الانبياء قراردادباشرايط فوق تنظيم واعتبارآن ازمحل كد02-110-533 طرح مطالعاتي قطار سبك شهري دربودجه87 به مبلغ پنج ميلياردريال تأمين اعتبارگردد. ضمناً رديف فوق جزء پروژه هاي مشروط دربودجه 87بوده و مانده اعتبارموردنيازدراصلاحيه بعدي يا بودجه سال آتي منظورخواهدشد. ميروكيلي- شهرداريزد.»
مراتب در صحن علني شورا مطرح ،باعنايت به بررسي هاي بعمل آمده با حضوركارشناسان كشوري و استفاده ازنظرات و ديدگاههاي آنان دراين زمينه وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق، مخالف به لحاظ ضرورت واهميت تصويب كليات پيشنهاد فوق فعلاً با عنوان امكان سنجي حمل ونقل عمومي انبوه شهري ،مورد موافقت قرار گرفت.
  
جلسه باذكرصلوات در ساعت 22 خاتمه يافت .