مصوبات یکصد وهشتاد و نهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات یکصد وهشتاد و نهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 یکصد وهشتاد ونهمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 13روزشنبه مورخ14/10/87 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد :
 درابتدارياست شورا باآرزوي قبولي سوگواري وعزاداري سروروسالار شهيدان حضرت ابا عبدا...الحسين (ع) وبهره گيري ازمكتب امام حسين (ع)وعرض خيرمقدم به ميهمانان محترم آقاي اقبالي (مشاورشورا)آقاي پيرنيا(مديردرآمدهاي عمومي شهرداري)،آقاي دشتي(كارشناس درآمد)بخش هاي ديگرتعرفه پيشنهادي عوارض وبهاي خدمات شهري سال 88 شهرداري دررابطه با ارزش افزوده ناشي ازتغييركاربري بحث وتبادل نظر بعمل آمد.سپس اعضاي شوراضمن ابرازهمدري واعلام حمايت خودازمردم بي گناه وبي دفاع ومظلوم غزه كه چندروزي است موردتهاجم وحشيانه رژيم غاصب صهيونيستي قرارگرفته وموجب كشته وزخمي شدن تعدادزيادي ازكودكان ونوجوانان وجوانان غيورآن سرزمين شده است راضمن محكوم كردن جنايات بي رحمانه بيانيه اي بشرح ذيل صادرنمودندكه مقررشداين موضوع ازطريق رسانه گروهي وصداوسيما منعكس شود:                                                          
« نَصرُمِنَ الله وَ فَتحٌ قَريب »
 بارديگردر طليعه ماه محرم ، ماه پاسداشت حماسه عاشورا وايام سوگ وماتم سيد وسالارشهيدان حضرت ابا عبدا... الحسين (ع)مردم بي دفاع فلسطين مورد آماج حملات ددمنشانه نظاميان سفاك رژيم صهيونيستي قرارگرفتند واين رژيم آشكارا كرامت انساني وحقوق بشررا مورد تهاجم خود قرارداد.
 صهيونيسم غاصب ، با استفاده ازسكوت مجامع بين المللي وسران مرتجع عرب وحمايتهاي بي دريغ آمريكا وغرب ضمن نقض آشكارموازين بين المللي ،مردم شهر بي دفاع غزه را ناجوانمردانه به خاك وخون كشيد. در اين مقطع حساس كه صلح وامنيت در منطقه به شدت تهديد مي شود شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز تحت سلطه سياستمداران گستاخ واز خدا بي خبركاخ سفيد ازهرگونه اقدامي در راستاي حمايت از مردم مظلوم نوار غزه كوتاهي ورزيده وسازمانهاي بين المللي نيز چشم خود را برجنايات اين رژيم سفاك بسته اند.
 شوراي اسلامي شهر يزد ضمن عرض تسليت به مردم بي دفاع فلسطين ؛ اقدام وحشيانه رژيم صهونيست را محكوم نموده واز تمامي شوراهاي اسلامي ومجامع بين المللي مي خواهد در راستاي پايان بخشيدن به محاصره وكشتار مردم نوار غزه ومحكوم نمودن اقدامات ددمنشانه رژيم سفاك اسرائيل به وظيفه اخلاقي واسلامي وانساني خويش عمل نمايند.    
 
 
جلسه باذكرصلوات در ساعت 16 خاتمه يافت.