مصوبات یکصد وهشتاد وهفتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات یکصد وهشتاد وهفتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه
 یکصدوهشتادوهفتمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت 18روزسه شنبه مورخ10/10/87 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد :
 درابتدارياست شورافرارسيدن ماه محرم ،ماه عزاداري سيدوسرورسالارشهيدان حضرت حسين بن علي(ع) را تسليت عرض نمودودرادامه حملات وحشيانه اخيررژيم غاصب صهيونيستي اسرائل عليه مردم مظلوم وبي دفاع غزه رامحكوم نمود.سپس حجت الاسلام حرزاده با ذكرتوسلي به خاندان اهل بيت عصمت وطهارت شجاعت ودليري حضرت امام حسين(ع) وهفتادودوتن ازياران باوفاي آن حضرت رادركربلا تشريح نمودند.
 درادامه طبق دستوركارجلسه وبا عنايت به هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي با حضور آقايان اقبالي  (مشاور شورا)، پيرنيا (مديردرآمدهاي عمومي شهرداري)، دشتي (كارشناس درآمد شهرداري) بخش هايي ازتعرفه عوارض بهاي خدمات سال 88 شهرداري از جمله عوارض ارزش افزوده ناشي از تغييركاربري وهمچنين عوارض حق تشرف بحث وتبادل نظر بعمل آمد كه در رابطه با عوارض حق تشرف مقررگرديد شورا دراسرع وقت نسبت به تشكيل كارگروهي با محوريت آقاي كوچك زاده و بادعوت ازكارشناسان خبره وعوامل مرتبط ازجمله سرپرست حوزه معاونت امورعمراني شهرداري،مديردرآمدهاي عمومي شهرداري، رؤساي درآمد مناطق سه گانه وناحيه تاريخي، مسئول اداره حقوقي شهرداري ، مسئول اداره املاك شهرداري ،آقايان نبوي زاده ،ميبدي وهمچنين مشاورين شورا آقايان اقبالي و شهوازيان واعضاي شورا آقايان پارسائيان وخباززاده با اخذ تعرفه عوارض سال 87 استانهاي همجوار موضوع را بررسي ونتيجه را جهت تصميم گيري نهايي درصحن علني شورا مطرح نمايند.
     
جلسه باذكرصلوات در ساعت 21 خاتمه يافت.